Concurs 23.05.2018

Direcția Poliția Locală Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii publice specifice de execuţie de poliţist  local vacante din cadrul instituţiei, respectiv:

Serviciul ordine și liniște publică:

   Birou echipa mobilă de intervenție

 • polițist local, clasa III , grad profesional asistent -1 post;
 • polițist local, clasa I , grad profesional debutant -1 post.

   Compartiment ordine şi linişte publică, pază obiective

 • polițist local, clasa III , grad profesional principal -1 post;
 • polițist local, clasa I , grad profesional asistent -1 post.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Proba sportivă:    17.05.2018, ora 1000 – Bază sportivă agreată de către Poliţia Locală;

Proba scrisă:        23.05.2018, ora 1000  – Sediul Primăriei Mediaş;

Proba interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Locul desfăşurării probei sportive se va anunţa prin afişare la sediul Poliţiei Locale Mediaş, cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării probei.

Depunerea dosarelor în perioada 20.04.2018 – 09.05.2018 la Compartiment Resurse Umane şi Financiar Contabil, situat în Primăria Mediaş, et.II, cam.11.

Locația de desfășurare a probei scrise: sediul Primăriei Mediaş, P-ţa C. Coposu nr.3.

Condiții de participare la concurs

În vederea participării la concurs, candidatul care participă la examenul de angajare trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

Condiţii generale:                                                                                                                                                 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) cunoștințe de operare calculator;

h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

k) posesor permis de conducere cat. B.

 

Condiţii specifice:

Serviciul ordine şi liniște publică – Birou echipa mobilă de intervenție

polițist local, clasa III , grad profesional asistent – 1 post

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 6 luni;
 • apt din punct de vedere medical, fizic și psihic;
 • apt psihologic pentru permis „port armă”;
 • permis de conducere: categoria B;
 • abilităţi de comunicare şi relaţionare cu cetăţeanul;
 • rezistenţă la stres şi efort prelungit.

Serviciul ordine şi liniște publică – Birou echipa mobilă de intervenție

polițist local, clasa I , grad profesional debutant – 1 post

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă;
 • apt din punct de vedere medical, fizic și psihic;
 • apt psihologic pentru permis „port armă”;
 • permis de conducere: categoria B;
 • abilităţi de comunicare şi relaţionare cu cetăţeanul;
 • rezistenţă la stres şi efort prelungit.

 

Serviciul ordine şi liniște publică  – Compartiment ordine şi linişte publică, pază obiective

polițist local, clasa III , grad profesional principal – 1 post

 

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5ani;
 • apt din punct de vedere medical, fizic și psihic;
 • apt psihologic pentru permis „port armă”;
 • permis de conducere: categoria B;
 • abilităţi de comunicare şi relaţionare cu cetăţeanul;
 • rezistenţă la stres şi efort prelungit.

 

Serviciul ordine şi liniște publică  – Compartiment ordine şi linişte publică, pază obiective

polițist local, clasa I , grad profesional asistent – 1 post

 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an;
 • apt din punct de vedere medical, fizic și psihic;
 • apt psihologic pentru permis „port armă”;
 • permis de conducere: categoria B;
 • abilităţi de comunicare şi relaţionare cu cetăţeanul;
 • rezistenţă la stres şi efort prelungit.

 

 

Atribuţii :

 • menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al mun. Medias;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea Mun. Medias, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • acordă, pe raza Mun. Medias, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale.

 

Dosarul de concurs  trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere (modelul se pune la dispoziția candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției);
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (modelul adeverinţei se pune la dispoziția candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției);
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru apt efort fizic, necesară îndeplinirii condiţiilor specifice care implică efort fizic (să aibă o condiţie fizică bună)  şi se testează prin proba sportivă;
 • fişa medicală (apt port armă);
 • aviz psihologic cu confirmarea apt psihologic pentru permis port armă, eliberat de psiholog autorizat în domeniul Siguranţei şi Apărării Naţionale;
 • cazierul judiciar;
 • document care să ateste faptul că nu a fost destituit(ă) dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • document care să ateste cunoștințe de operare PC;
 • permis de conducere (xerocopie), minim categoria B;
 • dosar plic.

 

Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 20.04.2018 – 09.05.2018 şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituției și pe pagina de internet www.politialocalamedias.ro.        

Pentru participarea la concurs, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate/buletinul de identitate.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 •  abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 •  capacitatea de analiză şi sinteză;
 •  motivaţia candidatului;
 •  comportamentul în situaţiile de criză;
 •  iniţiativă şi creativitate.

 

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face, specificând punctajul fiecărui candidat, cu menţiunea „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș  şi pe pagina oficială de internet a instituţiei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba sportivă, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Bibliografie concurs

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 (republicată) privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
 • Legea nr.12/1990 (republicată) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • H.C.L. Mediaș nr.166 din 2009 privind gospodărirea municipiului.

Coordonate de contact:                                                                                                                                 

Adresa de corespondență: P-ţa C. Coposu nr. 3
E-mail: contact@poliţialocalamedias.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7,00 – 15,00 la telefon: 0269/ 803881 și pe site-ul:  www.politialocalamedias.ro, la secțiunea Angajări.

Persoană de contact: Cîndescu Cosmina, Compartiment Resurse Umane şi Financiar Contabil.

Formulare/Regulamente

formular inscriere concurs

adeverinta medicala

model adeverinta vechime

declaratie activități de poliție politică

declaratie pe propria raspundere cf.art.54dinL.188

Regulament probe sportive

Anexa 1 la regulament (barbati-femei)