Concurs – 10.05.2017

     Direcţia Poliţia Locală Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice specifice de execuţie, astfel:

 • polițist local, clasa III , grad profesional asistent , Birou echipa mobilă de intervenție la Serviciul ordine și liniște publică – 1  post.
 • polițist local, clasa III , grad profesional principal, Compartiment ordine şi linişte publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică – 1 post.

    Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaş, str. Piaţa Corneliu Coposu nr.3, la data de 10.05.2017 (proba scrisă).

 

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor în data de 03.05.2017;
 • Proba scrisă în data de 10.05.2017, ora 10,00;
 • Interviul în data de  12.05.2017 ora 10,00.

  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș,  Compartiment resurse umane și financiar contabil până la data de 28.04.2017, ora 13.00.

Condiții de participare la concurs:

    În vederea participării la concurs candidatul care participă la examenul de angajare trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

Condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

h) cunoștințe de operare PC;

i) posesor permis de conducere cat. B.

Condițiile specifice de participare la concurs pentru fiecare post în parte

 

            Pentru funcția publică de polițist local clasa III, grad profesional principal

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

            Pentru funcția publică de polițist local clasa III, grad profesional asistent

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 6 luni.

Ce documente sunt necesare pentru înscrierea la concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta şi depune până la data de 28.04.2017, ora 13:00, la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș,  Compartiment resurse umane și financiar contabil dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde :

 • formularul de înscriere tip;
 • actul de identitate (original şi copie);
 • actul de studii (original şi copie);
 • permis de conducere (original şi copie);
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • carnet de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • documente care să ateste faptul că nu a fost destituit(ă) dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Pentru participarea la concurs, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate/buletinul de identitate.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
e) iniţiativă şi creativitate.

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face, specificând punctajul fiecărui candidat, cu menţiunea „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș  şi pe pagina oficială de internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

BIBLIOGRAFIE:

Pentru funcția publică de polițist local

– Legea nr. 155/2010 privind Poliţia Locală;

– Legea nr. 188/1999 (republicată) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală;

– Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;

– Legea nr. 61/1991 (republicată) privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

– Legea nr.12/1990 (republicată) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;

– H.G. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

– Ordonanta nr. 2/2001 privind  regimul juridic al  contravenţiilor, cu modificările și completările  ulterioare;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7,00 – 15,00 la telefon: 0269/ 803881 și pe                site-ul:  www.politialocalamedias.ro, la secțiunea Angajări.

 

Formulare de înscriere tipizate:

FORMULAR INSCRIERE CONCURS

Declaratie – activități de poliție politică

Declaratie pe propria raspundere cf art 54 din L. 188