Protecția datelor cu caracter personal

 

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

POLIȚIA LOCALĂ MEDIAȘ

            Poliția Locală Mediaș – serviciu public de interes local cu personalitate juridică cu sediul în mun. Mediaș, jud Sibiu, Piața Corneliu Coposu, nr. 3, cod  551017, e-mail : contact@politialocalamedias.ro  tel. 0269 841 394, înregistrată ca Operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), număr de notificare 32482, 8869, 8871 și 8872, în calitate de operator, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal, în vigoare.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter se realizează conform prevederilor legale în domeniu:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(GDPR);

– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Poliția Locală Mediaș are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. Instituția prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul structurilor sale, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

  • Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor și contravențiilor în domeniile:

– ordinea şi liniştea publică;

– circulaţia pe drumurile publice;

– disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

– protecţia mediului;

– activitatea comercială;

– evidenţa persoanelor;

– alte domenii stabilite prin lege în sarcina poliției locale.

 

  • Desfășurarea confom O.U.G. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ și procedurilor proprii a activităților de organizare a unor concursuri sau examene în cadrul instituției;
  • Pentru scopuri de administrație publică, după caz, conform specificului activității instituției;
  • Respectarea cerințelor legale de reglementare de natură fiscală ori de arhivare;
  • Statistici interne;

Legalitatea prelucrării.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

Poliția Locală Mediaș colectează date cu caracter personal, cu sau fără consimţământul persoanei vizate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul acordat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, persoana vizată are dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii, precum şi în sprijinul altor instituţii, fiind modalitatea de aplicare a actului de justiţie la nivel local, strict orientat către comunitate.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, instituția prin structurile sale nu poate să realizeze serviciile sau să vă ofere informațiile de care aveți nevoie, etc.

Datele cu caracter personal prelucrate de către Poliția Locală Mediaș  se referă la:

–      nume, prenume,

–      numele și prenumele părinților,

–      codul numeric personal,

–      sexul,

–      data și locul naşterii,

–      cetăţenia,

–      semnătura,

–      date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare,

–      număr telefon/fax, date adresă e-mail

–      adresă domiciliu/reşedinţă,

–      profesie, loc de muncă, formare profesională (diplome, studii),

–      imagine, voce,

–      seria și numărul actului de identitate/paşaportului,

–      date despre autovehiculele înmatriculate,

–      date referitoare la persoanele care formulează reclamații telefonice,

–      imagini (foto, video) de pe camerele video ale instituției sau de pe domeniul public și privat al statului (raza de competență a mun. Mediaș) și camerele mobile/aparatele foto ale polițiștilor locali în îndeplinirea sarcinilor de serviciu,

–      dosare candidați pentru ocuparea funcțiilor publice.

–     date referitoare la persoanele care formulează cereri/petitii/sesizari

 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate în situații temeinic justificate numai următorilor destinatari:

-persoana vizată,

-reprezentanți legali ai persoanei vizate,

-autorități judecătorești, poliție,

-autorități publice centrale,

-autorități publice locale,

-alte structuri abilitate de lege.

 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Poliția Locală Mediaș promovează măsuri privind asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și monitorizării proceselor și serviciilor de prelucrare, precum și arhivarea în condițiile legale și/sau criptarea datelor stocate.

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al Regulamentului, drepturile ce revin persoanei vizate sunt:

-dreptul la informare (art. 13, 14, 34)

-dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15)

-dreptul la rectificare (art. 16)

-dreptul la ștergerea datelor – ”dreptul de a fi uitat” (art. 17)

-dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)

-dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art. 19)

-dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)

-dreptul la opoziţie (art. 21)

-dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri (art. 22)

-dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)

-dreptul de a se adresa justiţiei (art. 79)

Vă rugăm să ne contactați dacă aveți orice preocupări sau întrebări legate de informațiile de mai sus sau doriți să ne cereți să nu vă procesăm datele personale pentru anumite scopuri sau pentru ștergerea datelor dvs.

Unde aveți cereri specifice legate la modul în care gestionăm datele dvs., vom încerca să rezolvăm aceste probleme, dar vă rugăm să rețineți că ar putea exista circumstanțe în care nu putem respecta anumite solicitări.

 

În măsura în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bdul  G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România, e-mail: dpo@dataprotection.ro sau anspdcp@dataprotection.ro.

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Insp.Mateica Marius-Liviu   tel. 0773 372 807 , e-mail: dpo@politialocalamedias.ro