Concurs 13.08.2019

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal

           Direcția Poliția Locală Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul instituției.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: 13.08.2019, ora 10 00  – Sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaş; P-ţa C. Coposu nr.3.

Proba interviu: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor probei scrise.

Depunerea dosarelor în perioada 10.07.2019 – 29.07.2019 la Compartiment Resurse Umane şi Financiar Contabil, situat în Primăria Mediaş, et.II, cam.11.

Condiții de participare la concurs:

În vederea participării la concurs, candidatul care participă la examenul de angajare trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele:

                                                                     

Condiţii generale:                                                                                                      

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) cunoștințe de operare calculator;

h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;

– cunoștințe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;

– perfecţionări (specializări): în domeniul contabilitate;

– vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

Atribuţii :

 • execută evidenţa contabilă şi operativă a tuturor operaţiunilor care angajează patrimoniul, asigurându-se efectuarea corectă şi la timp a înregistrării fenomenelor economice, respectând prevederile legale, având răspunderea directă pentru aceasta;
 • ţine evidenţa operaţiunilor în lei prin contul “casa” precum şi a altor operaţiuni desfăşurate prin conturi de trezorerie;
 • organizează contabilitatea financiară şi contabilitatea internă de gestiune prin asigurarea evidenţei patrimoniului, a tuturor mijloacelor şi fondurilor fixe şi circulante, a celorlalte valori materiale şi băneşti, a furnizorilor, decontărilor, debitorilor, creditorilor, a avansurilor acordate pentru investiţii şi reparaţii şi celorlalte elemente patrimoniale, precum şi a rezultatelor economico- financiare, în strânsă corelare cu prevederile din buget  şi răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor;
 • pune la dispoziţia organelor de control(CFG, Curtea de Conturi, Administraţia Financiară, etc.,) documentele solicitate, oferă relaţii, întocmeşte situaţii, rapoarte;
 • răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul Direcţiei Poliţia Locală şi de înregistrare  cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 • răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoana imputernicită, cel puţin lunar şi înopinant controlul casieriei, atât sub aspectul existentei faptice a valorilor băneşti cât şi sub aspectul securităţi acestora;
 • asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a obligaţiilor instituției faţă de bugetul statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
 • răspunde de fundamentarea şi întocmirea bugetului instituţiei şi întocmeşte documentaţia necesară rectificării acestuia;
 • verifică documentele justificative şi întocmeste instrumentele de plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;
 • avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidenţă, decontări, cheltuieli-venituri, bilanţ, analize de sistem, tehnică de calcul;
 • întocmeşte referatele de specialitate necesare fundamentării actului decizional;
 • răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi de celelalte reglementari legale în vigoare, pe linie economică şi financiar-contabilă;
 • să verifice ca angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor s-a făcut prin aprobarea de către Directorul Poliţiei Locale şi numai după asta să asigure plata acestora;
 • să intocmească  şi să semneze toate instrumentele de plată;
 • să întocmească şi să transmită către instituţiile abilitate, formularele/ declaraţiile care presupun plăţi sau viramente;
 • răspunde de realizarea sarcinilor si a lucrarilor, la termenele stabilite;   
 • efectuează achiziţia bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării D.P.L. în SICAP.

Dosarul de concurs  trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere (modelul se pune la dispoziția candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției); 
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (modelul adeverinţei se pune la dispoziția candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției); 
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • document care să ateste faptul că nu a fost destituit(ă) dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • document care să ateste cunoștințe de operare PC;
 • dosar plic.

Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, iar rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituției și pe pagina de internet www.politialocalamedias.ro.        

Pentru participarea la concurs, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate/buletinul de identitate.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face, specificând punctajul fiecărui candidat, cu menţiunea „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș  şi pe pagina oficială de internet a instituției.
                                                                                               

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor,  proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.   

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.  Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.                                                                                                            

Bibliografie concurs

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991  privind Legea contabilităţii (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea anagajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861 din 09 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1917 din 12 decembrie 2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
 •  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: P-ţa C. Coposu nr. 3
E-mail: contact@poliţialocalamedias.ro                                       

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7,00 – 15,00 la telefon: 0269/ 803881 și pe site-ul:  www.politialocalamedias.ro, la secțiunea Angajări.                                                      

Persoană de contact: Cîndescu Cosmina, Compartiment Resurse Umane şi Financiar Contabil.

 • Formulare: