Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Mediaș

   CAP.I

   Dispozitii generale

   ART.1

Prevederile prezentului Regulament reglementează modul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Mediaş şi se aplică personalului poliţiei locale organizată în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 155/2010.

   CAP.II

   Organizarea Politiei Locale Mediaş si categorii de functionari publici

   ART.2

(1) La nivelul municipiului Mediaş, poliţia locală se organizează, în condiţiile legii, ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridica, la nivel de direcţie.

(2) În cadrul poliţiei locale Mediaş se organizează:

a) serviciu de ordine şi linişte publică, pază obiective;

b) compartimentul inspecţia în construcţii , control commercial şi protecţia mediului;

b) biroul circulaţie rutieră;

c) serviciul resurse umane, adminstrativ şi asigurare logistică;

d) compartimentul dispecerat şi baza de date ;

d) compartimentul secretariat şi evidenţă ;

    ART.3

(1) Funcţiile publice din poliţia locală, inclusiv funcţiile publice specifice de poliţist local, în  raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii, se clasifică după cum urmează:

a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

(2) Funcţionarii publici din poliţia locală, numiţi în funcţiile publice prevazute pentru clasele a II-a si a III-a, pot ocupa numai functii publice de executie.

    ART.4

(1) Dupa nivelul atributiilor, functionarii publici din cadrul politiei locale pot fi:

a) functionari publici de conducere;

b) functionari publici de executie.

(2) Functionarii publici de conducere din cadrul politiei locale sunt numiti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în una dintre urmatoarele functii publice:

a) director executiv;

b) director executiv adjunct;

c) sef serviciu;

d) sef birou.

    ART.5

Functia publica de executie este structurata pe grade profesionale, astfel:

a) superior, ca nivel maxim;

b) principal;

c) asistent;

d) debutant.

   CAP.III

   Selectionarea, pregatirea şi numirea personalului poliţiei locale Mediaş

   ART.6

 (1) Functionarii publici din politia locala pot fi numiti debutanti sau definitivi, în conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea functionarilor publici debutanti din politia locala se evalueaza  în conformitate cu procedura de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti.

    ART.7

(1) La înfiintarea politiei locale Mediaş, personalul acesteia se preia de la Politia Comunitara Mediaş, precum si de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, prevazute de lege, cu încadrarea în numarul de posturi aprobat de consiliul local.

(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe functii publice de aceeasi categorie, clasa sau  grad profesional prin hotarâre a consiliului local.

    ART.8

(1) Functiile publice vacante din cadrul politiei locale se ocupa potrivit prevederilor Legiinr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Conditiile de organizare si de desfasurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotarâre a consiliului local Mediaş la propunerea  primarului cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART.9

Personalul contractual din cadrul politiei locale care exercita atributiile prevazute la art. 6lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie sa îndeplineasca si conditiile prevazute la art. 39 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile sicompletarile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr.333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART.10

(1) Personalul preluat de la Poliţia Locala va urma cursuri de specializare în termen de 5 ani  în cadrul Instituţiilor  de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor în care se desfasoara  programe de formare initiala prevazute la art. 18 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 155/2010.

(2) Personalul nou angajat va urma cursurile de specializare în termen de 1 an de zile de la angajare.

(3) Programele de formare initiala sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu durata de trei luni.

(4) Pentru functiile publice de conducere, în programele de studiu, se prevede obligatoriu un modul de management, cu durata de minim 30 de ore.

(5) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de învatamânt.

(6) În urma promovarii examenului, politistii locali obtin un certificat de absolvire eliberat, înconditiile legii, de catre institutia organizatoare, cu mentionarea competentelor profesionale dobândite,cuantificate în credite transferabile.

(7) Poliţisti locali care nu promovează examenul de absolvire sunt eliberaţi din funcţia publică .

(8) Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuale ale poliţiştilor locali aferente programelor de formare prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul poliţiei locale sau din bugetul local, după caz.

    ART.11

Politistii locali care promoveaza examenele de formare initiala prevazute la art. 10 alin.

(1) încheie un angajament de serviciu prin care se obliga sa lucreze în politia locala o perioada de cel putin 5 ani de la data promovarii examenului.

    ART.12

(1) La numirea în functia publica, functionarii publici din politia locala depun juramântulde credinta prevazut de Legea nr. 188/1999, republicata.

(2) Refuzul depunerii juramântului prevazut la alin. (1) se consemneaza în scris si atrage revocarea actului administrativ de numire în functia publica, în conditiile legii.

(3) Juramântul de credinta este semnat de catre functionarul public din politia locala, în doua exemplare, unul pastrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmâneaza semnatarului.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica si functionarilor publici din politia locala proveniti din rândul politistilor locali, în masura în care nu au depus juramântul prevazut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 2295/2004.

    ART.13

Daca functionarului public din politia locala numit în functia publica îi înceteaza raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirarii perioadei prevazute în angajamentul de serviciu, se aplica prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.

    ART.14

(1)Angajarea personalului contractual se face prin concurs, pe un post vacant cu respectarea prevederilor Codului Muncii. La concurs pot participa persoane din instituţie sau din afara acesteia .

(2) În vederea participării la concurs, persoanele care urmează sa se angajeze trebuie sa îndeplinească  condițiile prevăzute de HG nr. 286/23.03.2011 .

    CAP.IV

   Atributiile personalului politiei locale  Mediaş

   ART.15

(1) Seful politiei locale îsi îndeplineste atributiile în mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului si are urmatoarele atributii:

a) organizeaza, planifica si conduce întreaga activitate a politiei locale;

b) întreprinde masurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzator;

c) asigura cunoasterea si aplicarea întocmai de catre întregul personal a prevederilor legale;

d) raspunde de pregatirea profesionala continua a personalului din subordine;

e) aproba planurile de paza întocmite pentru obiectivele din competenta;

f) studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice si a sistemelor de alarmare împotriva efractiei;

g) analizeaza trimestrial activitatea politiei locale si indicatorii de performanta stabiliti de comisia locala de ordine publica;

h) asigura informarea operativa a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a structurii teritoriale corespunzatoare a Politiei Române, precum si a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activitatii politiei locale;

i) reprezinta politia locala în relatiile cu alte institutii ale statului, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice pentru îndeplinirea atributiilor stabilite de lege;

j) asigura ordinea interioarasi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul sa propuna acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni în conditiile legii;

k) propune primarului adoptarea de masuri pentru eficientizarea activitatii;

l) asigura masuri pentru rezolvarea operativa a cererilor, a sesizarilor si a reclamatiilor cetatenilor, în conformitate cu prevederile legale;

m) organizeaza si participa la audientele cu cetatenii;

n) întocmeste sau aproba aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competentei;

o) coordoneaza activitatea de evidenta, aprovizionare, de repartizare, de întretinere si de pastrare, în conditii de siguranta, a armamentului si a munitiei din dotare;

p) urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme si însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora;

q) întreprinde masuri de aprovizionare si mentinere în stare de functionare a aparaturii de paza si alarmare, radiocomunicatii si a celorlalte amenajari destinate serviciului de pazasi ordine;

r) mentine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul în care se desfasoara activitatea de paza, semnaleaza neregulile referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractuale si propune masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei;

s) analizeaza contributia functionarilor publici din politia locala la mentinerea ordinii si linistii publice, la constatarea contraventiilor în domeniile prevazute de lege si ia masuri de organizare si îmbunatatire a acesteia;

t) organizeaza si executa controale tematice si inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atributiile de serviciu de catre functionarii publici din politia locala;

u) organizeaza sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

v) organizeaza activitatile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor;

w) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin, seful politiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

    ART.16

Directorul executiv adjunct aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primIte de la directorul executiv al instituţiei şi răspunde de realizarea acestora, răspunde de activitatea compartimentelor funcţionale delegate, prin decizie, de către directorul executiv.

    ART.17

Şeful serviciului de ordine si liniste publica si pază obiective  se subordoneaza directorului executiv si directorului executiv adjunct si are urmatoarele atributii specifice, în functie de responsabilitatile încredintate:

a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii în mentinerea ordinii si linistii publice,asigurarea pazei bunurilor şi evidenţa persoanelor;

b) întocmeste planurile de paza ale obiectivelor din competenta;

c) asigura cunoasterea si aplicarea întocmai de catre personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea de paza, mentinerea ordinii si a linistii publice, regulile de convietuire sociala si integritatea corporala a persoanelor;

d) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;

e) conduce pregatirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilita;

f) informeaza de îndata conducerea politiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de paza si mentinere a ordinii publice si tine evidenta acestora;

g) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;

h) întreprinde masuri eficiente pentru ca întregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce îi revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense si sanctiuni corespunzatoare;

i) participa, alaturi de conducerea politiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine si siguranta publica al municipiului;

j) întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta directorului executiv si directorului executiv adjunct.

k) asigura cunoasterea si aplicarea întocmai de catre functionarii publici din politia locala, din subordine, a actelor normative ce reglementeaza activitatea de evidenta a persoanelor;

l) asigura cunoasterea si respectarea întocmai de catre întregul personal din politia locala,a prevederilor legale ce reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

m) participa, alaturi de conducerea politiei locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor pe linia distribuirii de carti de alegator si  a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

n) colaboreaza cu sefii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor în vederea realizarii sarcinilor privind distribuirea cartilor de alegator si a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

o) urmareste si raspunde de punerea în aplicare de catre functionarii publici din politia locala, dinsubordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciul public comunitar local deevidenta a persoanelor;

Personalul contractual care executa activitati de paza are urmatoarele atributii specifice:

a) sa verifice, în timpul serviciului, locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea încuietorilor,a amenajarilor tehnice si a sistemelor de pazasi alarmare si sa ia, în caz de nevoie, masurile care se impun;

b) sa cunoasca prevederile legale privind accesul în obiective si regulile stabilite în planurile de paza;

c) sa supravegheze ca persoanele carora li s-a permis accesul în incinta, pe baza documentelor stabilite, sa se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

d) sa nu paraseasca postul încredintat decât în situatiile si conditiile prevazute în consemnul postului;

e) sa verifice obiectivul încredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, sa ia primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru limitarea consecintelor acestor evenimente si sa sesizeze organele competente;

f) în cazul savârsirii unei infractiuni flagrante ia masuri de conducere si de predare a faptuitorului structurilor Politiei Române competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu permite patrunderea în câmpul infractional a altor persoane si anunta unitatea de politie competenta, întocmind totodata proces-verbal cu cele constatate;

g) sa faca uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.

    ART.18

Conducatorul compartimentului inspecţia în construcţii, control comercial şi protecţia mediului se subordoneaza sefului serviciului ordine şi linişte publică , pază obiective şi are urmatoarele atributii specifice, în functie de responsabilitatile încredintate:

a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii în

verificarea si mentinerea disciplinei în constructii, afisajul stradal, protectiei mediului şi activitatii comerciale;

b) asigura cunoasterea si aplicarea întocmai de catre subordonati a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea compartimentului;

c) conduce pregatirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilita;

d) stabileste masurile,asigura si raspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

e) gestioneaza si asigura circulatia si operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

f) informeaza de îndata conducerea politiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea

compartimentului si tine evidenta acestora;

g) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;

h) desfasoara activitati pentru ca întregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce-i revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense si sanctiuni corespunzatoare;

i) întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta şefului serviciului

j) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;

k) stabileste masurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului si raspunde de

modul de îndeplinire a acestora;

    ART.19

(1) Seful biroului circulatie rutieră se subordoneaza directorului executiv si directorului executiv adjunct si are urmatoarele atributii specifice, în functie de responsabilitatile încredintate:

a) stabileste, în colaborare cu seful serviciului rutier, din cadrul Politiei Municipale itinerariile de patrulare si intervalele orare de patrulare în zonele de competenta;

b) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului din subordine cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice;

c) asigura continuitate dispozitivului rutier în zona de competenta, pe baza de grafice de control, întocmite în colaborare cu seful serviciului rutier, din cadrul Politiei Municipale;

d) coordoneaza activitatea personalului din subordine la actiuni proprii si participa, conform solicitarii, la actiunile organizate de Politia Municipală sau de catre administratorul drumului public;

e) propune sefului serviciului rutierdin cadrul Politiei Municipale, în situatii deosebite, luarea unor masuri de reglementare, cum ar fi închidere, restrictionare pentru anumite categorii de participanti la trafic a circulatiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

f) asigura cunoasterea si aplicarea întocmai de catre personalul din subordine a prevederilor legislatiei rutiere;

g) asigura instruirea, zilnica, a politistilor locali cu privire la cunoasterea situatiei operative din zona de competenta, si, periodic, instruieste personalul din subordine cu privire la cunoasterea si respectarea regulilor de circulatie si, cu precadere, cu privire la modul de pozitionare pe partea carosabila si la semnalele pe care trebuie sa le adreseze participantilor la trafic;

h) ia masuri pentru ca, în exercitarea atributiilor ce le revin, politistii locali care executa activitati în domeniul circulatiei pe drumurile publice sa poarte uniforma specifica cu înscrisuri si însemne distinctive, conform prevederilor legale;

i) tine evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor întocmite de personalul din subordine si asigura punerea în executare a amenzilor contraventionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

j) organizeaza si executa controale asupra activitatii desfasurate de efectivele din subordine;

k) analizeaza, lunar, activitatea desfasurata de personalul din subordine în domeniul circulatiei pe drumurile publice;

l) ia masuri pentru ca personalul din subordine sa execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, sa aiba un comportament civilizat, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, dupa caz, sanctiuni corespunzatoare;

m) întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta directorului executiv si directorului executiv adjunct.

(2) În exercitarea atributiilor ce le revin, politistii locali care desfasoara activitati în domeniul circulatiei pe drumurile publice sunt obligati:

a) sa poarte, peste uniforma specifica, în functie de anotimp, vesta sau scurta cu elemente reflectorizante, pe care este imprimata emblema „POLITIA LOCALA”;

b) sa poarte cascheta cu coafa alba;

c) sa efectueze semnalele adresate participantilor la trafic numai cu bastonul reflectorizant.

    ART.20

Conducatorul serviciului resurse umane , administrativ şi asigurare logistică se subordoneaza directorului executiv şi directorului executiv adjunct si are urmatoarele atributii specifice, în functie de responsabilitatile încredintate:

 • asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale prin concurs
 • redacteaza si lanseaza mesajul de recrutare
 • organizeaza conform legislatiei in vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu si verifica indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazute de lege
 • urmareste respectarea legalitatii privind angajarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din aparatul propriu
 • întocmeşte dosarul de pensionare şi pregateste documentele necesare pensionarii în diferite situatii
 • analizeaza propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul instituţiei
 • pregateste documentatia necesara elaborarii statului de functii
 • tine evidenta fiselor de post al Directiei de Politie Locală si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din Regulamentul de Organizare si Functionare
 • raspunde de aplicarea corecta a legislatiei de salarizare
 • asigura completarea si eliberarea legitimatiilor de serviciu in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii
 • intocmeste rapoartele de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare
 • raspunde de asigurarea necesarului de personal pe functii si specialitati
 • urmareste integrarea rapida a noilor angajati
 • efectueaza lucrarile legate de incadrarea, promovarea, definitivarea, detasarea sau incetarea raportului de serviciu/contractului de munca a personalului
 • intocmeste dispozitii de angajare, promovare si definitivare in functii, de sanctionare si incetare a raportului de serviciu/contractului de munca
 • întocmeste documente statistice si centralizatoare
 • gestioneaza si arhiveaza documente
 • tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale, a concediilor fara plata si a sanctiunilor
 • elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat la cerere
 • stabileste criteriile si conditiile pentru acordarea premiilor
 • asigura respectarea prevederilor legale referioare la administrarea finantelor publice.
 • întocmeste documentele justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii;
 • înregistrează in contabilitate operatiile patrimoniale;
 • inventariaza patrimoniul unitatii;
 • întocmeste bilantul contabil;
 • asigura controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;
 • asigura legatura permanenta cu Trezoreria pentru ordonantarea cheltuielilor;
 • prezinta rapoarte despre activitatea Poliţiei Locale, solicitate de Primar, Consiliului Local pe domeniul economic;
 • participa la audientele tinute de directorul executiv, asigurand detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiata;
 • asigura gestionarea patrimoniului institutiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • organizeaza si conduce evidenta contabila privind efectuarea cheltuielilor prevazute prin bugetul de venituri si cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor banesti, a deconturilor cu debitorii si creditorii;
 • verifica gestiunea magaziei si a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele si mandatele postale, materialele existente in magazie;
 • ţine evidenta imprimatelor cu regim special;
 • constituie comisii de inventariere anuala a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurta durata si mica valoare, bunurilor materiale, confruntand rezultatele obtinute cu evidenta contabila si realizand operatiiile contabile ce se impun inregistrand minusurile si plusurile de inventar;
 • propune masuri de casare, imputare;
 • controleaza activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice;
 • elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local   proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Direcţiei Poliţiei Locale
 • întocmeste si prezinta anual Consiliului Local contul anual de executie al bugetului Poliţiei Locale ;
 • asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul autoritatilor executive, eliberari de valori materiale si pentru alte operatiuni specifice;
 • realizeza si urmareste cheltuielile de investitii conform bugetului aprobat de Consiliul Local cu intreaga documentatie ce necesita acest lucru;
 • stabileste necesarul de credite bugetare pentru institutie;
 • întocmeste statele de plata ale salariilor personalului Poliţiei Locale.
 • întocmeste documentatia necesara pentru Trezoneri municipiului Mediaş;
 • întocmeste dari de seama statistice;
 • efectueaza prin casierie operatiuni de incasari si plati pe baza documentelor aprobate si supuse controlului financiar preventiv;
 • ţine evidenta retinerilor personalului;
 • întocmeste referate de specialitate in vederea elaborarii proiectelor de decizie;
 • colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul Direţiei Poliţiei Locale.
 • reprezintă Direcţia Poliţia Locală in fata instantelor judecatoresti, cu sustinerea intereselor acesteia si tine evidenta proceselor si litigiilor in care institutia este parte;
 • ţine evidenta si comunica compartimentelor interesate actele normative nou aparute privind probleme de interes general.
 • are ca scop monitorizarea centralizata a proceselor verbale emise de imputernicitii aparatului executiv al Direcţiei Poliţiei Locale pentru fapte savarsite cu incalcarea legislatiei in vigoare, urmarind si inregistrand toate etapele pe care le parcurg acestea pana la recuperarea sumelor banesti la bugetul local.
 • reprezinta in fata instantelor judecatoresti competente interesele Direcţiei Poliţia Locală (Judecatorii, Tribunale, Curti de Apel, Inalta Curte de Justitie si Casatie) ;
 • primeste plangerile din partea tertelor persoane si din partea diferitelor servicii si directii, raspunzand in termen legal si exprimandu-si punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;
 • asigura asistenta juridica compartimentelor institutiei, la audientele desfasurate in cadrul

Direcţiei Poliţiei Locale precum si personalului din aparatul propriu;

 • avizeaza la cererea conducerii orice alte acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a unitatii;
 • verifica si avizeaza proiectele de contracte intocmite de serviciile functionale si de specialitate;
 • urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza factorilor a caror activitate este vizata de aceste acte, sarcinile ce revin in domeniul de competenta;
 • primeste plangerile din partea tertelor persoane, raspunzand in termen legal si exprimandu-si punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;
 • promoveaza orice alte actiuni in justitie cu aprobarea conducatorilor institutiei;
 • înregistreaza procesele-verbale de contraventie emise de politistii locali asupra persoanelor fizice si juridice care nu respecta prevederile legale;
 • înregistreaza achitarea amenzilor in baza chitantei de plata ;
 • înregistreaza contestatiile la procesele-verbale, depuse in termen sau tardiv (cu depasirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de catre contravenient, data postei pe plic);
 • întocmeste intampinarile si completeaza, pentru fiecare proces-verbal contestat, un dosar, in colaborare cu serviciile functionale implicate, cu documentele relevante in sustinerea cauzei in instanta, solicitand referate de specialitate, note de constatare in diverse faze de desfasurare a litigiului intre part ;
 • inainteaza dosarul cu contestatia in original la Judecatorie.
 • întocmeste si prezinta, la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate, situatia rezolvarii proceselor-verbale;
 • asigura urmarirea indeplinirii procedurilor legale de finalizare a contraventiilor aplicate;
 • în indeplinirea atributiilor ce-i revin, potrivit legii, cooperaza cu Politia, Jandarmerişi cu celelalte unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor, alte structuri ale Sistemului National de Aparare, organizatii, institutii si autoritati ale administratiei publice centrale si locale;
 • asigura indeplinirea atributiilor ce-i revin avand obligatia sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului;
 • asigura urmarirea – evidenta contraventiilor in registe speciale, inregistrand documentele referitoare la constatarea si aplicarea contraventiilor;
 • asigura informarea sefului politiei locale cu privire la sesizarile si reclamatiile adresate personalului unitatii referitor la constatarea si aplicarea contraventiilor.
 • asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurea in conditii optime a activitatii personalului din toate compartimentele;
 • controleaza modul de folosire a bunurilor mobile si imobile;
 • raspunde de activitatea de arhivare si securitate a documentelor institutiei;
 • efectueaza impreuna cu contabilul, inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
 • asigura buna functionare a echipamentelor tehnice, asigurand si service-ul necesar;
 • raspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor si rechizitelor de birou;
 • face propuneri privind reparatiile instalatiilor din dotare, urmarind executarea lor si participa la receptia finala;
 • urmareste si controleaza modul de derulare a contractelor cu furnizorii;
 • întocmeste si completeaza la zi evidenta mijloacelor mobile si imobile si a obiectelor de inventar;
 • ţine evidenta si asigura confectionarea, gestionarea si scoaterea din uz a stampilelor si sigiliilor;
 • asigura masuri de paza a imobilului si bunurilor ce apartin institutiei;
 • asigura conditii pentru arhivarea in conditii legale a documentelor si actelor Politiei Locale;
 • urmareste si raspunde de buna exploatare a aparatelor telefonice mobile, a statiilor de radio emisie –receptie, mijloacelor auto, armamentului si munitiei, a instalatiilor de sonorizare si inregistrare video din dotare;
 • deruleaza activitati de schimb de informatii cu alte servicii similare referitoare la starea de liniste si siguranta a cetatenilor;
 • intocmeste comunicatele de presa pe baza datelor si informatiilor primite de la compartimente
 • pune la dispozitia cetatenilor informatii cu privire la activitatea instituţiei;
 • deruleaza activitatile de relatii publice si comunicare pentru a spori increderea cetatenilor in activitatea desfasurata de instituţie ;

    ART.21

În executarea atributiilor prevazute de lege în domeniul ordinii si linistii publice, functionarii publici desfasoara urmatoarele activitati:

a) actioneaza în zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al municipiului Mediaş pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, cât si pentru mentinerea ordinii si linistii publice;

b) intervin la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate , pe principiul „cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine”, în functie de specificul atributiilor de serviciu stabilite prin lege si în limita competentei teritoriale;

c) actioneaza pentru depistarea persoanelor si a bunurilor urmarite în temeiul legii;

d) participa la executarea masurilor stabilite în situatii de urgenta;

e) în cazul constatarii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente si predau faptuitorul structurii Politiei Române competente teritorial, pe baza de proces-verbal, în vederea continuarii cercetarilor;

f) conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Române competente persoanele suspecte identificate pe timpul patrularii, în vederea luarii masurilor ce se impun;

g) executa mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si instantele judecatoresti;

h) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

    ART.22

Aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al municipiului Mediaş se reglementeaza prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

    ART.23

Functionarii publici cu atributii în domeniul protectiei mediului desfasoara urmatoarele activitati:

a) verifica respectarea programului de lucrari privind asigurarea curateniei stradale de catre firmele de salubritate;

b) verifica respectarea graficului de colectare a deseurilor de catre firmele abilitate;

c) verifica respectarea masurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spatiilor verzi, de catre firmele abilitate;

d) verifica respectarea obligatiilor privind întretinerea curateniei de catre institutiile publice, agentii economici, persoanele fizice si juridice, respectiv curatenia fatadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodaresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le detin sau în care functioneaza, a trotuarelor, a rigolelor, a cailor de acces, a parcarilor, a terenurilor din apropierea garajelor si a spatiilor verzi.;

e) vegheaza la pastrarea curateniei în mijloacele de transport în comun, gari, autogari, spatii de îmbarcare – debarcare a calatorilor si pe terenurilor apartinând domeniului public si privat al statului;

f)verifica întretinerea curateniei în salile de spectacole, de cinematografe si pe terenurile aferente acestora, precum si pe terase, în piete, în locuri de agrement si la stranduri;

g) vegheaza la mentinerea în stare corespunzatoare a drapelului României sau al Uniunii Europene;

h) urmaresc pastrarea curateniei în locurile de desfasurare a activitatilor distractive, a concertelor, a adunarilor publice în timpul desfasurarii si dupa terminarea acestora;

i) verifica modul de curatare a mijloacelor de transport la iesirea din incinta santierelor;

j) supravegheaza respectarea de catre conducatorii de autovehicule a semnelor de interdictie a parcarii pe spatiile verzi;

k) vegheaza la respectarea standardelor si a normelor privind nivelul de zgomot si poluarea sonora;

l) verifica respectarea normelor privind pastrarea curateniei albiilor râurilor si a cursurilor de ape ce traverseazaunitatea administrativ-teritoriala;

m) verifica respectarea normelor privind protejarea si conservarea spatiilor verzi;

n) urmaresc aplicarea legislatiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide si solide pe domeniul public, în ape curgatoare si în lacuri;

o) verifica respectarea normelor privind pastrarea curateniei în piete, în târguri si în oboare;

p) urmaresc prevenirea abandonarii de bunuri pe domeniul public si privat al statului;

q) verifica respectarea prevederilor legale de mediu de catre agentii economici.

    ART.24

Functionarii publici cu atributii în domeniul controlului comercial desfasoara urmatoarele activitati:

a) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru încalcarea regulilor de comert stabilite prin lege, prin hotarâre a Guvernului ori prin hotarâre a consiliului local al municipiului

b) urmaresc dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea activitatilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminarii oricarei forme privind comertul ambulant neautorizat;

c) controleaza respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare si industriale în piete, în târguri si în oboare;

d) sprijina organele de control sanitare, sanitar-veterinare si de protectie a consumatorilor, în exercitarea atributiilor de serviciu;

e) combat comertul cu bunuri a caror provenienta nu poate fi dovedita;

f) controleaza modul de respectare a obligatiilor ce revin agentilor economici cu privire la afisarea preturilor, a categoriei de calitate a produselor si serviciilor, respectarea standardelor de calitate, exactitatea folosirii cântarelor sia masuratorilor produselor vândute;

g) verifica daca în incinta unitatilor de învatamânt, a caminelor si a locurilor de cazare pentru elevi si studenti, precum si pe aleile de acces în aceste institutii se comercializeaza sau se expun spre vânzare bauturi alcoolice, tiparituri si înregistrari audio-video cu caracter obscen;

h) verifica modul de respectare a normelor legale privind reclamele la tutun si bauturi alcoolice;

i) verifica activitatea de comert stradal;

j) verifica respectarea prevederilor legale privind comercializarea tipariturilor cu caracter obscen;

k) verifica magazinele alimentare cu program de functionare non-stop, privind calitatea produselor comercializate si preturile practicate;

l) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor municipiului, legate de problemele specifice compartimentului.

    ART.25

Functionarii publici cu atributii în domeniul inspectiei în constructii si afisajul stradal desfasoara urmatoarele activitati:

a) constata si sanctioneaza contraventiile privind executarea lucrarilor de constructii si stabilesc masurile necesare în cazul constatarii nerespectarii acestora, în conditiile legii;

b) verifica existenta autorizatiei de construire si respectarea documentatiei tehnice autorizate pentru: locuinte, garaje, extinderi, terase, chioscuri, parcari;

c) verifica legalitatea amplasarii panotajului publicitar si a mobilierului urban;

d) verificasi identifica imobilele si împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

e) verifica modul de respectare si ducere la îndeplinire a masurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei.

    ART.26

Functionarii publici cu atributii în domeniul evidentei persoanelor desfasoara urmatoarele activitati:

a) efectueaza verificari asupra datelor cu caracter personal, numai la solicitarea autoritatilor competente si cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) înmâneaza cartile de alegator persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

c) coopereaza cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

d) constata contraventiile date în competenta si aplica sanctiunile, potrivit legii.

    ART.27

Personalul contractual din cadrul politiei locale asigura paza bunurilor si obiectivelor stabilite de consiliul local, prin hotarâri, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

    ART.28

Politia locala poate asigura, în conditiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor referitoare la paza proprie, paza transporturilor bunurilor si a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale si pietre pretioase, apartinând municipiului.

    ART.29

(1) Pe timpul desfasurarii activitatilor de serviciu, pe raza municipiului, personalul politiei locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv „POLITIA LOCALA”, urmata de denumirea oraşului, respectiv MEDIAŞ. Literele care compun inscriptia trebuie sa fie de culoare neagra si sa aiba aceleasi dimensiuni.

(2) Însemnele nu trebuie sa creeze confuzii cu denumirea altor institutii sau autoritati publice si sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj si capota, pentru a fi vizibile din orice pozitie.

(3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasa, de culoare albastra si cu mijloace speciale de avertizare sonora.

    ART.30

(1) Personalul politiei locale care a facut uz de arma este obligat sa actioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite.

(2) Personalul politiei locale care a facut uz de arma este obligat sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie din cadrul Politiei Române, indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Fiecare situatie în care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta ierarhic. De îndata ce este posibil, raportul se întocmeste în scris.

(4) Daca în urma uzului de arma se produce moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se comunica de îndata procurorului competent, potrivit legii.

    CAP.V

   Înfiinţarea şi funcţionarea dispeceratului în cadrul poliţiei locale

   ART.31

Politia locala înfiinţează dispecerat pentru:

a) coordonarea activitatii personalului propriu si interventia la evenimente;

b) interventia la obiectivele asigurate cu paza aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Mediaş sau a altor servicii/institutii publice de interes local.

    ART.32

(1)Principalele atributii ale compartimentului dispecerat şi baze de date  sunt :
a)  mentine în stare de functionare echipamentele si asigura întretinerea acestora pentru a-si îndeplini rolul functional.
b) supravegheaza în permanenta echipamentele centrului de monitorizare pentru a interveni operativ la receptionarea evenimentelor;
c) ţine permanent legatura cu echipajele de interventie, pentru a cunoaste pozitia acestora în teren, urmareste schimbarea acestora la orele si locurile stabilite, în vederea realizarii unor interventii operative în cazul producerii de evenimente deosebite;
d) foloseste echipamentele radio în mod corespunzator si intervine pentru respectarea regulilor de catre toti participantii la traficul radio;
e) asigura legatura permanenta între compartimente;
f) preia sesizarile si le transmite compartimentelor de specialitate.
g) îndeplineste si alte atributii date în sarcina de catre Primar, Consiliul Local, Sefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

(2) Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea si întretinerea sistemelor de alarmare la

obiectivele asigurate cu paza de catre politia locala, se realizeaza de catre societati licentiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei, în conditiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

(3) În functionare, dispeceratul de monitorizare al politiei locale prevazut la art. 31 lit.b) asigura

preluarea directa a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea si alertarea echipajelor de interventie, astfel încât sa fie respectati timpii contractuali asumati si cei maximali stabiliti de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

(4) La dispeceratul de monitorizare al politiei locale prevazut la art. 31 lit. b) se conecteaza

doar obiectivele asigurate cu paza de politia locala.

    ART.33

(1) Politia locala poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu paza

de catre aceasta, daca îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) detine tehnica necesara receptionarii semnalelor de la sistemele abonatilor, în conformitate cu

standardele europene sau nationale în vigoare;

b) detine personal angajat si avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al

dispeceratului;

c) dispune de un sediu corespunzator standardelor europene sau nationale în vigoare;

d) detine echipamente de comunicatii pentru alertarea echipajelor mobile de interventie cu

posibilitatea asigurarii timpilor stabiliti.

(2) Convorbirile dispecerului se înregistreaza si se arhiveaza pe o perioada de 30 zile.

(3) Dispozitivul echipelor de interventie se dimensioneaza în functie de numarul de abonati,

repartizarea si dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliti.

    ART.34

(1) Interventia la obiectivele asigurate cu paza de catre politia locala se realizeaza prin personal contractual care îndeplineste atributiile prevazute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 precum si prin politisti locali.

    CAP.VI

   Înfiinţarea şi funcţionarea dispeceratului în cadrul poliţiei locale

   ART.35

Politia locala înfiinţează dispecerat pentru:

a) coordonarea activitatii personalului propriu si interventia la evenimente;

b) interventia la obiectivele asigurate cu paza aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Mediaş sau a altor servicii/institutii publice de interes local.

    ART.36

(1)Principalele atributii ale compartimentului dispecerat şi baze de date  sunt :
a)  mentine în stare de functionare echipamentele si asigura întretinerea acestora pentru a-si îndeplini rolul functional.
b) supravegheaza în permanenta echipamentele centrului de monitorizare pentru a interveni operativ la receptionarea evenimentelor;
c) ţine permanent legatura cu echipajele de interventie, pentru a cunoaste pozitia acestora în teren, urmareste schimbarea acestora la orele si locurile stabilite, în vederea realizarii unor interventii operative în cazul producerii de evenimente deosebite;
d) foloseste echipamentele radio în mod corespunzator si intervine pentru respectarea regulilor de catre toti participantii la traficul radio;
e) asigura legatura permanenta între compartimente;
f) preia sesizarile si le transmite compartimentelor de specialitate.
g) îndeplineste si alte atributii date în sarcina de catre Primar, Consiliul Local, Sefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

(2) Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea si întretinerea sistemelor de alarmare laobiectivele asigurate cu paza de catre politia locala, se realizeaza de catre societati licentiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei, în conditiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

(3) În functionare, dispeceratul de monitorizare al politiei locale prevazut la art. 31 lit.b) asigurapreluarea directa a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea si alertarea echipajelor de interventie, astfel încât sa fie respectati timpii contractuali asumati si cei maximali stabiliti de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

(4) La dispeceratul de monitorizare al politiei locale prevazut la art. 31 lit. b) se conecteaza doar obiectivele asigurate cu paza de politia locala.

    ART.37

(1) Politia locala poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu paza de catre aceasta, daca îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) detine tehnica necesara receptionarii semnalelor de la sistemele abonatilor, în conformitate cu standardele europene sau nationale în vigoare;

b) detine personal angajat si avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;

c) dispune de un sediu corespunzator standardelor europene sau nationale în vigoare;

d) detine echipamente de comunicatii pentru alertarea echipajelor mobile de interventie cu posibilitatea asigurarii timpilor stabiliti.

(2) Convorbirile dispecerului se înregistreaza si se arhiveaza pe o perioada de 30 zile.

(3) Dispozitivul echipelor de interventie se dimensioneaza în functie de numarul de abonati, repartizarea si dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliti.

    ART.38

(1) Interventia la obiectivele asigurate cu paza de catre politia locala se realizeaza prin personal contractual care îndeplineste atributiile prevazute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 precum si prin politisti locali.

de aparare si paza detinuta, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române.

    ART.39

Conducerea politiei locale trebuie sa ia masurile ce se impun pentru organizarea unei evidente riguroase a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant – lacrimogena din dotarea personalului si a structurilor proprii, pastrarea în conditii de deplina siguranta, portul, manipularea si folosirea lor în stricta conformitate cu dispozitiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrainarii, degradarii si producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor si instructiunilor de specialitate în vigoare.

    ART.40

(1) Locurile de pastrare a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant –lacrimogena din dotarea personalului si a structurilor proprii, precum si gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecarui an calendaristic si ori de câte ori este necesar, prin dispozitia primarului.

(2) Dotarea individuala a personalului si asigurarea cu armament, munitii si mijloace cu actiune iritant – lacrimogena se stabilesc în stricta conformitate cu prevederile normelor, al tabelelor de înzestrare si cu dispozitiile tehnice de aplicare a acestora.

    ART.41

(1) O data cu primirea armamentului, a munitiei si a mijloacelor cu actiune iritant –lacrimogena, personalul se instruiestede catre sefii nemijlociti asupra modului de predare-primire, purtare si pastrare, functionare, asupra regulilor de mânuire, a conditiilor legale în care se poate face uz de arma si a masurilor de prevenire si limitare a accidentelor.

(2) Înaintea si dupa executarea misiunilor, a sedintelor de pregatire si tragere, de instructie si a altor activitati la care se folosesc armamentul si munitiile, se verifica existenta si starea tehnica a acestora precum si modul cum sunt cunoscute si respectate regulile de pastrare, purtare si manipulare a lor.

    ART.42

Personalul care are în dotare armament, munitii si mijloace cu actiune iritant – lacrimogena, precum si cel care participa la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale, este obligat sa respecte regulile prevazute în precizarile si dispozitiile tehnice specifice, precum si pe cele stabilite în documentatia tehnica a fiecarui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat sa manifeste maximum de vigilenta în scopul înlaturarii oricarei posibilitati de sustragere, înstrainare sau folosire de catre persoane neautorizate, ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.

    ART.43

(1) Armamentul, munitiile si mijloacele cu actiune iritant – lacrimogena se pastreaza în încaperi special destinate, care prezinta o deplina siguranta si au metal, prevazute cu un sistem de închidere sigura, încuiate si sigilate.

(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere ale acestor încaperi se pastreaza permanent, în plicuri sau cutii sigilate la ofiterul de serviciu.

    ART.44

(1) Încaperile destinate pastrarii armamentului, munitiilor si mijloacelor cu actiune iritant –lacrimogena trebuie prevazute cu gratii si grilaje, montate la toate ferestrele si usile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. În situatia în care usile de acces sunt confectionate din metal de cel putin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.

(2) Usile si grilajele sunt prevazute cu câte doua încuietori sigure.

(3) Grosimea barelor gratiilor si a grilajelor trebuie sa fie de minim 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150×150 mm. Gratiile si grilajele trebuie sa fie încastrate în zid, iar balamalele se monteaza astfel încât sa nu permita scoaterea lor.

(4) Zilnic la începutul si la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifica starea sigiliilor si a sistemului de alarma.

(5) Sefii politiilor locale unde nu sunt asigurate conditii de pastrare regulamentare pentru armament si munitii sunt obligati sa faca demersurile legale, conform competentelor, pentru asigurarea acestora.

    ART.45

(1) Usile de acces în depozitele, magaziile si încaperile unde se pastreaza armament, munitii si mijloace cu actiune iritant-lacrimogena, precum si ferestrele acestora, trebuie prevazute cu sisteme de alarma contra efractiei.

(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiterului de serviciu.

    ART.46

(1) Pe timpul cât nu se afla asupra politistilor locali si asupra personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local, armamentul si munitia din dotarea individuala, precum si mijloacele cu actiune iritant-lacrimogena, se pastreaza în încaperi special amenajate sau la ofiterul de serviciu. Armamentul se pastreaza în rastele, fisete sau lazi metalice prevazute cu tabele aprobate de sefii politiilor locale ce cuprind seria armamentului si detinatorul.

(2) Munitia se pastreaza în încaperi separate de armament, în lazi metalice prevazute cu încuietori adecvate. În documentul de predare-primire a serviciului de zi se consemneaza cantitativ, armamentul si munitia existente la ofiterul de serviciu.

(3) Acolo unde nu se pot asigura încaperi separate, munitia si mijloacele cu actiune iritantlacrimogena se pastreaza în aceeasi camera cu armamentul, în lazi metalice separate, având grosimea peretilor de cel putin 3 mm, prevazute cu încuietori sigure. Mijloacele cu actiune iritant-lacrimogena se pastreaza în ambalajele originale.

    ART.47

Pistoalele si munitia aferenta din dotarea structurilor politiei locale care nu au organizat serviciul de zi permanent, se pastreaza în spatii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent si sunt asigurate conditii pentru pastrarea în deplina siguranta.

    ART.48

Distribuirea armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotarea personalului politiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de aparare, precum si retragerea acestora se fac, indiferent de situatie, pe baza de tichet înlocuitor, semnatura în registrul special destinat si/sau documente justificative.

    ART.49

Predarea armamentului si a munitiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestora.

    ART.50

(1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea -primirea armamentului si a munitiilor din dotarea individuala a personalului, se iau în evidenta în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.

(2) Tichetele înlocuitoare se elibereaza separat pentru predarea -primirea armamentului, respectiv a munitiilor din dotare si cuprind urmatoarele mentiuni: denumirea politiei locale, gradul, numele si prenumele politistilor locali si a personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor sia obiectivelor de interes local, tipul si seria armei, respectiv numarul de cartuse, semnatura sefului politiei locale cu stampila unitatii, precum si semnatura de primire a posesorului.

(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocari si alte asemenea activitati, se verifica existenta si starea tichetelor si se iau masuri de înlocuire a celor necorespunzatoare.

    ART.51

(1) Portul armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant – lacrimogena din dotarea individuala a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea sefilor politiei locale din care fac parte.

(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, munitiile si mijloacele cu actiune iritant – lacrimogena se predau ofiterilor de serviciu, de la care au fost primite.

    ART.52

(1) La uniforma de serviciu, pistolul se poarta, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centura.

(2) Încarcatoarele cu cartuse se pastreaza, unul introdus în pistol, iar celalalt în locasul prevazut din tocul de purtare.

    ART.53

(1) Pierderea, sustragerea, înstrainarea, degradarea sau folosirea abuziva a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant -lacrimogena din dotare, constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioarasi disciplina, care atrag, potrivit legii, dupa caz, raspunderea materiala, disciplinara sau penala.

(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrainare, degradare sau folosire abuziva a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena, se raporteaza imediat, pe cale ierarhica, iar sefii compartimentelor functionale, împreuna cu persoanele desemnate dispun masuri de cercetare pentru elucidarea completa a cazurilor si sanctionarea celor vinovati, potrivit competentelor.

    ART.54

Seful politiei locale dispune retragerea armamentului si a munitiilor din dotarea personalului care se afla în cercetare penala, daca se constata ca prezinta pericol pentru siguranta proprie sau a altor persoane ori în alte situatii care impun aceasta masura.

    ART.55

Politia locala care detine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor si a informatiilor secret de stat, trebuie sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarma împotriva efractiei în locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora.

    ART.56

Normele de dotare cu armament si mijloace specifice de protectie a personalului politiei locale sunt prevazute în anexa nr. 3.

      CAP.VII

     Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali şi condiţiile acordării asistentei juridice şi despăgubirilor de viata, de sanatate si de bunuri

     ART.57

(1) Recompensarea politistilor locali se realizeaza în scopul recunoasterii publice în cadrul comunitatii profesionale si în societate, daca este cazul, a meritelor celor care se evidentiaza în îndeplinirea atributiilor, a misiunilor sau pe timpul actiunilor organizate în zona de competenta de politie.

(2) Recompensele au caracter moral sau material, dupa caz.

(3) Recompensarea politistilor locali, trebuie sa se bazeze pe principii care vizeaza obiectivitatea, echitatea si principialitatea acordarii recompenselor.

    ART.58

La stabilirea si acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere urmatoarele elemente:

a) comportamentul politistului local;

b) prestatia profesionala generala a politistului local si modul de îndeplinire a atributiilor/misiunilor;

c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalti politisti locali;

d) posibilitatea ca recompensa acordata sa determine eficientizarea activitatii politistului local.

    ART.59

Recompensele care se pot acorda politistilor locali sunt urmatoarele:

a) ridicarea unei sanctiuni disciplinare aplicate anterior, precede acordarea unei alte recompense.Se acorda, pe timpul perioadei cât sanctiunea îsi produce efectele si determina încetarea imediata a acestora. Se acorda de seful care a aplicat sanctiunea disciplinara ce urmeaza a fi ridicata sau de catre noul sef care îndeplineste atributiile aceleiasi functii. În situatia în care politistul local a fost mutat, ridicarea sanctiunii se acorda ca recompensa de catre seful care îndeplineste functia similara celui care a aplicat sanctiunea disciplinara;

b) felicitarile – pot fi scrise sau verbale, se acorda pentru îndeplinirea deosebita a atributiilor sia misiunilor si se aduc la cunostinta individual sau în fata personalului;

c) titlurile de onoare – se confera politistilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament si pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atributii sau a unor misiuni;

d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, a insignelor sau altele si diplomele de merit – se acorda pentru obtinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competitii sportive, manifestari cultural-artistice si sociale cu prilejul unor aniversari si la finalizarea unor actiuni/misiuni;

e) premiile în bani sau obiecte – se acorda politistilor locali care s-au evidentiat prin obtinerea de rezultate exemplare în activitate. În situatia în care prin actiuni deosebite întreprinse de politistul local se aduc venituri la bugetul de stat, sau la bugetul local, acesta poate fi recompensat cu până la 1% din cuantumul acestora, dar nu mai mult decât venitul său brut anual;

    ART.60

Poliţişti locali au dreptul la asistenţă juridică din partea instituţiei în situaţia în care sunt chemaţi în instanţă pentru săvârşirea unor fapte care au legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.

    ART.61

(1) Politistii locali au dreptul la despagubiri de viata, de sanatate si de bunuri, pentrudaunele suferite în exercitarea atributiilor de serviciu.

(2) Asigurarea despagubirilor prevazute la alin. (1) implica acordarea unor sume de bani pentru politistii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situatia producerii riscurilor specifice activitatii de politie locala.

    ART.62

(1) Despagubirile se acorda, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local pentru urmatoarele categorii de riscuri:

a) ranirea politistului local;

b) invaliditate de gradul I;

c) invaliditate de gradul II;

d) invaliditate de gradul III;

e) deces;

f) prejudicii aduse bunurilor.

(2) În sensul alin.(1), termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) politist local ranit -politistul local supus în timpul sau în legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, independent de vointa lui, efectelor unor cauze vatamatoare, în urma carora îi este afectata integritatea anatomicasi/sau functionala a organismului;

b) politist local invalid – politistul local ranit clasat inapt pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu de catre comisiile de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca;

c) politist local decedat -politistul local care si-a pierdut viata, în urma unui accident, în timpul sau în legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu;

d) bun – constructii cu destinatia de locuit pentru politist si familia sa, precum si anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosinta politistului.

    ART.63

(1) Despagubirile acordate în situatia producerii riscului prevazut la art. 66 alin.(1) lit. a) acopera toate cheltuielile legate de:

a) tratamentul în tara sau în strainatate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în tara;

b) tratamentul de recuperare în unitati medicale din tara sau strainatate;

c) protezele, ortezele si alte dispozitive medicale de profil din tara sau strainatate;

d) transportul dus-întors pâna la/de la unitatea medicala care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru politistul local, cât si pentru însotitor, când situatia impune.

(2) În situatia producerii unuia dintre riscurile prevazute la art. 66 alin.(1) lit. b) -d), politistului local i se acorda despagubiri în suma de:

a) pentru invaliditate de gradul I -10.000 euro, echivalent în lei la data platii;

b) pentru invaliditate de gradul al II-lea -8.000 euro, echivalent în lei la data platii;

c) pentru invaliditate de gradul al III-lea -6.000 euro, echivalent în lei la data platii.

(3) Despagubirea acordata în situatia producerii riscului prevazut la art.66 alin.(1) lit. e) consta într-o suma de 20.000 euro, echivalent în lei la data platii, si se plateste familiei politistului local decedat.

(4) Despagubirea acordata în situatia producerii riscului prevazut la art. 66 alin.(1) lit. f) nu poate depasi suma necesara pentru aducerea bunului în starea initiala sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

    ART.64

(1) Despagubirile acordate în baza prezentului Regulament constituie forme de sprijin cu destinatie speciala.

(2) Despagubirile prevazute la art. 67 alin. (1) -(4) se acorda pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

(3) Despagubirile prevazute la art. 67 alin. (4) nu se acorda în cazul în care prejudiciul prevazut la art. 66 lit. f) este acoperit partial sau în totalitate ca urmare a existentei unei asigurari în sistemul privat.

    ART.65

Pentru toate sumele de bani platite ca despagubiri în temeiul prezentei hotarâri, Primăria Municipiului Mediaş va initia demersuri pentru recuperarea sumelor platite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

    CAP.VIII

    Patrimoniul, solutionarea drepturilor si obligatiilor născute din contracte

    ART.66

În vederea preluarii, de catre Direcţia Poliţia Locală ,a patrimoniului Direcţiei Poliţia Comunitară , se constituie,în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, comisii de inventariere constituite prin dispozitia primarului.

    ART.67

(1) Comisiile constituite conform art. 70 analizeaza drepturile si obligatiile rezultate din contractele încheiate de politia Comunitara si prezinta primarului o informare cu privire la acestea, precum si eventuale propuneri de amendare, ca urmare a intrarii în vigoare a Legii nr. 155/2010.

(2) Drepturile si obligatiile mentionate la alin. (1) se preiau de catre Direcţia Poliţia Locală, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului Regulament, în limita efectivului existent.

(3) În situatia în care efectivele politiei locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu paza de personalul politiei comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.

    ART.68

Asigurarea tehnico-materiala a politiei locale se realizeaza conform reglementarilor proprii, stabilite prin hotarâri ale consiliului local.

    CAP.IX

    Dispozitii finale

    ART.69

În vederea preluarii personalului politiei comunitare, precum si a personalului din structurile aparatului de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind inspecţia în constructii, protectia mediului si controlul commercial , în conformitate cu prevederile art.4 alin.(6) din Legea nr. 155/2010, autoritatile administratiei publice locale au obligatia încadrarii în clase si pe grade profesionale a functiei publice specifice de politist local, conform prevederilor referitoare la functiile publice generale din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART.70

Anexele nr. 1 -3  fac parte integranta din prezentul regulament .

ANEXA nr. 1

Articolele

din care se compune uniforma poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local şi durata maximă de uzură

 

.

Nr.crt Denumire articol Durata maximă deuzură-an-
1 Costum de vară 2
2 Costum de iarnă 3
3 Şapcă pentru costum de vară 2
4 Şapcă pentru costum de iarnă 3
5 Bască 2
6 Şepcuţă cuz cozoroc 2
7 Pălărie (femei) 2
8 Căciulă 3
9 Cravată 1
10 Fular 3
11 Cămaşă 1/2
12 Cămaşă bluză 1
13 Scurtă vânt 2
14 Pulover 2
15 Costum de intervenţii de vară 2
16 Costum de intervenţii de iarnă 2
17 Pelerină de ploaie 3
18 Scurtă îmblănită 3
19 Mănuşi din piele 3
20 Pantofi de vară de culoare neagră 1
21 Bocanci /Pantofi de iarnă de culoare neagră 2
22 Ghete de piele de culoare neagră 2
23 Centură din piele 6
24 Curea din piele 6
25 Portcarnet din piele 6
26 Portbaston din piele 6
27 Emblemă pentru şapcă,basc,căciulă,pălărie şi şepcuţă 1
28 Însemne distinctive( ecuson , nr. matricol) 1
29 Portcătuşe din piele 6

NOTĂ:

1. Însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, cămaşă-bluză, scurtă de vânt,scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate

ANEXA nr. 2

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a însemnelor distinctive de ierarhizare ale politistilor locali si ale personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local

A.Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul politiei locale este confectionata în varianta vara-iarnasi se compune din:

1, 2. Haina / sacou se confectioneaza din stofa de culoare neagra, în varianta de vara, respectiv iarna.

Croiala este dreapta, putin cambrata în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul), si se încheie la un rând de nasturi. Spatele hainei se confectioneaza din doua bucati, având cusatura pe mijloc, faraslit. Are în partea inferioara, lateral, doua buzunare ascunse, prevazute cu clapa. În partea superioara, stânga sus, are prevazuta o bentita, cusuta în partea exterioara, iar sub guler este prinsa cu un nasture, pe care se pun tresele pentru ierarhizare. Haina se poarta cu camasa de culoare bleu si cravata de culoare neagra.

Pantalonul, în varianta vara-iarna, se confectioneaza din aceleasi materiale ca si haina, fiind de culoare gri închis, cu vipusca de culoare neagra inclusa în cusatura. Are croiala dreapta, fara manseta, lungimea poate ajunge pâna la partea superioara a tocului încaltamintei, iar largimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.

Pantalonul este prevazut cu douabuzunare laterale si un buzunar la spate, închis cu clapasi nasture.

Pantalonul se confectioneaza cu betelie obisnuitasi este prevazut cu patru gaici lungi de 70 mm si late de 20 mm, prinse în partea superioara prin cusatura beteliei, iar în partea inferioara prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul sa permita portul centurii a carei latime este de 50 mm.

Fusta, în varianta de vara, se confectioneaza, din acelasi material ca si haina. Croiala este dreapta, largimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poarta în locul pantalonului numai la costumul de vara. Croiala este dreapta, largimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 mm sub rotula genunchiului.

3,4. Sapca se confectioneaza din acelasi material cu costumul de vara sau de iarna, dupa caz. Calota sepcii este de forma ovala, cu distanta de 20 mm între diametrul latimii si diametrul lungimii, este întinsa cu ajutorul unei sârme din otel, pentru a-si mentine forma.

Banda are diametrul ce rezulta din marimea sepcii si se confectioneazadin carton tare.

Pe partea exterioara a benzii se aplica o tesatura din lâna (lata de 40 mm) de culoare neagra, cu romburi de culoare bleu. Sapca este captusita cu tesatura de culoare asortata calotei.

Cozorocul este de culoare neagra, de forma ovalizata, si se fixeaza la sapca, înclinat.

Sapca este prevazuta deasupra cozorocului cu un snur dublu de culoare neagra. Capetele snurului sunt prinse pe linia colturilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbena. Sapca are aplicata, în fata -la centru – pe banda, emblema.

Cozorocul de la sapca sefului politiei locale este prevazut cu trei rânduri de frunze de stejar, pentru sefii de servicii cu doua rânduri de frunze de stejar, pentru sefii de birouri si compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru functionarii publici de executie acesta este simplu. Frunzele de stejar se confectioneazadin metal de culoare galbena.

5. Bascul se confectioneaza din stofa tip postav, este de culoare neagra, iar în lateral, pe partea stânga, se aplica emblema.

6. Sepcuta cu cozoroc se confectioneaza din tesatura tip bumbac (tercot) de culoare gri-petrol. Calota se confectioneaza în clini si are inscriptionat pe mijlocul ei „POLITIA LOCALA”. La spate este prevazutacu un sistem reglabil de strângere. În fata, sub inscriptia „POLITIA LOCALA”, este aplicata emblema pentru coifura.

7. Palaria pentru persoanele de sex feminin se confectioneaza din material textil (fetru) de culoare neagra; deasupra borului se monteazao banda pe care se aplica emblema specifica.

8. Caciula este de culoare neagra, confectionata din stofa tip postav, prevazuta cu doua clape din blana naturala de ovine. Clapa din fata este rotunjita, iar cea din spate formeaza doua urechi laterale, prevazute cu doi nasturi si o bentita pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub barbie. La mijlocul clapei din fata se aplica emblema. Caciula este captusita cu tesatura, asortatala culoarea calotei. Pentru seful politiei locale, blana de la caciula este din astrahan (caracul).

9. Cravata se confectioneaza din tesatura tip matase, este de culoare neagra, cu un medalion cu inscriptia „P.L.” pe fond de culoare albastrasi cu tricolorul în diagonala.

10. Fularul se confectioneazadin fire acrilice tip lâna, de culoare neagra.

11. Camasa se confectioneaza din tesatura tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu. Se poarta cu cravata sub veston sau scurta de vânt.

12. Camasa-bluza se confectioneaza din tesatura tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisa la gât si încheiata cu 5 nasturi; mâneca este lunga, cu posibilitati de pliere, în partea superioara având doua buzunare cu burduf si clape care se încheie cu câte un nasture de format mic. Pe clapa buzunarului din partea stânga se aplicao bentita lata de 30 mm, cusutaîn partea exterioarasi prinsa cu un nasture spre interior, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare. Camasa-bluza se poarta deschisa la gât (sau cu cravata), cu partea inferioara introdusa în pantaloni sau în fusta. Poate fi purtatasi sub haina, cu cravata.

13. Scurta de vânt se confectioneazadin tercot impermeabilizat de culoare neagra. Se poarta deschisa la gât, putând fi purtatasi închisa datorita croiului cu revere rasfrânte; se încheie cu fermoar pe interior si la 4 nasturi pe exterior. În partea de jos si la mâneci este prevazutacu elastic. Scurta de vânt este prevazuta cu doua buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar. Pe interior, în partea dreapta, este prevazutacu un buzunar care se încheie cu un nasture. Pe cusatura de deasupra buzunarului oblic, din partea stânga, se aplica o bentita din acelasi material, lata de 30 mm, cusutaîn exterior si prinsacu nasture în interior, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare. Spatele este confectionat din trei parti, una în partea de sus si douaîn partea de jos, prevazute cu pense. Lungimea trebuie sa depaseasca talia cu 100-120 mm.

14. Puloverul se confectioneazadin fire acrilice tip lânade culoare gri-petrol cu anchior, cu sau fara mâneci. Puloverul este prevazut pe umeri cu platca si epoleti de culoare bleu. Pe spatele mânecii sunt prevazute cotiere din acelasi material. Pe pieptul stâng este prevazuta o banda velcro pentru fixarea însemnului de grad. La 5 cm de umeri pe mânecase aplica ecusonul „POLITIA LOCALA”.

15. Costum de interventii de vara/iarna: este compus din bluzasi pantalon si se confectioneaza din material tercot hidrofob 67% poliester si 33% bbc cu o greutate de 210 -220 gr/mp în culoare neagra densitate în urzeala 480 fire /10 cm si în batatura 230 fire/10 cm.

BLUZONUL:

Gulerul – este tip tunica; la partea inferioara este prevazut cu doua tighele, executate în paralel, la o distanta de 0,1 si 0,6 cm. La partea superioara este prevazut cu un tighel la 0,6 cm;

-se încheie cu o aripioara în forma de “V” tighel pe toate partile în paralel, la o distanta de 0,1 si 0,6 cm. Mâneca – se realizeaza dintr-o singura bucata;

-se fixeaza în rascroiala cu doua tighele executate în paralel la distanta de 0,1 si 0,6 cm. În zona cotului, pe partea laterala spate, se aplica cu doua tighele în paralel 0,1 si 0,6cm cu un trapez pentru protectie cu dimensiunile 19×23,5x28x17,5 aplicat la 18,5 cm pe cusatura interioara;

-la terminatie este prevazuta cu un slit de 8,5cm executat cu paspoal de 1cm si aplicata manseta la 6 cm. La partile inferioara si superioara, se executa câte doua tighele la distanta de 0,1 si 0,6 cm;

-închiderea mânecii se realizeaza prin velcro; -la distanta de 18 cm de la rascroiala gâtului se aplica un buzunar cu burduf de dimensiuni 11×9,5 cm, executat numai în partile laterale;

-clapa de -dimensiuni 10,5×5 cm – prezinta la partea superioara doua tighele la 1,8 cm. Clapa de buzunar prezinta la partile libere tighele executate la 0,5 cm; -închiderea se realizeaza cu velcro montat ascuns.

Pieptul -este prevazut cu platca matlasata aplicata pe dosul pieptului si este fixata pe fata cu douatighele executate în paralel pe margini;

-Platca se prezinta astfel:

 • 8 cm pe linia rascroielii mânecii;
 • 17,5 cm pe linia umerilor;
 • 11 cm în jos pe piept;

– linia umerilor: se asambleaza cu doua tighele executate în paralel;

– se aplica epoletii terminati în “V” la vârf cu velcro, având dimensiunile de 15,5×6,5 cm;

– buzunarul – cu dimensiuni de 16,5×13,5 cm – cu burduf în partile laterale, prezintadoua tighele executate paralel;

– clapa de buzunar, pe celelalte trei parti prezinta tighel simplu executat la 0,7 cm. Buzunarul se închide cu velcro.

– în partea inferioara, la terminatie, bluza este rotunjitasi fixata cu tighel simplu;

-bluzonul se încheie pe mijlocul fetei, cu fermoar detasabil de 68 cm executat cu tighel la distanta de0,8 cm;

– partea dreapta este executata simetric cu cea stânga;

Spatele

-la partea superioara este prevazut cu platca matlasata (aplicata pe dosul spatelui) executata cu tighele în paralel de 0,1 si 0,6 cm de jur împrejur(mai putin rascroiala gâtului);

-în partile laterale, pe linia platcii, la distantade3,5cmde la rascroiala, spatele este prevazut cu o pensa

de 2,5cm;

-la terminatie spatele este executat rotunjit cu tighele la distanta de 0,5cm;

PANTALONUL:

Fata este prevazut cu buzunare executate oblic, cu tighel la distanta de 0,8cm;

-cusaturile laterale sunt executate prin doua tighele paralele simetric fata de cusatura laterala

–buzunar – cu dimensiunile de 22×21 cm fixat cu tighel simplu;

-buzunarul prezinta doua cute executate la distanta de 5,5 cm si 15 cm de tighel si orientare spre spate.

-clapa de buzunar – 22×6 cm – este prevazuta cu tighel de jur împrejur. Partea dinspre fata

se închide cu velcro, iar partea din spate este fixata cu o cheita pe linia tighelului;

-la distanta de 48 cm fata de betelie se plica o dublura în zona genunchiului, fixata pe cele doua cusaturi laterale pe o lungime de 23cm, iar la partile inferioarasi superioara cu tighele la 01 si 0,6cm;

-pantalonul este prevazut cu slitsi se încheie cu fermoar de 19cm.

Spatele pantalonului -pe linia turului sunt executate doua tighele paralele la distantele de 0,1 si respectiv 0,6 cm;

-în zona sezutului este prevazut cu dublura de protectie, executata pe linia turului si fixata în cusaturile laterale interioare. Dublura de protectie are forma de arc de cerc, pe o lungime de 29 cm pe linia turului si 12 cm pe linia cusaturii interioare laterale fiind fixata cu doua tighele;

-la 5 cm de betelie se executa un buzunar cu clapa de 15×6 cm, fixat cu un tighel pe partile laterale si partea inferioara;

-închiderea se realizeaza cu velcro la fiecare capat.

Betelia – pantalonul este prevazut la partea superioara cu o betelie de4 cm latime;

-în partea din fata betelia se închide cu capsa;

-este prevazuta cu un numar de 6 gaici cu dimensiunile de 8,5×2,5 cm, partea inferioara a gaicii este prinsa în cusatura beteliei;

-gaicile se executa cu tighele de 0,3 cm pe margini.

Terminatia pantalonului -la terminatie pantalonul este prevazut cu o rezerva de 3cm, executata cu tighel prin care se introduce elastic cu latimea de 3 cm;

-latimea la terminatie este de 16 cm.

Tricou – din bumbac de culoare neagra.

Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagra, prevazuti cu bombeuri, au talpasi tocuri din cauciuc si se încheie cu sireturi sau cu fermoar.

Sepcuta cu cozoroc se confectioneaza din tesatura tip bumbac (tercot) de culoare neagra. Calota se confectioneaza în clini si are inscriptionat pe mijlocul ei „POLITIA LOCALA”.

La spate este prevazuta cu un sistem reglabil de strângere.

În fata, sub inscriptia „POLITIA LOCALA”, este aplicata emblema pentru coifura.

Fes se confectioneaza din PNA de culoare neagra

Fularul se confectioneaza din fire acrilice tip lâna, de culoare neagra.

Puloverul se confectioneaza din fire acrilice tip lâna de culoare neagra cu anchior, cu sau fara mâneci.

Puloverul este prevazut pe umeri cu platca si epoleti de culoare bleu. Pe spatele mânecii sunt prevazute cotiere din acelasi material. Pe pieptul stâng este prevazuta o banda velcro pentru fixarea însemnului de grad. La 3 cm de umeri se aplica ecusonul „POLITIA LOCALA”.

Geaca îmblanita se confectioneaza din tercot impermeabilizat de culoare neagra, usor matlasata, cu mesada detasabila, de culoare asortata cu fata scurtei.

Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior si cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevazut cu snur ascuns.

În talie pentru ajustare pe corp, este prevazuta cu elastic si cu snur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse doua buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevazuta cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stânga, este prevazuta o bentita (100 mm lungime si30 mm latime) cusuta în partea dinspre umar si prinsa cu un nasture în partea interioara, pe care se aplica tresele de ierarhizare.

Vesta multifunctionala tip SWAT

17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan si este deschisa la gât, cu posibilitatea de a fi purtatasi închisa.

Se încheie în fata la un rând cu 4 nasturi ascunsi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu doua catarame din metal sau înlocuitori.

Mâneca are croiala raglan. Pelerina este prevazuta cu doua buzunare asezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime si de40 mm latime) sub guler, si se prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confectionata din acelasi material.

Pelerina de ploaie este de culoare neagrasi se confectioneazadin material textil impermeabil.

În partea stânga sus are o bentita cusuta în exterior (lunga de 100 mm si lata de 30 mm) si prinsa cu un nasture sub rever, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare.

18. Scurta îmblanita se confectioneaza din tercot impermeabilizat de culoare neagra, usor matlasata, cu mesada detasabila, de culoare asortata cu fata scurtei.

Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior si cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevazut cu snur ascuns.

În talie si în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevazuta tot cu snur ascuns. Lateral (stângadreapta), în partea de jos, sunt dispuse doua buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevazuta cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stânga, este prevazuta o bentita (100 mm lungime si30 mm latime) cusuta în partea dinspre umar si prinsa cu un nasture în partea interioara, pe care se aplica tresele de ierarhizare.

Largimea scurtei îmblanite se stabileste în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.

19. Manusile sunt din piele de culoare neagra.

20. Pantofii sunt din piele de culoare neagra, prevazuti cu bombeuri, fara ornamentatie, si se încheie cu sireturi. Pentru sezonul de vara se pot confectiona pantofi perforati, iar pentru femei acestia pot avea decupaj.

21. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagra, prevazuti cu bombeuri, au talpasi tocuri din cauciuc si se încheie cu sireturi sau cu fermoar.

22. Ghete din piele de culoare neagra

23. Centura este de culoare neagra, fara diagonala, are latimea de 50 mm si se încheie cu o catarama din metal de culoare galbena.

24. Cureaua este din piele de culoare neagra.

25. Portcarnetul se confectioneaza din piele sau din înlocuitori, de culoare neagra, si se compune din doua fete prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabateaza sub forma de capac si se încheie în fata printr-un buton sau tic-tuc. Se poarta fixat pe centura prin doua gaici.

26. Portbaston din piele

27. Emblema se aplica pe articole de coifura de catre personalul politiei locale cu drept de a purta uniforma.

Se confectioneaza din metal de culoare galbena, în forma de rozeta circulara, cu diametrul de 40 mm, încadrata cu un rând de frunze de stejar.

Pentru seful politiei locale, adjunctul si sefii de servicii emblema este încadrata cu trei rânduri de frunze de stejar, este bombata, având în centrul sau un triunghi echilateral cu colturile rotunjite si latura de 35 mm, emailat în culorile drapelului României, si are imprimata în relief, în partea superioara, inscriptia de culoare alba „ROMÂNIA”, iar în partea inferioara, initialele „P.L.”

28. Ecusonul pentru mâneca se confectioneaza din material textil, fond culoare bleu, având în partea superioara inscriptia „POLITIA LOCALA”, la mijloc culorile drapelului României, asezate în pozitie verticala, iar în partea inferioara se înscrie denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Se poarta pe bratul stâng de catre întregul personal cu drept de uniforma si se aplica la 5 cm de cusatura umarului.

Numarul matricol se confectioneaza din metal în forma de octogon, pe fond de culoare galbena, în care se înscrie o rozeta circulara reprezentând culorile drapelului României si inscriptia „POLITIA LOCALA”, iar la mijloc, un cerc de culoare bleu, unde sunt trecute numarul matricol al personalului cu drept de uniforma si denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Se poarta pe partea dreapta, deasupra buzunarului.

29. Portcatuse din piele

A.Legitimatia de serviciu

Legitimatia de serviciu se confectioneaza din imitatie de piele (ecologica), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticala, cuprinzând urmatoarele mentiuni:

a) rândul întâi central -tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de

5x65mm;

b) în partea de sus central, rândul al doilea – ROMÂNIA, sub denumirea tarii – JUDETUL;

c) rândul al treilea – COMUNA/ORASUL/MUNICIPIUL/SECTORUL;

d) rândul al patrulea, aliniat stânga – POLITIA LOCALA;

e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMATIE;

f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte detinatorul (POLITIST LOCAL/

FUNCTIONAR PUBLIC/ PERSONAL CONTRACTUAL)

g) rândul al saselea aliniat stânga – numarul legitimatiei,

h) dupa aceasta se înscriu, unele sub altele numele si prenumele detinatorului, numarul matricol, data emiterii legitimatiei, semnatura sefului politiei locale din care face parte detinatorul si stampila structurii;

i) în coltul din dreapta, jos, va fi aplicata fotografia detinatorului;

j) în partea inferioara a legitimatiei se aloca 6 spatii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semneaza de catre seful politiei locale.

Fotografia titularului utilizata, are dimensiunile de 3 cm x 4 cm, executata color (în uniforma de serviciu/ sau într-o tinuta decenta pentru persoanele încadrate în politia locala care nu poarta uniforma).

A.Însemnele distinctive de ierarhizare

În raport cu functiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au urmatoarele forme si marimi:

a) seful politiei locale – trei stele tip octogon metalice, de culoare galbena, asezate pe banda de culoare bleu, din tesatura tip lâna,cu latimea de 15 mm, la o distanta de 5 mm între ele;

b) adjunctul sefului -doua stele tip octogon metalice, de culoare galbena, asezate pe banda de culoare bleu, din tesatura de lâna,cu latimea de 15 mm, la o distanta de 5 mm între ele;

c) seful de serviciu -o stea tip octogon metalica, de culoare galbena, asezata pe banda de culoare bleu, din tesatura de lâna,cu latimea de 15 mm, prinsa la jumatatea bentitei;

d) seful de birou sau compartiment -trei trese din metal, de culoare galbena,cu latimea de 10 mm, asezate paralel pe banda de culoare bleu, din tesatura de lâna, cu latimea de 15 mm, având între ele o distanta de 5 mm;

e) functionarul public superior -doua trese din metal, de culoare galbena, cu latimea de 10 mm, asezate paralel pe banda de culoare bleu, din tesatura de lâna, cu latimea de 15 mm, având între ele o distanta de 5 mm;

f) functionarul public principal -o tresa din metal, de culoare galbena, cu latimea de 10 mm, asezata

pe banda de culoare bleu, din tesatura de lâna, cu latimea de 15 mm, prinsa la jumatatea bentitei;

g) functionarul public asistent -o tresa din poliester de culoare albastra, cu lungimea de 15 mm, având inscriptia „P.L.”

ANEXA nr. 3

NORME

de dotare cu armament si mijloace specifice de protectie a politistilor locali si a personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local

 1. Pistol  Cpl. -Câte 1 pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul asigurarii ordinii si linistii publice si fiecare personal contractual care desfasoara activitati de paza.

2. Pistol cu munitie neletala  Cpl. – Câte 1 pentru 40-60 % din efectivele de politisti locali cu atributii în domeniul asigurarii ordinii si linistii publice si fiecare personal contractual care desfasoara activitati de paza, ce executa misiuni cu un grad scazut de risc..

3. Cartus pentru pistol   – Câte 24 buc pentru fiecare pistol

4. Cartus pentru pistolul cu gaze  – Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze.

5. Baston pentru autoaparare. -Câte 1 buc pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul asigurarii ordinii si linistii publice si fiecare personal contractual care desfasoara activitati de paza.

6. Baston cu soc electric  -Câte 1 buc pentru 40-60 % din efectivele de politisti locali cu atributii în domeniul asigurarii ordinii si linistii publice si fiecare personal contractual care desfasoara activitati de paza, ce executa misiuni cu un grad scazut de risc.

7. Port baston – Câte 1 buc pentru fiecare baston din cauciuc.

8. Catusă pentru mâini  – Câte 1 buc pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul asigurarii ordinii si linistii publice.

9. Portcatuse – Câte 1 pentru fiecare catusa.

10. Pulverizator de mâna cu substanta iritant -lacrimogena – Câte 1 buc pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul asigurarii ordinii si linistii publice, politist local cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice si fiecare personal contractual care desfasoara activitati de paza.

11. Vesta (ham) cu elemente reflectorizante – Câte 1 buc pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice.

12. Costum (bluza + pantaloni) de protectie împotriva ploii, cu elemente reflectorizante  – Câte 1 cpl. pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice.

13. Costum de protectie pentru iarna(scurta matlasata si pantaloni) – Câte 1 cpl. pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice, precum si domeniul mediului, care executa misiuni în teren

14. Costum de protectie pentru vara (bluza + pantaloni)

15. Manusi albe -Câte 1 per. pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice.

16. Scurta reflectorizanta – Câte 1 buc. pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice.

17. Vesta pentru protectie – Câte 1 buc pentru fiecare politist local cu atributii în împotriva frigului domeniul circulatiei pe drumurile publice care executa misiuni în teren.

18. Fluier – Câte 1 buc. pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice, al circulatiei pe drumurile publice, precum si în domeniul pazei bunurilor care executa misiuni în teren.

19. Radiotelefon portabil – Câte 1 buc pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice, al circulatiei pe drumurile publice / personal contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local care executa misiuni

20. Portcarnet – Câte 1 buc  pentru fiecare politist local/personal contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local care executa misiuni în teren.

21. Uniforma de serviciu – Câte 1 cpl. pentru fiecare politist local/personal contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local