Serviciul administrativ şi juridic

COMPARTIMENT RESURSE UMANE ŞI FINANCIAR CONTABIL

Cîndescu Cosmina-Georgeta                                  Consilier

Văcar Rodica                                                              Inspector de specialitate

Atribuţii:

 • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţa şi conform prevederilor legale prin concurs;
 • analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul instituţiei;
 • răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare;
 • asigură respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanţelor publice;
 • inventariază patrimoniul unităţii;
 • asigură gestionarea patrimoniului instituţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • organizează şi conduce evidenţa contabilă;
 • elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Poliţiei Locale;
 • asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plaţile efectuate din buget;
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale.

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV ŞI JURIDIC

Compartiment dispecerat şi baza de date

Katona Ecaterina                                                     Poliţist local

Györgyi Mihály                                                         Poliţist local

Mihai Adrian                                                             Poliţist local

Mateica Marius-Liviu                                              Inspector

Atribuţii:

 • coordonarea activităţii personalului propriu şi intervenţia la evenimente;
 • verificarea în baza de date a MAI a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări, în condiţiile legii;
 • coordonarea intervenţiei la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local;
 • cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • înregistreaza toate documentele adresate institutiei;
 • ține evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de politistii locali;
 • trimite P.V. de contraventie neachitate in termenul legal pentru a fi luate in debit de catre autoritatile locale;
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale.

Compartiment juridic şi evidentă

Bleahu Maria-Andreea                             Consilier Juridic

Atribuţii:

 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor;
 • reprezintă Direcţia Poliţia Locală în faţa instanţelor judecătoreşti.
 • verifică respectarea, în condiţiile legii, a mandatelor de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea  administrativ-teritorială;
 • gestionează şi administrează materialele şi mijloacele de transport care intră în dotarea Poliţiei Locale;
 • controlează modul de folosire a bunurilor mobile şi imobile.
 • efectuează inventarierea patrimoniului instituţiei conform legislaţiei în vigoare;
 • controlează şi îndrumă activitatea de depozitare, conservare şi întreţinere a tehnicii, exploatarea, evidenţa şi păstrarea în condiţii de siguranţă a armamentului şi muniţiilor, pe baza reglementărilor în vigoare;
 • organizează și pregătește activitatea de păstrare şi arhivare a documentelor, potrivit actelor normative în vigoare;
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale.