Concurs – 26.04.2016

Direcţia Poliţia Locală Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice specifice de execuţie, astfel:

 • Polițist local, clasa I, grad profesional principal, Compartiment ordine și liniște publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică – 1 post;
 • Polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment ordine și liniște publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică – 2 posturi;
 • Polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment ordine și liniște publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică – 2 posturi.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaş, str. Piaţa Corneliu Coposu nr.3, la data de 26.04.2016 (proba scrisă).

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • Selecţia dosarelor;
 • Proba scrisă în data de 26.04.2016, ora 10,00;
 • Interviul în data de 28.04.2016 ora 13,00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș, Compartiment resurse umane și financiar contabil până la data de 15.04.2016, ora 13.00.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde:

 • formularul de înscriere tip;
 • actul de identitate (original şi copie);
 • actul de studii (original şi copie);
 • permis de conducere (original şi copie);
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • carnet de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • documente care să ateste faptul că nu a fost destituit (ă) dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Condiţiile generale de participare la concurs:

 • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
 • cunoștințe de operare PC;
 • permis de conducere ctg. B.

 Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru funcția publică de polițist local clasa I, grad profesional principal

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Drept, Ştiinţe administrative, Economic,  Știința mediului, Studii de securitate, Sociologie, Psihologie;

– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Pentru funcția publică de polițist local clasa I, grad profesional asistent

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Drept, Ştiinţe administrative, Economic, Știința mediului, Studii de securitate, Sociologie, Psihologie;

– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim un an;

Pentru funcția publică de polițist local clasa I, grad profesional debutant

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Drept, Ştiinţe administrative, Economic,  Știința mediului, Studii de securitate, Sociologie, Psihologie.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu , documentele prevăzute la art.49 din H.G.nr.611/2008, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 7,00 – 15,00 la telefon: 0269/803881 și pe site-ul: www.politialocalamedias.ro, la secțiunea Angajări.

Bibliografia

Pentru funcția publică de polițist local

– Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală;

– Legea nr. 188/1999 (republicată) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;

– Legea nr. 61/1991 (republicată) privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

– Legea nr.12/1990 (republicată) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;

– H.G. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

– Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.166 din 2009 – normele și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerțul, protecția, conservarea și dezvoltarea zonelor verzi și creșterea animalelor în municipiul Mediaș.

– Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.52 din 23 februarie 2009 privind creşterea, deţinerea şi protecţia animalelor.

Formulare de înscriere tipizate:

FORMULAR INSCRIERE CONCURS

Declaratie pe propria raspundere cf art 54 din L. 188

Declaratie – activități de poliție politică