Dicționar

ABATERE

Încălcarea dispoziţiilor cu caracter administrativ sau disciplinar, prevăzută de legi şi de alte reglementări legale şi care atrage după sine sancţiuni disciplinare sau contravenţionale.

ABUZ ÎN SERVICIU

Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

AMENDA CONTRAVENŢIONALĂ

Este o sancţiune administrativă,  pecuniară  ce afectează contravenientul prin diminuarea patrimoniului acestuia. Constă în preluarea silită din patrimoniul contravenientului a unei sume de bani şi trecerea acesteia în patrimoniul statului sau al unităţilor administrativ – teritoriale.

CONTRAVENŢIA

Este fapta unei persoane săvârşită cu vinovăţie, prin care se încalcă o normă ce o interzice. Este un tip  de activitate neconvenabilă socialmente, deoarece vatămă sau periclitează drepturile şi interesele societăţii sau ale unor persoane particulare.

CONCURS DE CONTRAVENŢII

Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii, sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.

DENUNŢUL 

Este încunoştinţarea făcută de o persoană fizica sau de o persoana juridica, despre săvârşirea unei fapte antisociale. În acest caz, spre deosebire de plângere, persoana care face denunţul nu a suferit nici o vătămare sau pagubă, ea sesizează doar faptul că altcineva a fost victima unei asemenea fapte. În ce priveşte conţinutul denunţul trebuie să conţină aceleaşi date ca şi plângerea. Denunţul scris trebuie să fie semnat de denunţător, iar în cazul denunţului oral, acesta trebuie, de asemenea, consemnat într-un proces verbal de către organul în faţa căruia a fost făcut.

INFORMAŢIE DE INTERES PUBLIC

Se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezulta din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE

Se înţelege orice informaţie privind o persoana fizică identificată sau identificabilă.

LEGALITATE

Este principiul general de drept conform căruia autorităţile de stat, instituţiile publice şi toţi cetăţenii sunt obligaţi să respecte legea, principiu ce consacră supremaţia legii in întreaga activitate socială.

LEGITIMA APĂRARE

Este o cauză care determină inexistenţa contravenţei şi constă în comiterea unei fapte prevăzute de lege contravenţională  pentru îndepărtarea unui atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva făptuitorului, a altei persoane ori împotriva unui interes public, entităţi care sunt puse în pericol.

PLÂNGEREA

Este încunoştinţarea făcută de o persoană fizica sau de o persoana juridica căreia i-a fost cauzată o vătămare sau o pagubă printr-o faptă antisocială organelor judiciare.
Plângerea trebuie să conţină: numele, prenumele, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului dacă este cunoscut şi a mijloacelor de probă. Plângerea se poate face personal sau prin mandatar (mandatul trebuie să fie specială ,iar procura rămâne ataşata plângerii). Plângerea poate fi făcută şi oral, situaţie în care conţinutul acesteia se consemnează într-un proces verbal de către cel care o primeşte. De asemenea, plângerea se poate face şi de către unul din soţi pentru celălalt soţ, sau de către copilul major pentru părinţi. Persoana vătămată pentru care s-a depus plângerea poate ulterior să declare că nu-şi însuşeşte conţinutul acesteia. Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se poate face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă.

MANDAT DE ADUCERE
Este modalitate de procedura prin care o persoana poate fi adusă în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată dacă, fiind anterior citata, nu s-a prezentat, iar ascultarea ori prezenta ei este necesară. Învinuitul sau inculpatul poate fi adus cu mandat, chiar înainte de a fi chemat prin citaţie, dacă organul de urmărire penală sau instanţa constată, motivat, ca în interesul rezolvării cauzei se impune această măsură.

MINORITATEA

Este acea cauză care exclude vinovăţia făptuitorului datorită împrejurării că acesta nu a împlinit la data comiterii faptei, vârsta minimă cerută de lege. Răspunderea contravenţională se aplică minorului care a împlinit 14 ani.

PLÂNGEREA CONTRAVENŢIONALĂ

Este o cale de atac specifică dreptului contravenţional, având ca obiect actul de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenţionale ( procesul verbal), care se adresează instanţei de judecată de către contravenient.

STARE DE NECESITATE

Este acea stare în care se află o persoană, care comite o faptă prevăzută de legea contravenţională pentru a salva de la un pericol iminent, ce nu putea fi înlăturat în alt mod, viaţa integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes general.

TERMENUL DE PRESCRIPŢIE

Este intervalul de timp, stabilit de lege înăuntrul căruia trebuie exercitat dreptul la acţiune, sub sancţiunea stingerii dreptului material la acţiune.