Comunicat 07.05.2019

           În baza prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia Poliţia Locală Mediaş organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare, proba scrisă desfășurându-se în data de 07.06.2019, ora 9:00 la sediul din Mediaș, Piața C. Coposu nr. 3 jud. Sibiu, iar interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.

          Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional sunt cele prevăzute la art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare:

    • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

    • să fi obținut cel puțin calificativul ″bine″ la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

   • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare.

         Dosarele se depun în termen de 20 zile de la data afișării prezentului anunț, în perioada 08.05.2019 – 27.05.2019 la Compartimentul Resurse Umane şi Financiar Contabil din cadrul Direcției Poliţia Locală a Municipiului Mediaș.

         Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente, conform art.127 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare:

    • copie după carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

    • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

     • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare.  

         Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane şi Financiar Contabil, telefon: 0269/ 803881, de luni până joi între orele 7:30 – 15:30; vineri 7:30 – 13:00.

      B I B L I O G R A F I E:

  1. Constituţia României, actualizată;

  2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

  4. Legea nr. 155/2010 – legea Poliţiei Locale ;

   5. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   6 . Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  7. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

  8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările ulterioare;

  9. H.G.nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si funcționare a Poliției Locale;

  10. HCL nr. 94/2018 privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de domiciliu pe raza Municipiului Mediaș; (modificată şi completată prin anexa HCL nr.60/25.02.2019);

  11. HCL nr.166/2009 privind normele si regimul contravențiilor, gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerțul și transportul în municipiul Mediaș;

  12. HCL nr. 52/2009 privind aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor cu privire la creşterea, deţinerea şi protecţia animalelor în municipiul Mediaş;

  13. Manual de tactică polițienească, Ed. C.H.Beck , 2010, Bucureşti, coordonator dr. Ion Toma.