H.C.L. Mediaș nr.166 din 2009 privind gospodărirea municipiului

NORMELE ŞI REGIMUL CONTRAVENŢIILOR PRIVIND GOSPODĂRIREA, PĂSTRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE, COMERŢUL, PROTECŢIA, CONSERVAREA ŞI DEZVOLTAREA ZONELOR VERZI ŞI CREŞTEREA ANIMALELOR ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ

Dispoziţii generale.

1. Buna gospodărire a municipiului Mediaş, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă a normelor de igienă, reprezintă o îndatorire civică a tuturor locuitorilor, agenţi economici sau instituţii publice. Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligaţie permanentă a acestora.

2. Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local – desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin serviciile publice de specialitate înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Mediaş si directa îndrumare a Primarului. Acesta asigură şi răspunde pentru adoptarea şi înfăptuirea celor mai potrivite şi adecvate măsuri prin care să se asigure buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena, protecţia mediului precum şi înfrumuseţarea localităţi având în vedere următoarele:

a. autorităţile publice locale răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor, de păstrare a ordinii, curăţeniei, reparării, întreţinerii, modernizării si dotărilor stradale ale căilor de comunicaţie, a extinderii parcurilor, spaţiilor verzi şi arborilor şi a altor locuri de agrement, a locurilor de joaca, a igienizării şanţurilor, rigolelor si pâraielor aparţinând domeniului public, a deratizării si a dezinsecţiei precum şi pentru protejarea patrimoniului public si privat al municipiului;

b. persoanele fizice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.

c. cetăţenii au obligaţia să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.

3. Neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite, refuzul de a aplica măsurile adoptate de consiliul local în acest domeniu, lipsa de preocupare pentru păstrarea şi conservarea patrimoniului public şi/sau privat, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate şi se sancţionează potrivit legii.

C A P I T O L U L  I

Obligaţii privind managementul deşeurilor, a curăţeniei stradale şi a spaţiilor verzi, îmbunătăţirea aspectului edilitar al clădirilor, păstrarea ordinii şi liniştii publice

ART. 1. (1) Faptele săvârşite de persoane fizice, cu încălcarea normelor privind managementul deşeurilor, curăţenia stradală şi a spaţiilor verzi, îmbunătăţirea aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, păstrarea ordinii şi liniştii publice constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

1. depozitarea deşeurilor la alte puncte de colectare decât cele special amenajate şi destinate respectivei categorii de folosinţã, cu amendă de la 100 lei până la 300 lei;

2. depozitările de deşeuri de orice fel pe terenurile proprietate privată, respectiv pe domeniul public şi/sau privat al unităţii administrativ teritoriale, fãrã acordul de mediu şi/sau cel al autorităţii publice locale, cu amenda de la 100 lei până la 300 lei;

3. utilizarea recipientelor improvizate pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere, cu amenda de la 100 lei până la 300 lei;

4. distrugerea prin ardere sau îngropare a deşeurilor sau resturilor menajere în curţi, pe străzi şi în containere, cu amenda de 300 lei până la 500 lei;

5. intervenţiile asupra recipientelor în care sunt depozitate temporar deşeurile, prin răscolirea sau sustragerea resturilor amplasate în acestea, cu amenda de la 100 până la 200 lei.

6. deteriorarea recipientelor pentru colectarea deşeurilor, cu amenda  de la 500 lei până la 800 lei.

7. depozitarea deşeurilor şi a reziduurilor rezultate din curăţarea grădinilor, a spaţiilor verzi, precum şi a molozului rezultat din reparaţii sau lucrări de construcţii în pubele destinate gunoiului menajer, cu amenda de 300 lei până la 500 lei.

8.neasigurarea curăţeniei la locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor (gunoaielor) menajere, stradale şi materialelor refolosibile, cu amendă de 100 lei până la 300 lei ;

9.nerespectarea măsurilor în vederea colectării selective a deşeurilor şi utilizarea necorespunzătoare a recipientelor puse la dispoziţie în acest scop conform destinaţiei fiecărui tip de container, cu amenda de la 300 lei până la 500 lei.

10. producerea de disconfort prin depozitarea, în părţile comune din blocurile de locuinţe precum şi în curţile sau grădinile colective, a deşeurilor voluminoase sau a celor care, în contact cu agenţii atmosferici, se descompun şi pot deranja olfactiv, cu amenda de la 300 lei până la 500 lei

11. transportul deşeurilor si materialelor de orice fel cu mijloace de transport neacoperite cu plasa sau cu prelata de protecţie, cu amenda de la 500 lei până la 800 lei

12. deversarea deşeurilor de orice natură pe malurile şi în râul Târnava Mare, a pâraiele Moşnei şi Ighiş, precum şi a cursurilor de apă neamenajate, cu amendă de la 800 până la 1000 lei ;

13. aruncarea pe străzi, stadioane, parcuri şi în orice alte locuri publice, a resturilor rezultate ca urmare a consumului de seminţe comestibile, a sticlelor de plastic, a ambalajelor şi a resturilor alimentare şi nealimentare, cu amendă de la 300 lei la 500 lei ;

14. neasigurarea unei permanente stări de curăţenie în incintă şi pe terenurile cu front la stradă pe care le deţin, precum şi pe căile de acces şi neexecutarea lucrărilor specifice fitosanitare a pomilor, florilor şi altor plantaţii din incintă, cu amendă de la 300 lei până la 500 lei;

15. aruncarea zăpezii din curţi proprietate personală pe căile publice de acces şi parcarea autovehiculelor, în perioada de iarnă, astfel încât să fie stânjenită funcţionarea utilajelor de deszăpezire a localităţii, cu amendă de la 300 lei până la 500 lei ;

16. lipsa împrejmuirilor corespunzătoare ale imobilelor, indiferent de amplasarea acestora în intravilanul sau extravilanul localităţii, sau executarea unor împrejmuiri improvizate din materiale necorespunzătoare (carton, tablă, etc.), cu amendă de la 200 lei până la 400 lei;

17. neîntreţinerea în stare corespunzătoare a elementelor de construcţii (tencuială, aticuri, elemente decorative, elemente ale acoperişului, ferestre, faţade şi alte asemenea), astfel încât să fie pusă în pericol viaţă sau siguranţa cetăţenilor, cu amendă de la 500 lei până la 800 lei;

18.  necurăţarea zăpezii imediat după depunere şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor pe care le deţin sau le administrează, în vederea asigurării circulaţiei normale a pietonilor precum şi, în cazul formării poleiului, a neutilizării materialelor antiderapante, cu amendă de la 300 lei până la 500 lei.

19. neigienizarea spaţiilor verzi, indiferent de titlul sub care sunt deţinute, a trotuarelor şi rigolelor din dreptul clădirilor şi proprietăţilor pe care le deţin sau folosesc, inclusiv a căilor de acces si a parcărilor, cu amenda de la 300 lei la 500 lei

20. neexecutarea, lucrărilor de întreţinere, reparare şi conservare a locuinţelor şi anexelor gospodăreşti şi de remediere a defecţiunilor la instalaţiile de apă, încălzire, la coloanele de scurgere şi canalizare, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi neefectuarea, prin unităţile de specialitate, a lucrărilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie, în termen de 5 zile de la constatarea apariţiei rozătoarelor, insectelor sau germenilor patogeni, cu amendă de la 300 lei până la 500 lei;

21. neaplicarea pe fiecare imobil, în loc vizibil, a tăbliţelor tipizate, cu elementele de identificare din punct de vedere administrativ ale imobilului, cu amendă de la 100 lei până la 300 lei;

22. desfiinţarea platformelor gospodăreşti preexistente în zona condominiilor, prin care se asigură spaţiile necesare activităţilor administrativ-gospodăreşti (baterea şi/sau curăţarea covoarelor) şi nerespectarea intervalului cuprins între orele 9 – 14 şi 17 – 20, pentru aceste activităţi, cu amendă de la 200 până la 400 lei.

23.poluarea fonică produsă prin orice mijloace, în apartamente, curţi, sau case de locuit, cu intenţia de a tulbura liniştea publică, cu amendă de la 200 lei la 400 lei;

24. tulburarea liniştii publice prin crearea disconfortului fonic, în intervalul orar 22-07, fără acordul vecinilor, cu amendă de la 200 până la 400 lei.

(2) Faptele săvârşite de persoanele juridice, cu încălcarea normelor privind managementul deşeurilor, curăţenia stradală şi a spaţiilor verzi, îmbunătăţirea aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, păstrarea ordinii şi liniştii publice, constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

1. neamplasarea la fiecare acces în unitate, din stradă, a unui coş de dimensiuni  reduse pentru a asigura clienţilor posibilitatea debarasării de ambalaje, deşeuri sau alte resturi de mici dimensiuni, cu amendă de la 300 lei până la 500 lei.

2. neîncheierea contractelor cu o operatorul de salubrizare desemnat, pentru colectarea, transportul şi depozitarea gunoiului şi deşeurilor de la locul de depozitare temporară aprobat cu amendă de la 1.000 lei până la 1.500 lei

3. depozitarea deşeurilor la alte puncte de colectare decât cele special amenajate şi destinate respectivei categorii de folosinţã, cu amendă de la 500 lei până la 800 lei;

4. depozitările de deşeuri de orice fel pe terenurile proprietate privată, respectiv pe domeniul public şi/sau privat al unităţii administrativ teritoriale, fãrã acordul de mediu şi/sau cel al autorităţii publice locale, cu amenda de la 500 lei până la 800 lei;

5. depozitarea deşeurile rezultate în urma prestării activităţii în recipiente destinate colectării deşeurilor de la populaţie precum şi în coşurile stradale situate pe domeniul public, cu amendă de la 500 până la 800 lei ;

6.nerespectarea măsurilor în vederea colectării selective a deşeurilor şi utilizarea necorespunzătoare a recipientelor puse la dispoziţie în acest scop conform destinaţiei fiecărui tip de container, cu amenda de la 800 lei până la 1.000 lei.

7. neasigurarea ordinii şi curăţeniei în localurile şi spaţiile exterioare aferente (inclusiv a teraselor) în care îşi desfăşoară activitatea şi a locurilor de depozitare a mărfurilor şi ambalajelor, cu amendă de la 800 lei până la 1.000 lei;

8. necurăţarea zăpezii imediat după depunere şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor pe care le deţin sau le administrează, în vederea asigurării circulaţiei normale a pietonilor precum şi, în cazul formării poleiului, a neutilizării materialelor antiderapante, cu amendă de la 1.000 lei până la 1.500 lei.

9. menţinerea pe faţadele sau acoperişurile imobilelor, în vitrinele magazinelor sau amplasarea pe străzi ale unor firme, bannere, reclame sau a altor mijloace de publicitate, care sunt  deteriorate, inestetice sau incomplete, cu amendă de la 500 lei până la 800 lei;

10. neafişarea autorizaţiei/acordului de funcţionare, la loc vizibil, în incinta în care se desfăşoară activitatea autorizată, cu amendă de 500 lei.

11. comercializarea ambulantă a seminţelor comestibile, cu amendă de la 500 lei până la 800 lei

12. efectuarea de probe sonore, în spaţii deschise, prin crearea disconfortului fonic al trecătorilor, de către comercianţii de casete audio, cu amendă de la 500 până la 800 lei;

13.comercializarea băuturilor alcoolice în spaţii neautorizate precum şi în intervalul orar cuprins între orele 23.00 – 06.00, de către unităţile de comerţ cu program  non stop (cu excepţia restaurantelor şi a barurilor) cu amendă de la 800 lei până la 1.000 lei ;

14. neîntreţinerea în stare corespunzătoare a elementelor de construcţii (tencuială, aticuri, elemente decorative, elemente ale acoperişului, ferestre, faţade şi alte asemenea), astfel încât să fie pusă în pericol viaţă sau siguranţa cetăţenilor, cu amendă de la 1.000 lei până la 1.500 lei;

ART. 2. (1) Faptele săvârşite de persoane fizice, cu încălcarea normelor privind organizările de şantier, constituie contravenţii si se sancţionează, după cum urmează:

1. depozitarea pământului, molozului, betoanelor şi a oricăror resturi de materiale pe raza municipiului Mediaş, prin nerespectarea locurilor destinate – stabilite prin hotărâre a Consiliului Local –  a acestor categorii de deşeuri, cu amendă de la 500 lei la 800 lei ;

2. depozitarea materialelor de construcţie pe domeniul public şi/sau privat, pe o perioadă mai mare de 48 de ore, fără acordul autorităţii publice, cu amendă de la 300 până la 500 lei.

3. neîmprejmuirea sau împrejmuirea necorespunzătoare a incintelor unde se derulează lucrări de construcţii şi neîntreţinerea corespunzătoare a acesteia, cu amenda de la 300 lei la 500 lei;

4. neasigurarea depozitării ordonate a materialelor rezultate din demolări sau săpături, în interiorul incintelor aprobate sau în imediata apropiere a acestora, cu amenda de la 200 la 400 lei;

5. executarea de lucrări pentru anexele gospodăreşti (coteţe, şoproane, împrejmuiri, adăposturi pentru animale şi păsări) din materiale uşoare, improvizate, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Legea 50/1991 şi care lezează aspectul estetic şi urbanistic, cu amenda de la 500 lei la 800 lei

6. menţinerea acestor construcţii improvizate după expirarea termenului de desfiinţare dispus prin Procesul verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei, cu amenda de la 500 lei la 800 lei .

(2) Faptele săvârşite de persoane juridice, cu încălcarea normelor privind organizările de şantier, constituie contravenţii si se sancţionează, după cum urmează:

1. neamenajarea rampelor de spălare (platformă betonată cu sistem de colectare a apei racordat la canalizare sau fosa septică şi pompă de apă sub presiune) a autovehiculelor si utilajelor în organizările de şantier, cu amenda de la 800 lei la 1000 lei;

2. neevacuarea imediată din zonele în lucru, a pământului, molozului şi reziduurilor rezultate în urma desfăşurării lucrărilor de construcţii, precum şi nerespectarea traseelor stabilite, în vederea depozitării acestora, prin actul administrativ prin care a fost aprobată executarea lucrărilor, cu amenda de la 1.000 lei la 1.300 lei;

3. depozitarea pământului, molozului, betoanelor şi a oricăror resturi de materiale pe raza municipiului Mediaş, prin nerespectarea locurilor destinate – stabilite prin hotărâre a Consiliului Local –  a acestor categorii de deşeuri, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei ;

4. transportul materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate de la lucrările de construcţii, cu autovehicule neacoperite cu prelată, cu amenda de la 500 lei la 800 lei;

5. neîmprejmuirea sau împrejmuirea necorespunzătoare a incintelor unde se derulează lucrări de construcţii, precum şi neîntreţinerea corespunzătoare a acestora, cu amenda de la 500 lei la 800 lei;

6. neasigurarea depozitării ordonate a materialelor cu care sunt aprovizionaţi, inclusiv a celor rezultate din demolări sau săpături, în interiorul şantierelor şi/sau în imediata apropiere a acestora, cu amenda de la 500 la 800 lei;

7. neprotejarea  cu plasa de protecţie a imobilelor la care se executa lucrări de construcţii,  de renovare, sau lucrări de întreţinere, cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei;

C A P I T O L U L  II

Obligaţii specifice privind protecţia, conservarea şi dezvoltarea parcurilor, plantaţiilor, zonelor verzi, bazelor şi obiectivelor sportive, spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii, precum şi a resurselor naturale de importanţă locală.

ART. 3. (1) Faptele săvârşite atât de persoanele fizice cât şi persoanele juridice, cu încălcarea normelor privind conservarea unui mediu curat şi sănătos, a conservării şi dezvoltării parcurilor, zonelor de agrement şi spaţiilor verzi din perimetrul municipiului Mediaş indiferent de titlul sub care sunt deţinute, constituie contravenţii si se sancţionează, după cum urmează:

1. exploatarea în alte scopuri (parcări, grădini de zarzavat sau alte amenajări ) a spaţiilor verzi, cu amenda de la  800 lei la 1.000 lei

2. tăierea sau scoaterea din rădăcini, distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieţilor ori lăstarilor fără aprobarea Direcţiei de Protecţie a Mediului, Ocolului Silvic sau Primăriei Municipiului Mediaş cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei ;

3. distrugerea rondurilor şi rabatelor de flori, trandafirilor, gazonul precum şi a aranjamentelor florale decorative, situate pe domeniul public/privat, cu amendă de la 1.000 până la 1.500 lei.

4. circulaţia cu biciclete, mopede, motociclete sau alte vehicule în parcuri, pe trotuare şi alei pietonale (inclusiv pasarele de trecere), spaţii şi locuri de joacă pentru copii, cu excepţia pistelor marcate corespunzător, cu amendă de la 500 lei la 800 lei;

5. păşunatul în alte zone decât în cele stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei;

6. păşunatul pe terenurile agricole, înainte şi după data stabilită de autorităţile publice, inclusiv folosirea terenurilor destinate păşunatului altfel decât au fost repartizate pe categorii de animale, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei;

7. cosirea ierbii fără autorizaţie, din parcuri şi zone verzi, cu amendă de la 500 lei la 800 lei;

8. înscrierea oricăror însemne pe mobilierul urban existent în locurile publice, precum şi montarea acestuia de către persoane neautorizate, cu amendă de la 600 lei la 800 lei ;

9. fixarea pe arbori a anunţurilor de orice fel, cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei ;

10. transportarea şi depozitarea frunzelor uscate în alte locuri decât cele special destinate neutralizării acestora, cu amendă de la 500 lei la 800 lei;

11. distrugerea marcajelor sau schimbarea sensului acestora, deteriorarea potecilor, cablurilor de susţinere, podeţelor sau a altor dotări destinate circuitelor turistice precum şi înscrierea de  însemne pe trunchiurile arborilor şi deteriorarea refugiilor, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei;

12. organizarea de bivuacuri în locuri publice, fără acordul autorităţii publice, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei;

 (2) Pentru faptele prevăzute în prezentul articol, după caz, pe lângă amendă se vor percepe şi despăgubiri civile conform normelor tehnice în vigoare (anexa 1) contravenientul având obligaţia de a acoperii contravaloarea mobilierului urban sau a materialului dendro-floricol deteriorat.

C A P I T O L U L  III

Obligaţii specifice privind desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de comerţ în pieţe, târguri şi oboare

ART. 4.  Faptele săvârşite, de persoanele fizice şi juridice cu încălcarea normelor privind asigurarea unui ambient civilizat în spaţiile publice, destinate desfăşurării corespunzătoare a activităţii de comerţ, constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

1. vânzarea oricăror produse în spaţii, altele decât cele special amenajate în acest scop, sau pentru care există acordul autorităţii publice, cu amendă de la 500 la 800 lei;

2.accesul altor mijloace de transport în incinta sau în perimetrul pieţelor agroalimentare, în afara celor aparţinând comercianţilor, folosite în scopul aprovizionării sau ridicării produselor, ambalajelor sau deşeurilor, precum şi staţionarea căruţelor şi autovehiculelor în perimetrul pieţei, cu amendă de la 500 lei la 800 lei;

3.depozitarea ambalajelor în afara locurilor stabilite de autoritatea publică locală, cu amendă de la 500 lei 800 lei;

4. neluarea măsurilor de menţinere în perfectă stare de curăţenie a zonei din jurul punctelor de vânzare şi a meselor folosite pentru activităţi specifice în pieţe agro-alimentare, târguri şi oboare, precum şi în alte locaţii autorizate temporar pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a unor produse, cu amenda de la 800 lei  la 1000 lei ;

5.comercializarea băuturilor alcoolice şi a preparatelor calde şi reci în incinta pieţelor, în afara spaţiilor comerciale special amenajate în acest scop şi autorizate de către organele competente, cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei;

6. sacrificarea animalelor în spaţiile deschise neautorizate, din incinta pieţelor, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei.

7. comercializarea produselor de origine animală în alte spaţii decât cele special amenajate din incinta pieţelor, cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei ;

8. respectarea programul de funcţionare şi igienizare a pieţelor şi a regulilor stabilite de administraţia acestora , cu amendă de la 500 lei la 800 lei;

C A P I T O L U L  IV

Obligaţii specifice privind protejarea domeniului/patrimoniului public sau privat al unităţii administrativ teritoriale şi al amenajărilor acestuia,

ART. 5. (1) Faptele săvârşite de persoanele fizice cu încălcarea normelor privind protejarea patrimoniului public/privat al municipiului menit să asigure nivelul estetic şi de confort urban al oraşului, constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

1. deversarea reziduurilor lichide, apelor reziduale, uleiurilor sau lubrifianţilor din imobile (locuinţe sau spaţii având altă destinaţie) pe străzi, în ape curgătoare sau lacuri, precum şi aruncarea deşeurilor rezultate din salubrizarea trotuarelor, aleilor sau curţilor în rigole sau pe carosabil, cu amendă de la 800 lei la 1000 lei;

2. distrugerea sau degradarea statuilor, a grupurilor statuare şi monumentelor, cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei;

3. spălarea autovehiculelor pe drumurile publice, în locurile de parcare publice, cu excepţia spaţiilor special amenajate, cu amendă de la 500 lei la 800 lei.

4. efectuarea de reparaţii şi dezasamblarea caroseriei autovehiculelor pe domeniul public, cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei ;

5. staţionarea autovehiculelor în parcările administrate de Municipiului Mediaş, prin serviciul de specialitate, fără deţinerea unui tichet de parcare corespunzător sau fără a asigura afişarea acestuia pe bordul maşinii, cu amendă de la 300 lei la 500 lei ;

6. lipirea, scrierea sau expunerea de afişe sau anunţuri în alte locuri decât pe panourile speciale de afişaj, afişarea lor de către alte persoane decât cele autorizate de către Primăria Mediaş, precum şi ruperea afişelor sau a anunţurilor postate pe aceste panouri, cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei;

7. degradarea sau deteriorarea oricăror dotări, mobilier urban şi orice alte asemenea, ale domeniului public si privat al municipiului (băncile, aparatele de joacă, gardurile de protecţie, stâlpi, coşurile pentru hârtii, indicatoarele, panourile de afişaj, cabinele telefonice, etc), cu amenda de la 1.000 lei  la 1.500 lei;

8. neluare masurilor de întreţinere a garajelor (reparat, vopsit, etc.) amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului, cu amenda de la 300 lei  la 500 lei;

9. blocarea sau înfundarea gurilor de scurgere de pe străzi prin aruncarea diferitelor reziduuri sau materiale, cu amendă de la 500 lei la 800 lei.

10. diminuarea lăţimii trotuarelor prin crearea de accese în subsoluri şi demisoluri, cu amendă de la 500 lei la 800 lei ;

11. expunerea autovehiculelor si vehiculelor de orice fel in scopuri comerciale in alte spatii decât cele special amenajate in acest sens , pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaş, se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 lei ;- modificat prin HCL 190/2013.

(2) Conducătorii auto care staţionează cu taximetrele peste limita numărului. de locuri de aşteptare stabilite cu această destinaţie , de către Consiliul Municipal Mediaş , prezentate în anexa nr. 2 a HCL nr. 340/2008 , se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 – 500 lei .- modificat prin HCL 62/2010 care revocă dispoziţiile HCL 34/2010.

(3) Faptele săvârşite de persoane juridice, cu încălcarea normelor privind asigurarea unui ambient civilizat în spaţiile publice constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

1. neluarea de către organizator a măsurilor de efectuare şi întreţinere a curăţeniei, la locurile de desfăşurare a activităţilor distractive, concertelor, adunărilor publice sau altor forme de manifestări publice, atât în timpul desfăşurării cât şi imediat după încheierea acestora, cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei ;

2. neluarea măsurilor de asigurare a curăţeniei trotuarelor prin îndepărtarea substanţelor uleioase de către agenţii economici care desfăşoară activităţi de tip fast-food, patiserie, plăcintărie şi altele similare, cu amenda de la 800 lei la 1.000 lei;

3. neîntreţinerea în perfectă stare a drapelurilor României şi ale Uniunii Europene, arborate pe imobile, cu amendă intre 500 lei si 800 lei;

4. neasigurarea încărcăturii şi etanşarea corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul de mărfuri, pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi murdărirea sau degradarea domeniului public, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei

5. staţionarea taximetrelor peste limita numărului de locuri stabilite cu această destinaţie şi în alte spaţii decât cele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Mediaş, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.

C A P I T O L U L   V

Norme minime privind creşterea animalelor

ART. 6.  Faptele săvârşite, de persoanele fizice cu încălcarea normelor privind deţinerea şi creşterea animalelor, constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

1. circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în intravilanul municipiului Mediaş, cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei, excepţie fac zilele menţionate în calendarul aprobat pentru zilele de târg de către Consiliul Judeţean Sibiu, pe arterele aprobate prin anexa la HCL 103/2008;

2. transportarea animalelor către şi de la locaţiile în care sunt organizate târguri în mijloace de transport care nu sunt dotate corespunzător, cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei;

3. neechiparea vehiculelor cu tracţiune animală, cu şorţuri prin care se evită murdărirea carosabilului cu dejecţii animale, cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei;

4. revocat prin HCL Mediaș nr. 147/2017;

5. revocat prin HCL Mediaș nr. 147/2017;

6. nedeclararea câinilor, în vederea stabilirii taxei, la Primăria Municipiului Mediaş în termen de 7 zile de la dobândire, cu amendă de la 300 lei la 500 lei;

7. revocat prin HCL Mediaș nr. 147/2017;

8. revocat prin HCL Mediaș nr. 147/2017;

9. revocat prin HCL Mediaș nr. 147/2017.

C A P I T O L U L   VI

Întreţinerea şi asigurarea viabilizării drumurilor publice

ART. 7. (1) Agenţii economici care execută lucrări edilitare sunt obligaţi să repare îmbrăcămintea rutieră în mod corespunzător cu dispoziţiile cuprinse în Regulamentul de administrare şi utilizare a căilor de comunicaţie din municipiul Mediaş, aprobat prin HCL 103/2008 cu modificările ulterioare.

Agenţii economici care execută sau întreţin reţele de instalaţii subterane vor fixa şi vor menţine la cota stratului de uzură piesele vizibile ca: trape, capace la cămine de vizitare, răsuflători de gaze şi altele, se va menţine în bună stare stratul de uzură pe traseul acestor instalaţii.

(2) Constituie încălcări ale normelor legale şi se sancţionează persoanele fizice şi juridice responsabile, după cum urmează:

1. executarea de lucrări edilitare, inclusiv organizări de şantier ale căror trasee se înscriu pe domeniul public (străzi, spaţii verzi, parcuri, pieţe) în lipsa pe baza autorizaţiei emisă în condiţiile legii şi a avizelor administratorilor reţelelor tehnico – edilitare, cu amendă de la 800 la 1.000 lei

2. neasigurarea şi nemenţinerea în bună stare a pasajelor din zona liniilor, a curăţeniei precum şi a aspectului corespunzător zonelor proprii, de către societăţile care exploatează linii de cale ferată existentă în ampriza drumurilor, cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei

3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a punctelor de lucru care afectează trotuarele şi partea carosabilă a drumurilor, cu amendă de la 500 lei la 800 lei;

4. distrugerea sub orice formă a îmbrăcămintei părţii carosabile, precum şi a marcajelor rutiere, cu amendă de la 2.000 la 2.500 lei

5. montarea indicatoarelor rutiere, fără aprobarea comisiei de reglementare a traficului, cu amendă de la 800 la 1.000 lei

6. desfacerea pavajelor şi executarea de săpături pe străzi, pieţe, sau parcuri, fără avizul Primăriei mun. Mediaş, ori în alte condiţii decât cele prevăzute în avizul acordat pentru lucrare, cu amendă de la 2.000  la 2.500 lei

7. neîntreţinerea şi nerepararea pavajelor şi a spaţiilor verzi aferente, de către agenţii economici care au în exploatare staţii de alimentare cu carburanţi şi lubrefianţi amplasate pe domeniul public cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei

(3) Pentru faptele prevăzute în prezentul articol, după caz, pe lângă amendă se vor percepe şi despăgubiri civile conform normelor tehnice în vigoare (anexa 1).

C A P I T O L U L   VII

Sancţiuni contravenţionale

ART.8. (1)  Săvârşirea faptelor stabilite în prezenta hotărâre, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii, încât potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni, constituie contravenţii şi se sancţionează conform prezentelor norme.

(2) Împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate, constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.

ART. 9 Sancţiunile prevăzute în prezenta hotărâre nu se aplică în cazul contravenţiilor săvârşite de militarii în termen. Procesul – verbal de constatare se trimite comandantului unităţii din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica măsuri disciplinare, dacă se constată că acesta este întemeiat.

C A P I T O L U L    VIII

Constatarea  contravenţiilor

ART. 10. (1) Contravenţiile la prezenta hotărâre se constată prin procese – verbale care stabilesc şi sancţionează contravenţiile.

(2) Dacă prin săvârşirea contravenţiei au fost pricinuite pagube, prin procesul – verbal de constatare a contravenţiei se vor stabili şi despăgubirile, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul verbal, fie pe baza costului de achiziţie şi a costurilor aferente refacerii acestora (în cazul mobilierului stradal sau a altor bunuri evaluabile direct ) fie pe baza tarifelor de determinare a acestora, cuprinse în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Dacă nu se pot face aplicabile dispoziţiile alineatului precedent, persoana vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile potrivit dreptului comun.

ART. 11. Constatarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de către următoarele persoane denumite generic agenţi constatatori:

  1. primarul municipiului Mediaş;
  2. persoanele împuternicite de către Primarul municipiului Mediaş;
  3. agenţii Poliţiei Comunitare.

ART. 12. (1) Procesul verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţia; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

(2) Răspunderea pentru contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre de consiliu local poate fi reţinută în sarcina persoanelor fizice sau juridice. În cazul în care contravenţia se poate reţine numai în sarcina persoanei fizice, procesul verbal se va încheia în sarcina persoanei fizice, ca reprezentant al persoanei juridice.

(3) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate în procesul – verbal vor fi cuprinse următoarele date de identificare: numele, prenumele, seria şi numărul paşaportului, statul emitent şi data eliberării documentului.

(4) În cazul în care contravenientul este minor procesul – verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale reprezentanţilor ori ocrotitorilor legali ai acestuia.

(5) În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul – verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

(6) În momentul încheierii procesului – verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul – verbal la rubrica “Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului – verbal.

ART. 13. (1) Procesul – verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului – verbal în acest mod.

C A P I T O L U L   IX

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

ART. 14. (1) Procesul – verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului.

(2) Comunicarea se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia.

(3) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul – verbal acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată. În înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

ART. 15. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul – verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.

ART. 16. Comunicarea procesului – verbal şi a înştiinţarea de plată se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces – verbal semnat de cel puţin un martor.

ART.17. (1) Contravenientul poate achita de loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului – verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul – verbal.

(2) Plata amenzii se face la Primăria Municipiului Mediaş iar o copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care acesta face parte, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii  prevăzute de prezenta hotărâre pentru fapta săvârşită orice urmărire încetează

(4) În cazul persoanelor juridice, care sunt sancţionaţi de 3 ori pentru aceeaşi faptă, se va retrage autorizaţia de funcţionare, reautorizarea făcându-se în condiţiile legii. Excepţie fac sancţiunile complementare aplicate prin prezenta hotărâre, caz în care ele se aplică de îndată.

C A P I T O L U L  X

Căile de atac

ART. 18. Împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

ART. 19. (1) Plângerea însoţită de copia de pe procesul – verbal de constatare a contravenţiei se depune laJudecătoria Mediaş.

(2) Plângerea suspendă executarea.

C A P I T O L U L  XI

Dispoziţii finale

ART. 20. Dispoziţiile prezentei hotărâri se corelează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi cu alte reglementări ce vor fi emise ulterior.

ART. 21. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 zile de la data adoptării, până la acea dată rămânând aplicabile dispoziţiile hotărârii anterioare.