Protecția datelor cu caracter personal

                                                        NOTĂ DE INFORMARE

                                              

DIRECŢIA POLITIA LOCALA MEDIAŞ cu sediul în mun. Mediaş str. Piaţa Corneliu Coposu, nr. 3, prin intermediul Serviciul  Administrativ și Juridic, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la: nume, prenume, numele și prenumele membrilor de familie, sexul, data și locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinţa), profesie, loc de muncă, formare profesională (diplome, studii), imagine, voce, date de geo localizare/date de trafic, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/paşaportului, date privind sancţiuni contravenţionale, cazierul judiciar, prin mijloace mixte, destinate scopului de monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private și constatarea și sancţionarea contravenţiilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajatorului și autorităţilor publice centrale și locale, conform legislaţiei în vigoare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Direcţia Politia Locala Mediaş.

 

ART. 25 DIN LEGEA NR.  677 / 2001 PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Plângeri adresate autorității de supraveghere

(1) În vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidența prezentei legi pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezată poate împuternici o asociaţie sau o fundaţie să îi reprezinte interesele.

(2) Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

(3) În afară cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator.

(4) În vederea soluţionării plângerii, dacă apreciază ca este necesar, autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizată, operatorul și, dacă este cazul, persoana împuternicită sau asociația ori fundația care reprezintă interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a înainta cereri, documente şi memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.

(5) Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate decide oricare dintre măsurile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdicţia temporară a prelucrării poate fi instituită numai pâna la încetarea motivelor care au determinat luarea acestei măsuri.

(6) Decizia trebuie motivată şi se comunica părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data primirii plângerii.

(7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar, suspendarea unora sau tuturor operaţiunilor de prelucrare pâna la soluţionarea plângerii în condiţiile alin. (5).

(8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanta competentă este Tribunalul Municipiului Bucureşti. Cererea de chemare în judecata este scutită de taxa de timbru.

(9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanța poate dispune suspendarea prelucrării pâna la soluţionarea plângerii de către autoritatea de supraveghere.

(10) Prevederile alin. (4)-(9) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care autoritatea de supraveghere află pe orice altă cale despre săvârşirea unei încălcări a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.

 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a PrelucrăriiDatelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). În ceea ce priveşte instituţia Poliţiei Locale, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare.

CE ESTE ANSPDCP ?

A.N.S.P.D.C.P. are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constitutie (art.26). Potrivit legii de înfiinţare, organizare şi funcţionare, ANSPDCP este o autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizicăsau juridică din domeniul privat.ANSPDCP este condusă de un preşedinte, numit de Senat, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Preşedintele autorităţii prezintă anual rapoarte de activitate în şedinţa plenară a Senatului.Rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.

ATRIBUŢIILE ANSPDCP

Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. In acest scop autoritatea de supraveghere exercita urmatoarele atributii:

 • Elaboreaza formularele tipizate ale notificarilor si ale registrelor proprii;
 • Primeste si analizeaza notificarile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anuntand operatorului rezultatele controlului prealabil;
 • Autorizeaza prelucrarile de date in situatiile prevazute de lege;
 • Poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate şi poate să sesizeze organele de urmarire penala sau sa intenteze actiuni in justitie;
 • Informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi indeplinirii procedurilor prevazute de lege;
 • păstrează şi pune la dispoziţie publicului registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter pesonal;
 • Primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi comunică soluţia data ori, dupa caz, diligentele depuse;
 • Efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări;
 • Este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice, centralizează şi analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, formulează recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate de protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor publice şi a organelor administraţiei publice; aceste recomandări şi avize trebuie să facă menţiune despre temeiurile pe care se sprijină şi se comunică în copie şi Ministerului Justiţiei; atunci când recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publică în M.O. al Romaniei, Partea I;
 • Cooperează cu autorităţile similare de peste hotare în vederea asistenţei mutuale, precum şi cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Indeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege;

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de leguitor:

 • dreptul la informare (art. 12);
 • dreptul de acces la date (art. 13);
 • dreptul de interventie asupra datelor (art. 14);
 • dreptul de opozitie (art. 15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
 • dreptul de a se adresa justitiei (art. 18);

DREPTUL LA INFORMARE

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat sa furnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii:

 • identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 • scopul in care se face prelucrarea datelor;
 • informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

 • identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 • scopul in care se face prelucrarea datelor;
 • informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

DREPTUL DE ACCES LA DATE

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:

 • informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau
 • categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum su a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 •  informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu  caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE INTERVENTIE ASUPRA DATELOR

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită in forma scrisa , datata si semnata:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
 • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE OPOZITIE

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

 • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus;

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI

Fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

PLANGERI ADRESATE AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE

În vederea apărării drepturilor prevăzute de lege, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenţa legii pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere.

Plangerea se poate face direct dau prin reprezentant.

Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie, având acelasi obiect si aceleasi parti, a fost introdusa anterior.

În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plangeri cu acelasi continut catre operator.

Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială sau integrală a prelucrării datelor şi poate să sesizeze organele de urmăriere penală sau să intenteze acţiune în justiţie. Decizia trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data plângerii.

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Autoritatea de supraveghere poate aplica sancţiuni contravenţionale operatorului pentru:

 • omisiune de a notifica si notificarea cu rea-credinta;
 • prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal;
 • neindeplinirea obligatiilor privind confidentialitatea si aplicarea mesurilor de securitate;
 • refuzul de a furniza informatii;

Sancţiunile contravenţionale se aplică de către autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul săvârşirii contraventiilor sus-mentionate, variaza intre 500 RON si 50.000 RON.

Împotriva proceselor-verbale de constatare şi a deciziilor de sancţionare se poate face plângere la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

RELATII CU PUBLICUL

La sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetăţenii pot primi informaţii privind modul de completare a formularelor de notificare şi legislaţia aplicabilă prelucrarilor de date cu caracter personal pe teritoriul Romaniei.

De asemenea, aceste informaţii se pot obţine prin telefon, la numărul 021.252.59.77.

Coordonate de contact

Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în:

Adresa: Strada Olari nr. 32, sector 2, Municipiul Bucureşti, cod poştal-024057
Telefon: 021.252.55.99
Fax: 021.252.57.57
Internet: www.dataprotection.ro 
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro