H.C.L. Medias nr.52 din 23 februarie 2009 privind creșterea, deținerea și protecția animalelor

NORMELE ȘI REGIMUL CONTRAVENȚIILOR PRIVIND CREȘTEREA, DEȚINEREA ȘI PROTECȚIA  ANIMALELOR ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ

CAPITOLUL I

Generalitaţi privind creşterea, deţinerea şi protecţia animalelor

Art.1

(1) Este strict interzisă creşterea în scopul valorificării prin sacrificare sau consumului propriu, cât şi pentru muncă a următoarelor specii de animale în intravilanul  Municipiului Mediaş, astfel:

– ovine
– bovine
– cabaline
– porcine

– caprine

(2) În intravilanul Municipiului Mediaş, se admite creşterea a maxim 10 păsări de consum în fiecare gospodărie particulară, cu respectarea normelor igienico-sanitare corespunzătoare.
În satul aparţinător Ighişul Nou, cetăţenii pot creşte animale de consum, în grajduri sau coteţe amplasate la cel puţin 10 metri distanţă de cea mai apropiată locuinţă învecinată, cu respectarea normelor sanitar-veterinare şi astfel încât să nu producă poluarea mediului şi/sau disconfort vecinilor.

(3) Se interzice circulaţia liberă (neînsoţite) şi abandonarea animalelor pe domeniul public şi privat al municipiului Mediaş (parcuri, spaţii verzi, păduri, străzi, alei, în incinta scărilor de bloc, instituţii publice, obiective sociale şi culturale, pieţe, târguri, zonele de agrement, mijloace de transport, altele asemenea).

(4) Se interzice păşunatul animalelor pe terenuri aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Mediaş (parcuri, spaţii verzi, păduri, zonele de agrement, altele asemenea).

(5) Deţinătorii de animale de pază şi de companie au obligaţia de a respecta regulile sanitar-veterinare şi de zooigienă privind întreţinerea, hrănirea, îngrijirea, reproducerea şi exploatarea raţională a acestora, precum şi cerinţele stabilite de organele serviciului veterinar, să înregistreze animalele şi să plătească taxa aferentă stabilită, să informeze urgent serviciile sanitar-veterinare despre fiecare caz de îmbolnăvire sau epizootie a animalelor deţinute, precum şi despre muşcăturile sau traumele provocate oamenilor sau animalelor domestice, să asigure curăţarea resturilor lăsate de animalul pe care îl plimbă în afara proprietăţii sale .

(6) Deţinătorii de animale au îndatorirea de a le crea condiţiile minime pentru siguranţa şi bunăstarea lor, spre a preveni pierderea sau accidentarea, de a avea un comportament uman si de a nu le părăsi sau abandona.

(7) Se interzice creşterea animalelor în condiţii de aglomerare excesivă, transportul sau expunerea animalelor în condiţii de înghesuire şi ca durată excesivă.

(8) Este interzisă lovirea brutală sau înţeparea animalelor pentru a le forţa să depună eforturi peste puterile lor pentru care nu sunt apte în raport cu specia, vârsta, starea fizică, inclusiv o gestaţie avansată, folosirea de juguri, hamuri nepotrivite care le pot provoca suferinţe sau pentru a sili un animal căzut să se ridice, suprasolicitat în muncă, rănit sau bolnav, neîngrijit.

(9) Este interzisă nerespectarea odihnei necesare pentru animalele de muncă sau ţinerea lor sub intemperii care pot provoca îmbolnăviri.

(10) Este interzisă izgonirea sau abandonarea animalelor domestice de muncă, utilitare care nu mai pot fi folosite fiind bătrâne, bolnave.

(11) Este interzisă organizarea, finanţarea sau încurajarea inclusiv prin pariuri a luptelor de animale de orice fel sau a oricăror spectacole sângeroase implicând animale.

(12) Este interzisă sacrificarea animalelor pe domeniul public, în locuri neautorizate, pentru uzul propriu sau comercializare (porci, vitei, miei etc.).

(13) Se interzice deţinerea de păsări, porumbei in poduri aflate in folosinţa mai multor locatari fără consimţământul majorităţii locatarilor.

Pentru a evita stresul, bolile si suprapopularea spaţiul necesar pentru un porumbel va fi de 1 metru cub de voliera/ pasare. Voliera obligatoriu va fi luminoasa şi  aerisita. Se va ține cont de vaccinurile necesare păsărilor.

(14)  Revocat de H.C.L. Mediaș nr. 147/2017.

Art. 2

 (1) Creşterea şi întreţinerea animalelor de companie pe raza Municipiului Mediaş se face cu respectarea normelor sanitar-veterinare şi  pe baza carnetului de sănătate al animalului.

(2) Deţinătorii de animale de companie care folosesc spaţii în comun ( casa scărilor, spălătorii, etc.) pentru crearea unui climat sănătos de convieţuire au obligaţia de a respecta normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinere în condiţii optime a spaţiului comun, fără a aduce atingere ordinii şi liniştii publice, precum şi drepturilor celorlalţi proprietari/locatari.

(3) Se interzice accesul persoanelor însoţite de animale de companie în instituţii publice, şcoli, grădiniţe, unităţi sanitare, obiective turistice, obiective sociale, zone de agrement, mijloace de transport, pieţe, târguri, altele asemenea, cu excepţia câinilor de serviciu ai M.Ap.N. şi  MAI aflaţi în misiune.

(4) Se interzice  deţinerea  pisicilor şi a altor animale de companie de către Asociaţia de proprietari/locatari pe spaţiile de folosinţă comună, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public.

(5) Orice persoană care deţine un animal de companie sau care are grijă de un animal de companie trebuie să fie responsabil de sănătatea şi bunăstarea acestuia.

(6) Orice persoană care deţine un animal de companie sau care se ocupă de acesta trebuie să-i asigure toate condiţiile, îngrijirile şi atenţia, ţinând cont de nevoile etologice, în funcţie de specie şi rasă şi în special trebuie:

    a) să îi asigure, în cantitate suficientă, hrană şi apă;

    b) să îi asigure posibilitatea de mişcare;

    c) să ia măsurile necesare pentru a nu lăsa animalele să devină libere.

(7) Nici un animal de companie nu poate să fie vândut sau încredinţat persoanelor sub 16 ani fără consimţământul expres al părinţilor lor sau al altor persoane care exercită responsabilităţi parentale.

CAPITOLUL II

Precizări privind creşterea, deţinerea şi protecţia câinilor

Art. 3

(1) Dovada calităţii de proprietar/deţinător  in a cărei îngrijire se afla câinele de companie de pe raza Municipiului Mediaş se face prin achitarea taxei la DFL Mediaş.

Aceasta taxa se percepe pentru a responsabiliza proprietarii de animale de companie si pentru a-si asuma răspunderea pentru animalul respectiv.

(2) Persoanele fizice sau juridice care deţin câini mai mari de 4 luni sunt obligaţi sa-i declare in vederea stabilirii taxei.

(3) Declararea câinilor aflaţi in proprietate se face în termen de 7 zile de la dobândirea lor.

(4) Revocat de  H.C.L. Mediaș nr. 147/2017.

(5) Instituirea obligativităţii identificării câinilor, conform unei evidente unice ţinute de Primăria Mediaş prin recensământ.

(6) Identificarea câinilor cu stăpân si fără stăpân se va face numai de către persoane abilitate in acest sens.

(7) Proprietarii câinilor nedeclaraţi în termenele prevăzute, găsiţi pe domeniu privat, vor plăti amendă, iar câinii, pentru care nimeni nu şi-a asumat răspunderea, vor fi ridicaţi de serviciul de ecarisaj al Municipiului Mediaş.

(8) În caz de deces sau în cazul înstrăinării câinelui, fiecare proprietar va declara la DFL Mediaş, pe proprie răspundere, decesul sau noul proprietar al câinelui.

(9) Pentru evitarea suprapopulării şi în ajutorul deţinerii unei evidenţe mai clare a efectivului de câini din Municipiul Mediaş, toţi câinii de peste 6 luni trebuie să fie microcipati sau tatuati contra cost de către serviciul de ecarisaj al Municipiului Mediaş.

Art. 4

(1) Toti câinii mai mari de patru luni existenţi pe teritoriul Municipiul Mediaş vor fi obligatoriu vaccinaţi anual antirabic, fără a depăşi intervalul de 1 an cu mai mult de trei zile.

 Vaccinarea va fi atestată prin carnetul de sănătate pe care deţinătorul îl va prezenta organelor de control.

(2) Proprietarii de câini fără valoare chinologică, metişilor sau rasă comună li se recomandă să-şi sterilizeze câinele. Această operaţiune se va menţiona de către medicul veterinar care a efectuat operaţia în carnetul de sănătate al câinelui.

(3) Proprietarii de câini care nu sunt de acord să-şi sterilizeze câinele (câinii) vor da o declaraţie pe proprie răspundere, iar dacă reproduce câinele, va avea grijă să-i asigure condiţiile, îngrijirile şi atenţia necesară creşterii puilor, ţinând cont de nevoile etologice în funcţie de specie şi  rasă.

La vârsta de adopţie să anunţe în termen de cinci zile locaţia puilor.

Toate aceste declaraţii vor fi depuse la Primăria Medias la C.I.C. (Centrul de Informare al Cetăţeanului).

Art. 5             

(1) Revocat de H.C.L. Mediaș  nr. 147/2017.

(2) Se interzice  deţinerea câinilor de către Asociaţia de proprietari/locatari pe spaţiile de folosinţă comună, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public.

(3) În curţile de folosinţă comună este interzisă circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea a câinilor fără acordul majoritaţii vecinilor.

(4) Proprietari persoane fizice sau juridice, deţinători de câini încadraţi în categoria pază, protecţie, agresivi sau periculoşi, vor afişa la intrarea în imobil sau la uşa de acces în proprietate o plăcuţă de avertizare cu inscripţionarea ,,Câine periculos” sau ,,Atenţie câine rău”.

Art. 6

(1) Societăţile comerciale, instituţiile de stat sau private deţinătoare de câini de pază la sediile si punctele de lucru sunt obligate să asigure boxe sau ţarcuri pentru închiderea câinilor pe timp de zi sau pe timpul desfăşurării activităţii în încintă.

Sunt obligaţi să asigure o împrejmuire corespunzătoare a perimetrului de pază pentru a preveni accesul liber al câinilor de pază pe domeniul public.

(2) Societăţile comerciale, instituţiile de stat sau private deţinătoare de câini de pază la sediile si punctele de lucru sunt obligate să respecte prevederile art. 3  din prezenta  hotărâre.

Art. 7

(1) Este interzisa lăsarea liberă sau fără supraveghere a câinilor in locurile publice.

Deţinătorul câinelui are obligaţia să-i asigure cazarea şi întreţinerea acestuia in aşa fel încât animalul sa nu poată părăsi necontrolat curtea sau locuinţa.

(2) Câinii găsiţi pe domeniul public liberi, neînsoţiţi, neidentificaţi, se considera câini fără proprietar si vor fi capturaţi de serviciul de ecarisaj.

Câinii pot fi revendicati in termen de 7 de zile de la data capturării, după adeverirea proprietăţii si achitarea cheltuielilor aferente capturării si întreţinerii stabilite de serviciul de ecarisaj.

(3) Orice câine găsit pe domeniul privat fără acceptul proprietarului sau fără recunoaşterea dreptului de proprietate și a obligaţiilor ce-i revin acestuia, este considerat câine fără stăpân si va fi tratat identic cu câinii de pe domeniul public fără stăpân.

(4) Se interzice plimbarea câinilor pe domeniul public fără lesă,  iar cei din categoria câinilor agresivi fără lesă şi botniţă.

(5) Se interzice plimbarea pe domeniul public a cânilor fără ca proprietarul acestuia să dispună de materiale necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea dejectelor fiziologice. Prin materiale necesare păstrării curăţeniei se înţelege fie ca însoţitorul să aibă asupra sa mătură, făraş, fie pungă de unică folosinţă, fie pungă şi mănuşi de unică folosinţă.

Însoţitorii vor avea în mod obligatoriu pe timpul plimbării asupra lor actul de identitate şi carnetul de sănătate al câinelui.

Art. 8

(1) Câinii nu vor fi legaţi la un loc fix, fără posibilitate de mişcare. Vor fi legaţi cu posibilitatea culisării pe sârmă.

Art. 9

Definiţii

(1) În termenii prezentei hotărâri înţelegem prin animal de companie orice animal deţinut de către o persoană fizică sau juridică, pe orice proprietate, pentru agrement, companie sau  care sunt destinate comercializării, creşterii şi deţinerii în scop comercial, precum şi cele aflate în orice refugiu pentru animale.

(2) Înţelegem prin animal fără stăpân orice animal de companie care, fie nu are adăpost, fie se găseşte în afara proprietăţii stăpânului său sau a deţinătorului său şi care nu este sub controlul ori supravegherea directă a nici unui proprietar sau deţinător.

(3) Înţelegem prin refugiu pentru animale o unitate cu scop nelucrativ, în care animalele de companie pot fi deţinute în număr considerabil.

(4) Înţelegem prin comerţ cu animale de companie ansamblul de tranzacţii practicate în mod regulat, în cantităţi substanţiale şi în scopuri lucrative, care implică transferul proprietăţii acestor animale.

(5) Înţelegem prin creşterea şi îngrijirea animalelor de companie cu titlu comercial creşterea şi îngrijirea practicate în special în scop comercial şi în număr mare.

Art. 10

Sancţiuni

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) Nerespectarea prevederilor art.1,2,3,4,5,6,7,8 din prezenta hotărâre.
b) Refuzul de a permite accesul reprezentanţilor organelor de control abilitate pentru a efectua controale periodice în perimetrele vizate de prezenta hotărâre.
c) Vânzarea sau încredinţarea animalelor de companie persoanelor până la vârsta de 16 ani fără consimţământul expres al părinţilor sau al altor persoane care deţin responsabilităţi parentale.

Art. 11

(1)  Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la litera a)  cu amendă de la 150 lei la 300 lei.

b) cele prevăzute la litera b) şi c)  cu amendă de la 600 lei la 1000 lei.

Art. 11

(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 10 si aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 11 se realizează de către agenţii poliţiei comunitare şi împuterniciţi ai primarului.

 (2) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiunea despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(3) Sumele rezultate din achitarea sanctiunilor aplicate se fac venit la bugetul local .

Art.12

Prezentele reglementări intră în vigoare cu începere de la data de 01.03.2009.

 

Art. 13

Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri  se abrogă prevederile HCL nr.70/2004 cu completările şi modificările ulterioare, HCL nr.141/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.55/2002 – regimul de deţinere a câinilor periculoşi agresivi şi prevederile art 8 din H.C.L.10/2005.

Art.14

Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la art. 10 si 11 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.