Raport privind activitatea Direcției Poliția Locală în anul 2015

Evoluţia generală a societăţii româneşti şi dinamica situaţiei operative, caracterizată prin perpetuarea faptelor contravenţionale şi infracţionale, care pun în pericol viaţa şi integritatea persoanei, avutul public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, au impus continuarea şi aprofundarea reformei la nivelul structurilor şi componentelor abilitate în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, prin prezervarea prioritară a ordinii şi siguranţei publice stradale. Acest lucru s-a concretizat la nivelul administraţiei publice locale a municipiului Mediaş prin activitatea depusă de Direcția Poliția Locală Mediaş.
Direcția Poliția Locală Mediaş își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul municipiului Mediaş şi al satului aparţinător Ighişul Nou.

OBIECTIVE STRATEGICE

1. Asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţenilor în competența teritorială a Municipiului Mediaş şi al satului aparţinător Ighişul Nou;
2. Acţiunea permanentă şi fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Mediaş;
3. Îmbunatăţirea continuă a serviciului poliţienesc în slujba cetăţeanului.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

  În anul 2015 Poliția Locală Mediaș a funcționat în conformitate cu structura organizatorică aprobată prin HCL Mediaș nr. 124/2015, în care sunt prevăzute un număr de 59 de posturi, din care:

– 55 funcții publice (6 funcții publice de conducere și 49 de execuție);

– 4 posturi de personal contractual;

TOTAL= 59 posturi

Pe parcursul anului 2015 sau produs modificări prin plecarea şi respectiv recrutarea de personal, în sensul că am început anul 2015 cu un efectiv total de 31 persoane, iar la sfârșitul anului au fost ocupate 38 de posturi (64,40 %).           

Poliţiştii locali au făcut eforturi pentru executarea în condiţii optime a numărului crescând al misiunilor primite, chiar dacă aceasta a însemnat desfășurarea de activităţi și în zilele libere legale şi deci un efort fizic şi psihic important, în concordanță cu prevederile normativelor de securitate în muncă.

Pe linia formării și pregătirii profesionale, structura cursurilor şi forma lor de desfăşurare au fost:
A. Cursuri privind formarea iniţială a poliţiştilor locali în cadrul centrelor MAI – 11 absolvenți
B. Cursuri de perfecţionare de scurtă durată pentru funcţionarii publici şi personal contractual – 6 absolvenți

Potrivit Planului de instruire anual, întocmit la nivelul Direcţiei Poliția Locală Mediaș, lunar timp de 2 (două) ore au loc şedinţe de pregătire profesională în domeniul juridic, tehnic specific și pregătire fizică, și totodată conform procedurilor stabilite, zilnic la intrarea în serviciu se desfășoară timp de 15 min. o şedinţă operativă cu tematică privind misiunile care urmează a se desfășura pe timpul serviciului.                       

REALIZĂRI

1. Accelerarea reformei funcţiei publice de poliţist local, prin dezvoltarea unei instituţii menite să asigure ordinea şi liniştea publică în arealul de responsabilitate, în concordanţă cu politicile formulate la nivel naţional. În acest sens şi în anul 2015 s-a realizat exercitarea procesului de management modern în vederea creşterii eficienţei instituţiei în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, precum şi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, disciplinei în construcţii şi a afişajului stradal, protecţiei mediului, al activităţii comerciale şi a celui de evidenţă a persoanelor;
2. Direcţia Poliţia Locală Mediaş, a participat împreună cu reprezentanţii celorlalte poliţii locale din cadrul Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România, la o serie de întruniri privind “Strategia de prevenire a criminalităţii”;

3. Diversificarea serviciului public polițienesc oferit cetăţenilor municipiului Mediaş, privind “Patrula pedestră” în principalele zone aglomerate aflate în proprietatea Municipiului Mediaş;
4. Prezența permanentă în stradă a polițiștilor, atât pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, cât și pentru intervenție și sprijin în cazurile de fenomene climatice extreme, caniculă, căderi de zăpadă);
5. În vederea armonizării activității specifice la normele și practicile structurilor similare din ţară și urmare a demersurilor din anul 2014 a fost inițiat un schimb de experiență cu poliții locale din principalele oraşe din Transilvania. Ca urmare, în anul 2015 au avut loc întâlnirii ale delegațiilor din poliţiile locale ale municipiilor Cluj – Napoca, Sibiu, Satu Mare, Târgu Mureş, Alba Iulia;

6. Desfăşurarea unei activităţi susţinute pe linia comunicării, informării şi îndrumării tuturor cetăţenilor cu privire la activitatea desfăşurată de către Poliţia Locală Mediaş, precum şi de prevenire contravenţională sau infracţională;

7. Direcţia Poliţia Locală Mediaş a pus la dispoziția publicului un site de prezentare și informare;
8. Creşterea permanentă a profesionalismului, seriozităţii şi rigorii îndeplinirii misiunilor încredinţate instituţiei, tuturor poliţiştilor locali, prin iniţierea şi perfecţionarea profesională a acestora în cadrul programelor de învăţământ de formare şi perfecţionare din cadrul M.A.I., A.N.F.P. și a altor forme de învățământ sau de pregătire fizică, tehnică şi tactică profesională.           

COOPERAREA/COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII

În cadrul desfăşurării activităţilor specifice, Direcţia Poliţia Locală Mediaş a cooperat în cele mai bune condiţii cu alte structuri care au sarcini pe linia asigurării ordinii publice, astfel:

 • cooperarea cu structurile Poliţiei Municipiului Mediaş în cadrul misiunilor comune de asigurare a ordinii publice, prin executarea de patrule mixte pe timpul nopţii;
 •  cooperarea cu Detaşamentul de Jandarmi cu prilejul desfăşurării unor manifestări cultural – artistice, sportive şi comemorative;
 •  cooperarea cu Biroul de Poliţie Rutieră, în cadrul unui protocol privind activitatea pe linie de circulaţie rutieră în limita competenţelor legale;
 •  preluarea prin dispeceratul Direcţiei Poliţia Locală a sesizărilor cetăţenilor ce privesc aspectele specifice prevăzute de lege.

Totodată, instituţia noastră a participat activ la lucrările Sfatului bătrânilor şi la activităţile organizate de Direcţiile de specialitate ale Primăriei Municipiului Mediaş şi ale altor instituţii cu privire la persoanele cu dizabilităţi, cele fără adăpost, copiii străzii şi de prevenire şi combatere a comerţului ilicit.

În baza Planului local de măsuri pentru creșterea siguranței publice în unitățile de învățământ medieșene și în zonă adiacentă acestora, elaborat la nivelul IGA Sibiu și Instituției Prefectului – județul Sibiu, am acționat zilnic pentru prevenirea săvârșirii de fapte antisociale şi luarea măsurilor împotriva persoanelor cu comportament deviant care frecventează zonele unităţilor de învăţământ sau adiacente acestora, în special în zona Școlii Gimnaziale nr. 4 și a Școlii Gimnaziale cu clasele I – VIII – Șt. Bathori.

 MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ PE LINIA ASIGURĂRII ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE

Obiectivul prioritar al activităţii Serviciului de ordine publică din cadrul Direcției Poliția Locală Mediaș îl constituie asigurarea unui climat de siguranţă a cetățeanului, prevenirea și sancționarea actelor contravenționale cu impact negativ în planul normalității civice.

De asemenea, această structură a participat la asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia desfăşurării unor activităţi publice, acţiuni comemorative sau a unor manifestări cultural-artistice şi sportive, organizate la nivelul municipiului sau de interes naţional şi a asigurat însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei la punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local şi a Dispoziţiilor Primarului.
Serviciului ordine şi linişte publică, a asigurat dispozitivul de ordine publică la sediul Primăriei Mediaş şi pe toată raza administrativ teritorială a Municipiului Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou în concordanţă cu Planul de ordine şi siguranţă publică a municipiului Mediaș, după cum urmează:

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 3 sectoare din oraş, în funcţie de necesităţi şi posibilităţi, şi în patrule mixte împreună cu agenţii de la Poliţia Municipiului Mediaș (în intervalul 22,00 – 06,00);
 • au fost supravegheate terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza municipiului Mediaș;
 • au fost organizate acțiuni pe linia depistării actelor ilicite de comerț în piețele din municipiu și în alte zone de pe domeniul public în care se practică astfel de fapte;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică, pe raza municipiului Mediaș şi de combatere a acestui fenomen, fiind luate măsuri de informare a DAS Mediaș și a altor autorități locale, atunci când au fost depistate persoane în astfel de ipostaze;
 • s-a acordat sprijin permanent personalului de la U.P.U. cu ocazia unor evenimente deosebite care necesită prezenţa personalului de specialitate din cadrul spitalului;
 • s-a asigurat ordinea publică la fiecare sfârșit de săptămână la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă al Persoanelor, în zilele în care s-au oficiat căsătorii;
 • s-au desfășurat acțiuni în comun cu reprezentanții ECO SAL pentru prevenirea depozitării de gunoaie în alte locuri decât cele special amenajate ;
 • am acționat pentru identificarea și sancționarea cetățenilor fără titluri de călătorie valabile, la depistarea, identificarea și sancționarea persoanelor care produc distrugeri de bunuri amplasate în mijloacele de transport în comun ale Meditur;
 • am organizat împreună cu lucrătorii DSP Mediaș, acțiuni pe linia salubrizării la proprietăți private unde ne-au fost sesizate astfel de fapte de către cetățeni;
 • în baza Legii nr. 185/2013 și a HCL Mediaș nr. 278/2013 privind publicitatea stradală, am desfășurat acţiuni pentru prevenirea săvârșirii de fapte de natură contravențională pe această linie şi totodată au fost aplicate sancţiuni contravenţionale acolo unde situaţia s-a impus;
 • la solicitarea reprezentanților DAS Mediaș, am asigurat ordinea pe timpul distribuirii alimentelor către populație;
 • în zilele de joi au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat, ocupând astfel trotuarele şi partea carosabilă din zona Pieţei de Vechituri, iar persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind îndrumate să expună şi să comercializeze marfa în incinta pieţei;
 • a fost inclusă în itinerariile de patrulare Școala Gimnazială cu clasele I – VIII – Șt. Bathori arondata instituţiei noastre şi repartizată Serviciului ordine şi linişte publică, în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale. Nu au fost înregistrate evenimente nedorite;
 • s-a urmărit respectarea obligației de a deține și expune la vedere autorizația/acordul de funcţionare eliberat de Primăria Mediaş şi totodată respectarea programului stabilit prin autorizația/acordul de funcţionare ;
 • s-au desfăşurat activități privind menținerea ordinii și liniștii publice în zona Cimitirului administrat de Primăria municipiului Mediaș;
 • însoţirea reprezentanților Serviciului Ecarisaj la diverse acțiuni de ridicare de pe domeniul public a câinilor fără stăpân;
 • însoţirea reprezentanților ECOSAL la diverse acțiuni privind activitatea de salubrizare;
 • s-a asigurat desfăşurarea în condiţii de normalitate a Evaluărilor Naţionale la instituţia de învăţământ din responsabilitate.

MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ PE LINIA SIGURANŢEI RUTIERE

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în anul 2015 personalul Biroului circulaţie a fost angrenat în mai multe acţiuni privind oprirea, staţionarea, accesul interzis și parcările ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică a municipiului Mediaș, după cum urmează:

 • s-a efectuat serviciul de patrulare în fiecare din cele 3 sectoare din oraş în funcţie de necesităţi şi posibilităţi pentru asigurarea siguranţei rutiere;
 • s-au desfășurat acțiuni de prevenire și sancționare a conducătorilor auto care au încălcat prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în limita competențelor atribuite prin Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale;
 • s-au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și sancționarea pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public său privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 71 de vehiculele abandonate, fiind aplicate somaţii de ridicare a acestora;
 • au fost desfășurate acțiuni pentru prevenirea săvârșirii de fapte de natura expunerii autovehiculelor pe domeniul public în scopuri comerciale;
 • la solicitarea Direcției Tehnice și a reprezentanților societăților care au desfășurat lucrări pe domeniul public, am acordat sprijinit pe toată perioada executării unor lucrări;
 • a fost inclusă în itinerariile de patrulare Şcoala cu clasele I – VIII:, Gimnaziala Nr.4″, arondată instituţiei noastre şi repartizată Biroului circulaţie, în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice, fluidizării circulaţiei, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale. Nu au fost înregistrate evenimente nedorite;
 • s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcări şi curţi;
 • au fost efectuate acţiuni de dirijare trafic în vederea realizării unor sondaje prin chestionarea conducătorilor de autovehicule şi bicicliştilor în 3(trei) locaţii din oraş cu ocazia întocmirii Planului de mobilitate al Municipiului Mediaş;
 • s-a asigurat desfăşurarea în condiţii de normalitate a Evaluărilor Naţionale la instituţia de învăţământ din responsabilitate;
 • a fost asigurată dirijarea şi fluidizarea traficului pe sectoarele de drum aflat pe care s-au efectuat lucrării de asfaltare.

COMPARTIMENTUL DISPECERAT ŞI BAZA DE DATE

Desfăşurarea tuturor activităților operative ordonate de Comanda instituției, la nivelul Compartimentului dispecerat şi baza de date au avut ca scop:

 •   coordonarea activității personalului propriu şi susţinerea logistică a acestuia la misiunile desfăşurate în teren;
 •   susţinerea intervenţiilor rapide în principalele zone în care există sistem de supraveghere şi care se află în proprietatea Primăriei Municipiului Mediaş sau în administrarea autorităţilor publice locale;
 •   informarea în timp real a factorilor de decizie despre situaţia din teren şi transmiterea operativă a  dispoziţiile acestora către efective;
 •  menţinerea permanentă a  legăturii cu structura similară din cadrul Serviciului Public de Ecologizare, precum şi cu celelalte structuri cu sarcini pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice (prin canale de comunicare specifice).

În cursul anului 2015, compartimentul a beneficiat de dotări logistice ultramoderne comparabile ce cele folosite de structurile poliției naționale, dar și de alte autorități centrale și locale.

Baza logistică a permis:

 •  creșterea numărului de evenimente înregistrate prin diferiți vectori de comunicare;
 •  mărirea vitezei de prelucrare a datelor, consecință imediată fiind eficiența activității;
 •  posibilitatea de a interacționa cu alte structuri similare ale unor instituții cu sarcini pe linia menținerii ordinii publice și a siguranței cetățenilor;
 •  raportarea și prelucrarea în timp real a evenimentelor din responsabilitate, ceea ce face ca acest compartiment să fie un suport analitic proactiv pentru factorii manageriali.

Toate activitățile desfășurate în cadrul Compartimentului dispecerat şi baza de date și în special legătura permanentă cu cetățenii, au condus la creșterea numărului total de evenimente  consemnate și rezolvate în anul raportat. Trebuie menționat faptul că la nici un eveniment nu s-au semnalat cazuri de slabă/greșită gestionare a situației.

În prezent imaginile sunt urmărite pe  5 (cinci) monitoare. Din locațiile în care sunt montate camerele video se captează imaginile de la 52 camere video, (29 analogice si 23 digitale) în timp real.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă personalul compartimentului :

 • a verificat în baza de date a MAI , 635 (363 +272) de  persoane şi autovehicule oprite pentru verificări, în condiţiile legii;
 • s-a cooperat cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • s-au supravegheat terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza municipiului Mediaș;
 • s-a avut in vedere urmărirea si depistarea persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului, precum si a autovehiculelor care au intrat în zona restricționată din Piața Regele Ferdinand I, fără să dețină card de acces și a celor care intră legal, dar care staționează peste limita legală de 30 de minute;
 • s-au urmărit si zonele unităţilor de învăţământ si cele adiacente acestora.

Pe parcursul anului 2015, s-au executat următoarele acţiuni :

 • au fost legitimate un număr de 6364 persoane;
 • au fost avertizate verbal un număr de 1944 persoane;
 • s-au aplanat un număr de 110 stări conflictuale ;
 • s-au executat un număr de 798 pânde pe raza municipiului şi a satului aparţinător Ighişul Nou;
 • s-au desfăşurat 714 activităţi în comun cu Poliţia Municipală;
 • au fost depistate 43 persoane care au comis infracțiuni, fiind informată despre aceste fapte și Poliţia Municipiului Mediaș;
 • au fost controlate bagajele a 12 persoane suspecte;
 • s-au desfăşurat 69 acţiuni în comun cu angajații instituțiilor publice locale;
 • au fost duse la îndeplinire 59 mandate de aducere, emise de Judecătoria Mediaș.

În anul 2015, poliţiştii locali au aplicat un număr de 2314 sancţiuni contravenţionale, din care 1326 cu amendă, în sumă totală de 389 905 lei, iar 988 cu avertisment scris.

Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, 64 au fost atacate în instanţă. Până la sfârşitul anului 2015 au fost soluţionate definitiv 52 de dosare, dintre care 24 plângeri au fost respinse, 16 au fost transformate în avertisment, 12 au fost anulate, iar alte 14 dosare sunt în curs de soluţionare.

Faptele contravenţionale constatate și sancțiunile aplicate, defalcate pe acte normative, se prezintă astfel:

 1. Legea. nr. 61/1991 privind ordinea şi liniştea publică: 129 de sancţiuni cu amendă în valoare de 36.300 lei şi 25 avertismente scrise;

2. Legea. nr. 12/1990 privind activităţi de comerţ ilicit: 94 de sancţiuni cu amendă în valoare de 54.650 lei şi 36 avertismente scrise;

3. Legea. nr. 24/2007 privind administrarea spaţiilor verzi: 8 sancţiuni cu amendă în valoare de 550 lei şi 1 avertismente scrise;

4. Legea. nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic: 1 sancţiune cu amendă în valoare de 1.000 lei şi 2 avertismente scrise;

5. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 8 sancţiuni cu amendă în valoare de 1.600 lei şi 10 avertismente scrise;

6. Legea nr. 185/2013 Amplasarea mijloacelor de publicitate pe domeniul public: 7 avertismente scrise;

7. Legea. nr. 92/2002 privind transportul public local: 5 sancţiuni cu amendă în valoare de 500 lei şi 2 avertismente scrise;

8.O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice: 832 de sancţiuni cu amendă în valoare de 198.160 lei şi 383 de avertismente scrise;

9. H.C.L. nr. 166/209 privind gospodărirea municipiului: 179 de sancţiuni cu amendă în valoare de 76.600 lei şi 435 avertismente scrise;

   10. H.C.L. nr. 103/2008 privind utilizarea şi administrarea căilor publice: 19 de sancţiuni cu amendă în valoare de 3.990 lei şi 25 de avertismente scrise;

11. H.C.L. nr. 57/2013 privind lucrările tehnico-utilitare şi de construcţii:1 sancţiuni cu amendă în valoare de 1.500 lei şi 5 de avertismente scrise;

12. H.C.L. nr. 52/2009 privind creşterea animalelor: 23 sancţiuni cu amendă în valoare de 5.925 lei şi 37 avertismente scrise;

13. H.C.L. nr.294/2009 privind accesul auto în zona centrală a municipiului: 25 de sancţiuni cu amendă în valoare de 5.300 lei şi 20 avertismente scrise;

14. H.C.L. nr. 273/2010 privind desfăşurarea activităţilor de comerţ în pieţe: 2 sancţiuni cu amendă în valoare de 3.500 lei;

În total în anul 2015 sau aplicat un nr.de 1.326 de sancţiuni cu amendă în valoare de 389.575 lei şi 988 de avertismente scrise.

RELAȚIA CU CETĂȚENII

Întreaga activitate a instituției se circumscrie cetățeanului, nevoilor sale, asigurării integrității fizice și patrimoniale ale acestuia și nu în ultimul rând creării și menținerii unui climat de normalitate civică. Pentru aceasta cetățenii beneficiază de un număr de telefon, 0269/841394, cu legătură directă la Ofiţerul de serviciu unde pot face sugestii sau sesizări.
Din anul 2014, în vederea promovării unei relații moderne cu cetățenii, Poliția Locală a Municipiului Mediaş prin Compartimentul dispecerat şi baza de date, și-a construit propriul site, www.politialocalamedias.ro, mijloc modern de comunicare virtuală. Acesta, pe lângă media scrisă și cea vizuală constituie un mijloc direct și permanent de informare a cetățenilor, dar și de promovare a imaginii instituției.
Prin intermediul site-ului, cetățenii au posibilitatea de a sesiza eventualele încălcări ale prevederilor legale care intră în competența poliției locale, la adresa de email sesizari@politialocalamedias.ro. Astfel au fost sesizate 88 de evenimente. Totodată, pe site sunt postate atât activități specifice desfășurate, cât și recomandări pentru prevenirea producerii de evenimente contravenționale/infracționale, în total au fost transmise către cetăţeni 62 de comunicate.

Activitatea Poliţiei Locale a fost mediatizată în presa locală de 55 de ori.

Foarte important pentru relația cu cetățenii îl constituie contactul direct, prilej de comunicare nemijlocită, de cunoaștere reciprocă și de apropiere umană, cu beneficii considerabile pentru misiunea pe care o avem de îndeplinit. Este cazul acțiunilor prilejuite de evenimentele cultural – artistice şi sportive, de ziua porților deschise la Primăria Mediaş sau de intervenție în situațiile limită de vreme nefavorabilă.
În exercițiul colaborării cu cetățeanul, primirea de sesizări/petiții, în formă scrisă sau prin telefon, reprezintă, pe lângă patrularea de ordine publică, încă o modalitate de cunoaștere a situației operative.
În anul 2015, Poliţia Locală Mediaş a derulat un volum de 1501 documente scrise, dintre care 101 sesizări scrise, la care s-au formulat răspunsuri în termenul legal.
De asemenea, poliţiştii locali au răspuns şi la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei telefonic, verbal şi pe mail. Numărul sesizărilor telefonice primite în anul 2015 se ridică la 999. Toate au necesitat deplasări (unele de 2 sau chiar de 3 ori). După verificare, fiecărei sesizări i s-a răspuns în termenul legal.

Ne exprimăm convingerea că prin măsurile pe care le-am adoptat în anul 2015, am reușit să limităm fenomenul infracțional și contravențional, cu influențe benefice asupra vieții și confortului cetățenilor din municipiul Mediaș.

Indicatorii de performanţă specifici muncii de poliţie evidenţiază faptul că, Direcţia Poliţia Locală Mediaş şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit să contribuie la efortul comun al instituţiilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională de la nivel local şi al celor din sistemul judiciar pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător în spaţiul public şi privat.

Obiective pentru anul 2016

             Rezultatele sondajelor de opinie aplicate în scopul identificării necesităţii de siguranţă publică şi percepţiei a cetăţenilor asupra nivelului acestuia, coroborate cu responsabilităţile derivate din Planul de ordine şi siguranţă publică, impun continuarea activităţilor circumscrise priorităţilor instituţionale stabilite încă de la începutul anului trecut, în scopul îndeplinirii obiectivului fundamental: creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului din Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou.