Comunicat 02.10.2019

ANUNŢ

privind organizarea concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcționarii publici din cadrul Direcţiei Poliţia Locală

Direcţia Poliţia Locală organizează concurs/examen de promovare în grad profesional

imediat superior celui deţinut, în data de 05 noiembrie 2019, ora 10,00 (proba scrisă)pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei.

Locul de desfășurare al concursului/examenului de promovare în grad profesional:

Direcţia Poliţia Locală.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească condiţiile de participare prevăzute de art.479, Cap.VI, Secţiunea a 3-a din O.U.G. 57/2019:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Probele stabilite pentru concurs/examen: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviu.

Dosarul de concurs/examen va fi depus la Compartiment Resurse Umane şi Financiar Contabil în termen de 20 de zile de la data afişării pezentului anunţ, respectiv începând cu data de  04 octombrie 2019 până în data de 23 octombrie 2019, inclusiv, şi conţine:

a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) formularul de înscriere pentru promovare.

 

B I B L I O G R A F I E:

 I.  Serviciul Ordine şi Linişte Publică:

 • Constituția Romaniei, republicată;
 • O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI – Titlul I (art. 365-368), Titlul II – Cap. I (art. 369-382), Cap. II (art. 383-393), Cap. V (art. 412-463), Cap. VI (art. 464-486), Cap. VIII (art. 490-501), Cap. IX (art. 502-527);
 • Legea nr.155/2010 – Legea Poliţiei Locale;
 • H.G.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;
 • O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al  contravențiilor, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 • HCL nr.94/2018 privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de domiciliu pe raza Municipiului Mediaș (modificată şi completată anexa prin HCL nr.60/25.02.2019);
 • HCL nr.166/2009 privind normele și regimul contravențiilor, gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerțul și transportul în municipiul Mediaș;
 • HCL nr.52/2009 privind aprobarea Normelor şi regimul contravenţiilor cu privire la creşterea, deţinerea şi protecţia animalelor în municipiul Mediaş.
 • Manual de tactică polițienească, Ed. C.H.Beck , 2010, Bucureşti, coordonator dr. Ion Toma.

II.  Biroul Circulaţie:

 • Constituția Romaniei, republicată;
 • O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI – Titlul I (art. 365-368), Titlul II – Cap. I (art. 369-382), Cap. II (art. 383-393), Cap. V (art. 412-463), Cap. VI (art. 464-486), Cap. VIII (art. 490-501), Cap. IX (art. 502-527);
 • Legea nr.155 / 2010 – Legea Poliţiei Locale;
 • H.G.1332 /2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;
 • O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările ulterioare;
 • O.U.G. nr.195/2002 rep., privind circulaţia pe drumurile publice;
 • H.G.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195 /2002 rep., privind circulaţia pe drumurile publice.