Regulamentul intern al Poliţiei Locale Mediaş

    CAP. I

    DISPOZIŢII GENERALE

    Art.1

Poliţia Locală Mediaş este serviciu public de interes local, specializat, constituit în conformitate cu prevederile Legii Poliţiei Locale nr.155/2010 şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 nr. 2295/2004 privind Regulamentul – Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei Locale.

    Art.2

(1)Direcţia Poliţia Locală Mediaş, ca instituţie publică de interes local , este înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.254/2010, are personalitate juridică şi se subordonează primarului municipiului Mediaş.

(2)Sediul Poliţiei Locale Mediaş este pe str. P-ţa Corneliu Coposu, nr.3, tel. 0269/841394.

    Art.3

Activitatea Politiei Locale îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii Locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice Locale; în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi Locale.

    Art.4

Sistemul de organizare al Poliţiei Locale Mediaş, relaţiile de subordonare faţă de autorităţile administraţiei publice Locale, colaborarea şi cooperarea cu alte instituţii ale statului, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile poliţiştilor locali ale agenţilor de pază sunt stabilite prin prevederile actelor normative menţionate în articolele precedente precum şi prin prezentul Regulament de ordine internă, aprobat prin decizie a Directorului executiv al Poliţiei Locale. 

    CAP.II 

    DISPOZIŢII ORGANIZATORICE

    ART.5

(1) Nivelul de organizare, structura organizatorică şi categoriile de personal se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Local Mediaş. Personalul Poliţiei Locale se compune din: funcţionari publici de conducere, funcţionari publici de execuţie, şi personal contractual bugetar.

(2) Funcţionarilor publici li se aplică, în raporturile de serviciu reglementările prevăzute în Statutul funcţionarilor publici iar personalul contractual este supus reglementărilor din legislaţia muncii.

    ART.6

(1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din poliţia locală depun jurământul de credinţă prevăzut de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.

(3) Jurământul de credinţă este semnat de către funcţionarul public din poliţia locală în două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi funcţionarilor publici din poliţia locală proveniţi din rândul poliţiştilor comunitari, în măsura în care nu au depus jurământul prevăzut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010.

(5) Dacă funcţionarului public din poliţia locală numit în funcţia publică îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, în termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare iniţială atrage plata de către acesta a contravalorii cheltuielilor de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă.

(6) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.

    ART.7

Funcţionarii publici de conducere din cadrul Poliţiei Locale sunt numiţi în una dintre următoarele funcţii publice:

director executiv,

director executiv adjunct

şef serviciu ordine şi linişte publică, pază obiective

şef birou circulaţie

    ART.8

(1) Funcţionarii publici de execuţie din clasa a  III-a din cadrul Poliţiei Locale sunt numiţi în funcţia publică specifică de poliţist local.

(2) Funcţia publică de execuţie de poliţist local este structurată pe grade profesionale, astfel:
           a) superior, ca nivel maxim;
           b) principal;
           c) asistent;
           d) debutant.

(3) Trecerea dintr-un grad profesional în altul se organizează în condiţiile legii.

(4) Încadrarea poliţiştilor locali pe funcţiile din organigrama instituţiei se realizează prin decizie a directorului executiv al Poliţiei locale.

    ART.9

Comportarea personalului în relaţiile de muncă, raporturile şef-subordonat, se vor

derula cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în Statutul funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr. 188/1999, Legea nr. 155/2010, H.G. 1332/2010- Regulamentul Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, Regulamentul intern şi Fişa posturilor.    

    ART.10

(1) Funcţiile publice vacante din cadrul Poliţiei Locale se ocupă prin promovare, transfer, redistribuire sau concurs, în condiţiile legii.
(2) În funcţie de organigrama Poliţiei Locale şi de mărimea subvenţiilor acordate de la Bugetul local, se poate organiza concurs pentru încadrarea posturilor de poliţişti locali devenite vacante din diferite motive, ori suplimentate prin hotărâre a Consiliului local. Concursul se organizează în condiţiile legii..
(3) Condiţiile generale şi condiţiile specifice care trebuie îndeplinite pentru înscriere, precum şi bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice şi se fac publice cu cel puţin 7 zile înaintea datei de desfăşurare.

    ART.11

(1) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de orice candidat, bazată pe criterii de orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicala, este interzisă.

(2) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin.(1), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii sau actele normative care reglementează statutul de funcţionar public. Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin.(1), dar care produc efectele unei discriminări directe.
ART.12

(1) După numire, funcţionarii publici din Poliţia Locală urmează un curs de formare, cu durata de 3 luni, organizat într-o instituţie de învăţământ a Ministerului Administraţiei şi Internelor. Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de învăţământ.

Examenul de absolvire a programelor de formare iniţială se susţine în faţa unei comisii numite prin dispoziţie a şefului sau ordin al comandantului instituţiei organizatoare, după caz. Comisia este constituită din 2 sau 3 specialişti din afara instituţiei organizatoare şi 1-3 reprezentanţi ai acesteia care au organizat programul de formare profesională. La examen pot asista şi reprezentanţi ai beneficiarilor programelor de formare profesională care au delegaţie solicitată în acest sens şi eliberată de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

În urma promovării examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat în condiţiile legii de către instituţia organizatoare de specialitate, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tipărite cu antetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi au regimul prevăzut de lege pentru documentele de studii.

Poliţiştii locali care promovează programele de formare iniţială prevăzute la art. 12 alin. (1) încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în poliţia locală o perioadă de cel puţin 5 ani de la data promovării examenului.
ART.13

(1)Atribuţiile funcţionale ale personalului Poliţiei Locale sunt  stabilite prin Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale, parte integrantă a Hotărârii nr. 254/2010 privind înfiinţarea Direcţiei “Poliţia Locală Mediaş”, se completează cu următoarele categorii de atribuţii suplimentare:
         a) atribuţii de întocmire a planificării lunare a serviciilor, pontajul orelor de muncă efectuate, evidenţă orelor de muncă suplimentare şi gestionarea oricăror probleme legate efectiv de raporturile de muncă;
         b) atribuţii privitoare la instruirea întregului personal pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor şi a protecţiei muncii;
         c) atribuţii de planificare şi organizare a pregătirii teoretice pentru cunoaşterea armamentului din dotare, a condiţiilor de desfăşurare a şedinţelor de tragere şi de pregătire fizică a întregului personal; înlocuirea şefului de tură care are atribuţiile privitoare la planificarea serviciilor, atunci când acesta din urmă absentează.
(2)Nominalizarea sefului de tură şi stabilirea atribuţiilor suplimentare corelative de care acesta răspunde se face prin decizie a şefului Poliţiei Locale, la începutul fiecărui an calendaristic, urmărindu-se îndeplinirea aceleiaşi categorii de atribuţii de către aceeaşi persoană un timp mai îndelungat, în scopul cunoaşterii,specializării şi a perfecţionării activităţii.

    ART.14

(1)Principiul de bază care guvernează relaţiile de muncă pe verticală este executarea necondiţionată şi de calitate  de către subordonaţi a ordinelor şi deciziilor şefilor. Relaţiile de muncă pe orizontală sunt conduse pe principiul colaborării.

(2)Neexecutarea dispoziţiilor şi a ordinelor şefilor, date cu încălcarea vădită a prevederilor legale, nu are consecinţe asupra subordonaţilor.  

    ART.15

Sub sancţiunea pedepselor disciplinare, se interzic în cadrul instituţiei şi în relaţiile dintre angajaţi injuriile, violenţa verbală, jignirile, vociferările, zgomotul, strigătele.

    ART.16

Criteriul de bază în aprecierea angajaţilor îl constituie rezultatele obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

    ART.17

Trimestrial se desfăşoară analiza activităţii desfăşurate de Poliţia Locală pentru perioada încheiată şi stabilirea sarcinilor curente şi viitoare pentru perioada care urmează. La această şedinţă de bilanţ participă toţi poliţiştii locali, cu excepţia celor care se află în serviciu, în concediu medical sau concediu de odihnă. 

    ART.18

Personalul Poliţiei Locale va purta părul tuns scurt şi îngrijit.

    CAP. III

    REGULI PRIVIND PROTECŢIA, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ.

    ART.19

Personalul Poliţiei Locale îşi însuşeşte şi aplică regulile securitate şi sănătate în muncă specifice locului în care îşi desfăşoară activitatea.

Instructajele privind securitatea şi sănătatea în muncă se efectuează potrivit instrucţiunilor în vigoare.

Persoanele abilitate să efectueze instructaje pe această linie şi periodicitatea acestora se stabilesc prin decizie a directorului executiv.

    ART.20

Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane. Durata instruirii introductiv – generale este de cel puţin  8 ore.

Instruirea introductiv –generală este organizată şi condusă de către lucrătorul desemnat.

Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă -  şefii de birouri – şi se va desfăşura timp de 8 ore, pe baza tematicilor întocmite de către angajator.

Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă, astfel:

 1. pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni;
 2. pentru personalul care desfăşoară activităţi de asigurare şi menţinere a ordinii şi liniştii publice şi activităţi de pază a obiectivelor şi bunurilor apartinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 6 luni;

Durata instruirii periodice va fi de 8 ore în următoarele situaţii:

 1. când un lucrător a lipsit peste 30 zile lucrătoare;
 2. când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate;
 3. la reluarea activităţii după accident de muncă;
 4. la executarea unor lucrări speciale;
 5. la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
 6. la modificarea tehnologiilor existente sau proceduri de lucru;
 7. la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Atribuţiile şi răspunderile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi prevăzute în fişa postului sau în anexă la această fişă.

Responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă pune la dispoziţia şefilor de compartimente tematica, materialele, bibliografia de specialitate şi mijloacele de propagandă audio – vizuală necesare pentru executarea instructajelor.

Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt aleşi de către lucrători pe o perioadă de 2 ani comunicarea numelui reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă se va face în scris angajatorului specificându-se numărul şi numele reprezentanţilor acestor lucrători.

În cadrul Direcţiei Poliţiei Locale poliţiştii locali au comunicat în scris că vor să fie  ales un singur reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

A fost ales de către poliţiştii locali reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă inspector Mateica Marius, iar ca lucrător desemnat a fost numit polițistul local Katona Ecaterina.

Timpul alocat activităţilor specifice securităţii şi sănătăţii în muncă va fi considerat timp de muncă şi va fi de 5 ore pe lună pentru fiecare reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice.

Personalul Poliţiei Locale este obligat să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă (şefului nemijlocit) şi a responsabilului cu securitatea şi sănătatea în muncă orice abateri sau încălcări ale normelor de protecţia muncii, precum şi producerea unui accident / incident de muncă.

În situaţia în care poliţiştii comunitari au fost implicaţi în incidente / accidente de circulaţie sau în orice alte evenimente care au antrenat vătămări corporale (contuzii, leziuni, răniri, tăieturi, înţepături, striviri, căderi, contact cu substanţe fierbinţi sau toxice, asfixieri) aceştia sunt obligaţi să efectueze controlul medical de specialitate. Refuzul acestora de a se prezenta la controlul medical de specialitate va fi consemnat în scris şi va exonera Direcţia  Poliţia Locală de orice tip de răspundere.

Anual şi ori de câte ori este nevoie comisia de securitatea şi sănătatea în muncă numită prin decizie directorială analizează şi stabileşte drepturile de care beneficiază personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă deosebite (grele, periculoase ori vătămătoare), program redus de lucru, concediu suplimentar, echipament de protecţie şi de lucru, alimentaţie de protecţie, sporuri la salariul de încadrare etc.

In condiţii de temperaturi exterioare ce depăşesc valoare de 27 grade Celsius, timp de două zile consecutiv, începând cu a treia zi de temperaturi peste 27 grade Celsius, angajatorul poate asigura lucrătorilor din posturile expuse apă minerală în cantităţile prevăzute de actele normative în vigoare.

    ART.21

Se vor respecta prevederile O.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă.

    ART.22

Organizarea apărării împotriva incendiilor

Prevenirea incendiilor

1.Obligaţiile generale ale salariaţilor

Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

b) să utilizeze substanţele periculoase, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

2. Norme de apărare împotriva incendiilor specifice locului de muncă

- se interzice utilizarea focului deschis;

- se interzice fumatul în interiorul instituţiei;

- încălzirea se va face sub supraveghere şi în conformitate cu programul stabilit;

3. Dotarea cu instalaţii şi mijloace de stingere – stingătoare

4. Modalităţi de alarmare – anunţare a incendiului

- personalul de la locul de muncă – prin voce şi telefon

- Compartimentul de Protecţie civilă al Ap. de lucru al Primăriei – telefonic

- ISU – telefon 112 sau 211212

    ART.23

Reguli interne referitoare la interzicerea consumului de tutun

Începând din data de 17 martie 2016, salariaţii nu vor mai avea voie să fumeze în spaţiile închise de la locul de muncă, potrivit Legii nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.                                           

Spaţiu închis de la locul de muncă va fi considerat ”orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă”. Potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, locul de muncă este ”locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile unităţii, inclusiv orice alt loc din aria unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii”.  Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor legale. 

    CAP.IV

    ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE. PROCEDURA DISCIPLINARĂ.

    ART.24

Directorul executiv al Poliţiei Locale are dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni personalului, ori de câte ori constată ca aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

    ART.25

Abaterea disciplinara este o faptă în legătură cu munca sau serviciu şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, ordinele si dispoziţiile legale ale şefilor nemijlociţi sau ierarhici precum şi normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege.

    ART.26

(1)Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor consemnului general şi particular al postului;
 • neîndeplinirea obligaţiilor legale sau neexecutarea întocmai a ordinelor şi dispoziţiilor primite;
 • întârzieri sau absenţe nemotivate de la serviciu;
 • nerespectarea programului de lucru şi executarea în timpul acestuia a altor activităţi decât cele privitoare la îndeplinirea atribuţiilor funcţionale;
 • prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau consumul acestora în timpul serviciului;
 • nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
 • manifestări în timpul şi în legătură cu serviciu sau în afara acestuia care aduc atingere prestigiului Poliţiei Locale
 • desfăşurarea de activităţi cu caracter politic;
 • refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
 • încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
 • stabilirea de către poliţiştii locali de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la portul ţinutei;
 • încălcarea oricăreia dintre prevederilor prezentului regulament referitoare la primirea, portul, folosirea, manipularea şi predarea armamentului, muniţiei, electroşocului şi a celorlalte materiale aflate asupra poliţistului local sau a agentului de pază;
 • nerespectarea prevederilor art. 15 din prezentul Regulament privitoare la comunicarea interpersonală.
 • prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau consumul acestora în timpul serviciului
 • încălcarea prevederilor privind interzicerea fumatului în spații închise.

Poliţistului Local îi este interzis şi constituie abatere disciplinară încălcarea oricăror din următoarele:

     a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

     b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

     c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

     d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;

    e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;

    f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

    g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;

    h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;

    i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

    j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

    k) să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

     l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

    m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

Poliţistul local cu funcţie de conducere răspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de aducere la îndeplinire.

Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autorităţilor publice.

(2)Lista abaterilor disciplinare nu este limitativă şi pot constitui abateri disciplinare şi alte fapte de natura celor menţionate în acest articol dacă acestea întrunesc trăsăturile caracteristice ale unei abateri, menţionate la articolul  22 din Regulament.

    ART.27

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica Directorul Poliţiei Locale în cazul în care un salariat săvârşeşte o abatere disciplinara sunt cele prevăzute în Codul Muncii, aprobat prin Legea nr.53/2003 pentru personalul contractual, respectiv sancţiunile stabilite în Statutul funcţionarilor publici, aprobat prin Legea nr. 188/1999 pentru personalul care are calitatea de funcţionar public.

(1)La individualizarea şi stabilirea sancţiunii disciplinare care urmează să fie  aplicată se va tine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a celui care a comis fapta, precum şi de existenta în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care au fost aplicate anterior, îndeosebi a unora de o severitate mai ridicată.

    ART.28

Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceeaşi abatere disciplinara se poate aplica numai o singură sancţiune.

    ART.29

(1)Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o sancţiune, cu excepţia avertismentului scris pentru personalul contractual şi a mustrării scrise pentru funcţionarii publici nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. In vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris, după caz, de persoana împuternicită de către directorul Poliţiei să realizeze cercetarea pentru personalul contractual, respectiv de comisia de disciplină pentru funcţionarii publici, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

(2) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (1), fără un motiv obiectiv, dă dreptul Directorului executiv să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

    ART.30

Iniţial, la constatarea unei fapte care aparent întruneşte caracteristicile unei abateri disciplinare, directorul Poliţiei Locale dispune unei persoane  desemnate prin decizie, sau comisiei de disciplină, să declanşeze procedura cercetării disciplinare prealabile menţionată anterior. Cercetarea se va încheia cu  propunerea de aplicare a  unei sancţiuni sau va consemna că fapta analizată nu se încadrează în categoria abaterilor disciplinare ori prin gravitatea sa foarte redusa sau lipsa vinovăţiei nu poate fi pedepsită.  

    ART.31

Luarea la cunoştinţă despre fapte prin care se încalcă regulile disciplinei în muncă şi serviciu se poate face prin intermediul rapoartelor zilnice ale şefilor de tură, rapoartele zilnice ale poliţiştilor locali şi agenţilor de pază, a cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor adresate instituţiei, prin constatarea directă a faptelor şi prin intermediul  oricărui alt mod posibil.

    ART.32

(1) Directorul Poliţiei Locale dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei pentru personalul contractual, respectiv în termen 6 luni de la comiterea faptei pentru funcţionarii publici.

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

               a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

             b) precizarea prevederilor din lege, Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare, statutul de personal, Regulamentul intern, contractul individual de muncă sau alt act normativ, care au fost încălcate de salariat;

              c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile;

               d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

               e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

               f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele  judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

    ART.33

Răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală a angajaţilor Poliţiei Locale se angajează în condiţiile legii.

    CAP.V

    SESIZAREA EVENIMENTELOR ŞI LUAREA PRIMELOR MASURI

    ART.34

(1) Poliţia Locală poate fi sesizată în toate modurile posibile prevăzute de lege, indiferent de felul în care această înştiinţare este denumită, cum ar fi: reclamaţie, plângere, sesizare, memoriu, denunţ, etc. Poliţia Locală se poate şi autosesiza pe baza unor informaţii şi date publice sau provenite din surse proprii.
(2) Sesizarea poate fi făcută sub forma unui act scris, a unei comunicări telefonice ori  a unei reclamaţii nemijlocite, verbale sau sub orice altă formă. Sesizările anonime nu se iau în considerare.
ART.35

(1) Sesizarea scrisă se înregistrează în Registrul constituit în acest scop şi se repartizează pentru rezolvare, prin rezoluţie a şefului Poliţiei Locale, în funcţie de complexitatea şi gravitatea ei directorului executiv adjunct. După cercetarea faptelor se comunică reclamantului, în termenul legal şi sub formă scrisă (de regulă), răspunsul motivat la sesizarea făcută.
(2) Reclamaţiile(sesizările) telefonice se primesc de Ofiţerul de serviciu care le înregistrează în Registrul apelurilor telefonice şi le comunică imediat, în funcţie de momentul la care sunt primite, şefului Poliţiei Locale, în timpul programului de lucru, pentru a decide asupra modului de rezolvare, sau şefului de tură care hotărăşte, de asemenea , în legătură cu măsurile care trebuiesc luate. În Registru se menţionează, în rubrica corespunzătoare, dacă reclamaţia a fost sau nu rezolvată, despre primele măsuri luate, daca ea trebuie să stea în continuare în atenţia ofiţerului de serviciu şi a agenţilor comunitari, propuneri de măsuri pentru eliminarea cauzelor care ar putea determina repetarea ei, sancţiunea aplicată, etc.
ART.36

Sinteza sesizărilor şi reclamaţiilor primite în afara programului normal de lucru, probleme deosebite reieşite din acestea, propuneri de continuare a aplicării măsurilor luate, etc. se consemnează în rapoartele şefilor de tură şi ale ofiţerilor de serviciu înaintate zilnic şefului Poliţiei LOCALE.      
ART.37

(1) La orice sesizare şi indiferent de forma pe care aceasta o îmbracă, poliţistul local care o primeşte verifică competenţa materială şi teritorială, respectiv dacă faptele care sunt reclamate şi care urmează a fi analizate şi sancţionate sunt din categoria celor date de lege în competenţa Poliţiei Locale şi dacă ele au fost  comise pe raza de competenţă a instituţiei.

(2) Pentru fapte care nu sunt de competenţa Poliţiei Locale, dar despre care se ia la cunoştinţă, prin orice mod de sesizare, se declină competenţa în favoarea organului competent fie prin orientarea persoanei care sesizează către organul abilitat cu rezolvarea problemei, fie prin primirea sesizării şi înaintarea acesteia la organul ce are competenţă de cercetare.

    ART.38

(1) Poliţistul local sau agentul de paza care ia la cunoştinţă despre producerea de evenimente, inclusiv săvârşirea de infracţiuni care sunt de competenţa de cercetare a Poliţiei sau Parchetului, ori care ajunge primul la locul producerii evenimentului ori săvârşirii faptei, efectuează obligatoriu următoarele activităţi:

-   verifică prin orice mijloace veridicitatea celor sesizate;

-  raportează de îndată despre producerea evenimentului, pe scară ierarhică şefilor direcţi şi nemijlociţi, celorlalte persoane prevăzute în Planul de pază şi face aprecieri asupra competenţei de soluţionare a evenimentului ;

-  acordă primul ajutor eventualelor victime şi ia măsuri de transportare  urgentă a acestora la cea mai apropiată unitate spitalicească;

-  stabileşte perimetrul câmpului infracţional şi ia măsuri de semnalizare, avertizare şi pază a acestuia;

-  ia măsuri de conservare a urmelor, a obiectelor purtătoare de urme sau mijloacelor materiale de probă care sunt  în pericol de a fi distruse, sustrase ori alterate de condiţiile atmosferice existente sau de alte persoane;

-  culege date cu privire la evenimentul produs (ora cât mai exactă, starea vremii în acel moment, participanţii, etc.) precum şi despre eventualele modificări aduse în câmpul producerii faptei;

-   identifică martorii oculari şi procedează la investigarea sumară a acestora cu privire la datele despre făptuitori, trecând, dacă este cazul, la organizarea urmăririi şi reţinerii acestora şi transmiterea semnalmentelor la unitate sau poliţiştilor care au competenţă de cercetare a faptei;

-   execută sarcini sau măsuri care sunt transmise de conducerea unităţii ori şeful echipei de cercetare;

- colaborează cu alte forţe (poliţişti, jandarmi etc) şi împreună efectuează activităţi din cele prezentate mai sus;

-    la sosirea echipei de cercetare, prezintă conducătorului acesteia constatările şi măsurile pe care le-a întreprins.

(2) Pentru faptele constatate direct se întocmeşte proces-verbal de constatare, cu respectarea prevederilor legale şi care va trebui să cuprindă obligatoriu următoarele:

- data şi locul unde este încheiat;

- gradul profesional, numele, prenumele şi instituţia din care face parte cel

care îl încheie;

- menţiune despre modul în care a fost sesizat;

- descrierea faptei care formează obiectul sesizării, cu indicarea mijloacelor

de probă;

- data încheierii şi semnătura agentului constatator.

    CAP. VI.

    DISPOZIŢII FINALE

    ART.39

Poliţia Locală a municipiului Mediaş este o instituţie cu  autonomie funcţională care dispune de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţii specifice, precum şi de dotările aferente, corespunzătoare necesităţilor sale de funcţionare pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

    ART.40

În cazul desfiinţării Poliţiei Locale, patrimoniul acesteia revine Consiliului Local al municipiului Mediaş dacă, la momentul desfiinţării, legea sau un alt act normativ de putere juridică superioară prezentului Regulament nu prevede altfel  .

    ART.41

Poliţia Locală a municipiului are arhivă proprie în care se păstrează în conformitate cu prevederile legale:

a. documente de personal;

b. documente financiar-contabile;

c. documente specifice activităţii sale curente.

     ART.42

(1)- Finanţarea cheltuielilor de personal, materiale, servicii şi de investiţii ale Poliţiei Locale se asigură din bugetul local şi din venituri extrabugetare.

(2)Finanţarea cheltuielilor din bugetul local se asigură prin deschideri de credite de către ordonatorul principal, în limita creditelor bugetare aprobate şi potrivit destinaţiei stabilite, cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective.

(3)Directorul executiv al poliţiei Locale Mediaş are calitatea de ordonator terţiar de credite.

    ART.43

Personalul Poliţiei Locale Mediaş este obligat:

să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament;

să ia măsuri de prevenire, stopare sau înlăturare a oricăror nereguli sau

pagube materiale;                                                                                                                         

să manifeste grijă, disciplină, iniţiativă constructivă şi o bună

colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice;

să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor,

materialelor scrise pe care le emit în cadrul competenţei lor.

    ART.44

Poliţiştii locali se pot asocia sau adera la organizaţii sindicale,cu caracter profesional, umanitar, cultural, sportiv-recreativ sau alte organizaţii având drept scop reprezentarea intereselor proprii şi promovarea pregătirii profesionale, fără a aduce atingere îndeplinirii atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu.

    ART.45

Prin acordul benevol şi personal al majorităţii personalului Poliţiei Locale se constituie la nivelul instituţie un fond de întrajutorare în caz de deces. Membrii componenţi, condiţiile de participare la fond, valoarea cotizaţiei şi condiţiile actualizării acesteia, valoarea ajutorului şi condiţiile în care acesta se acordă, etc. se stabilesc prin Regulamentul propriu al fondului.

    ART.46

In baza prezentului regulament se stabilesc normele de consum  pentru  furnituri de birou şi normele de dotare pentru personalul poliţiei Locale  ce nu sunt prevăzute în HG nr 1332 / 2010 , conform anexei nr. 1 .

    ART.47

Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative  pe măsura apariţiei lor.