Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

    CAP. I

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    Prezenta lege reglementează modul de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse.

     ART. 2

    În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) activitate economică în sectorul agricol – activitatea desfăşurată în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică pentru obţinerea unor produse agricole care depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate vânzării pe piaţă sau persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială constituită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pentru obţinerea unor produse agricole care sunt destinate vânzării pe piaţă;

b) comerţ cu produse agricole obţinute în propria fermă/gospodărie – comerţul cu ridicata sau comerţul cu amănuntul, care se desfăşoară în structuri de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară în teritorii delimitate special amenajate şi dotate corespunzător, precum pieţe agroalimentare/târguri/pieţe ambulante/pieţe volante/pieţe mixte, de către producătorii agricoli persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

c) atestat de producător – documentul eliberat de către primar producătorului agricol care certifică calitatea de producător agricol;

d) carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol – documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii până la gradul II care locuiesc şi se gospodăresc împreună, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul al produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie;

e) masă de comercializare/tarabă – loc de vânzare unde producătorii agricoli îşi comercializează produsele din sectorul agricol în structuri de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară, în teritorii delimitate special amenajate şi dotate corespunzător, precum pieţe agroalimentare/târguri/pieţe ambulante/pieţe volante/pieţe mixte, de către producătorii agricoli persoane fizice sau persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

f) eticheta produsului – material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informaţiile necesare, suficiente, verificabile şi uşor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigenţelor din punctul de vedere al nevoilor şi posibilităţilor lor financiare, care trebuie să conţină următoarele elemente:

    1. numele şi prenumele/denumirea producătorului;

    2. denumirea produsului;

    3. localitatea de origine;

    4. data obţinerii produsului;

    5. preţul de vânzare;

g) piaţă – structură de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară în spaţii delimitate special amenajate şi dotate corespunzător; acestea pot fi pieţe agroalimentare/pieţe ambulante/târguri/pieţe volante/pieţe mixte şi altele asemenea, organizate potrivit prevederilor legale privitoare la exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

    CAP. II

    Procedura de obţinere a atestatului de producător

    ART. 3

(1)  Atestatul de producător cuprinde informaţii privind numele, prenumele şi datele de identificare ale producătorului agricol, pe baza datelor din registrul agricol.

 (la 25-03-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II  a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 19 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 22 martie 2018)

(2)  Valabilitatea atestatului de producător este de 7 ani de la data emiterii.

(3)  Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, pe baza datelor din registrul agricol.

(4) Abrogat.

(5) În cazul verificărilor efectuate de entităţile prevăzute la art. 4 alin. (1), rezultatul acestora se consemnează în cadrul unui aviz consultativ, care se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producător sau respingerea solicitării.

    ART. 4

(1)  Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative  profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite conform legii şi organizate la nivel local/zonal/judeţean/regional/naţional, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop, sau, în lipsa avizului de la una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În situaţia emiterii avizelor consultative de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, acestea au obligaţia transmiterii evidenţei cu avizele consultative eliberate direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(2) Abrogat.

(3) În vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/ patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care solicită înregistrarea următoarele documente:

a) certificatul de identificare fiscală;

b) hotărârea judecătorească definitivă de constituire;

c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuţii privind furnizarea de servicii de consultanţă, informare şi certificarea calităţii de producător a fermierilor.

(4) Primarii asigură obţinerea avizului consultativ din partea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz.

    ART. 5

(1) Modelul atestatului de producător, al registrului pentru evidenţa atestatelor de producător, regimul de completare şi utilizare al acestuia, precum şi procedurile şi condiţiile specifice anulării atestatului se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2)  Costurile generate de tipărirea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare din sectorul agricol se suportă din bugetele consiliilor judeţelor sau, după caz, din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive, fără a se depăşi valorile maxime prevăzute în legislaţia fiscală.

(3) Formularul atestatului de producător are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte în condiţiile legii de către Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

    ART. 6

(1)  Preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate în scopurile prevăzute de prezenta lege.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură accesul la informaţia publică, prin afişarea, pe site-ul oficial, a listelor prevăzute la alin. (1).

    CAP. III

    Regimul de întocmire, de eliberare şi de utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

    ART. 7

(1) Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

(2) Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare.

    ART. 8

(1) Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte, în condiţiile legii, de către Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care le distribuie primarilor, la solicitarea acestora.

(2) Abrogat.

(3)  Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 7 ani şi se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător, verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supus/supuse comercializării şi după obţinerea avizului consultativ de la una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură sau de la entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Se pot emite, la cerere, mai multe carnete de comercializare.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale ţin evidenţa carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis în acest sens şi condus, de regulă, de persoanele cărora le revine sarcina completării şi ţinerii la zi a registrului agricol.

(5) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum şi pentru produse apicole.

(6)  Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol conţine 7 file. Filele se completează cu datele privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor până la gradul II, informaţiile din fiecare an de valabilitate privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartofi, cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi producţiile estimate a fi destinate comercializării, sunt semnate de primar şi rămân nedetaşabile la carnet.

(7)  Filele identice, nedetaşabile din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care conţine date privind denumirea produsului, unitatea de măsură, cantitatea transportată, cantitatea vândută, localitatea de desfacere/piaţa/data – să fie în număr de 40 file tipărite identic faţă-verso.

    ART. 9

(1) Modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol şi modul de completare a acestuia şi modelul registrului de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Refuzul privind eliberarea atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se motivează în scris şi poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ.

    ART. 10

(1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următorul:

    a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;

    b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;

    c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.

(2) Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15.

    ART. 11

(1) Pe durata transportului produselor achiziţionate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să deţină fila din carnet care justifică provenienţa mărfii, cu excepţia achiziţiei acestor produse din pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante.

(2) În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, aceştia completează o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor transportate de producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate.

(3) Fila prevăzută la alin. (2) constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii mărfii, precum şi al eventualelor retururi ale produselor necomercializate.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică transportului produselor agricole proprii de la locul de producţie/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. În acest caz, producătorii agricoli trebuie să deţină documentul de identitate şi atestatul de producător.

    ART. 12

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, trimestrial, informaţii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum şi datele cuprinse în acestea, potrivit art. 8 alin. (6).

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    CAP. IV

    Exercitarea activităţilor de comerţ cu amănuntul în zonele publice

    ART. 13

(1) În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte şi semnalizate corespunzător, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din propria fermă/gospodărie. În cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, administratorii pieţelor asigură accesul în piaţă pentru comercializarea produselor agricole în baza adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, şi avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de la una dintre structurile asociative, de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare prevăzute la alin. (1) este de minimum 40% din totalul spaţiilor de comercializare existente; temporar, în perioada decembrie-martie, în situaţia nesolicitării şi neocupării structurilor de vânzare de către producători, acestea pot fi alocate şi comercianţilor, urmând să fie eliberate la solicitarea unui producător agricol în termen de 24 de ore.

(3) Spaţiile de vânzare distincte prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte cerinţele legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

(4) Producătorii agricoli persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie, care deţin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producţie, pot ocupa spaţii de vânzare care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de comercializare. În acest caz, producătorii agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/ întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, prezintă obligatoriu administratorului pieţei documentele prevăzute la alin. (1).

(5) În situaţia în care producătorii agricoli menţionaţi la alin. (4) desfăşoară acte de comerţ cu alte produse decât cele obţinute din propria fermă/gospodărie, aceştia nu mai beneficiază de facilităţile prevăzute la alin. (4).

(6) Închirierea şi desfăşurarea activităţilor în spaţii care nu respectă cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor este interzisă.

    ART. 14

(1) Comercializarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

(2) Producătorii agricoli, cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care comercializează produsele agricole proprii în spaţiile publice din România, sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1). Aceştia îşi desfăşoară activitatea în baza documentaţiei legale din statul membru de origine.

(3)  Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţiile prevăzute la art. 2 lit. f). Administratorii pieţelor au obligaţia de a informa organele competente pentru verificarea activităţii de comercializare cu produse agricole despre neafişarea la locul de vânzare, de către producătorii agricoli, a etichetei de produs.

(4)  Producătorii agricoli au obligaţia să afişeze vizibil la locul de vânzare următoarele documente:

    a) copie după atestatul de producător şi copie după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;

    b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerţului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

(5)  Supravegherea afişării documentelor prevăzute la alin. (3) şi (4) de către producătorii agricoli este în sarcina administratorului pieţei.

    ART. 15

    Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, producătorii agricoli au obligaţia să înscrie la sfârşitul fiecărei zile/perioade, în fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzută la art. 11 alin. (2), produsele agricole şi cantităţile totale vândute în ziua/perioada respectivă.

    CAP. V

    Contravenţii şi sancţiuni

    ART. 16

    Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;

b) transportul produselor achiziţionate de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice;

c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;

c^1) transportul de produse agricole efectuat de către persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, de la locul de deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, fără a deţine avizul de însoţire a produselor agricole, cu amendă de la 5.000 lei la 6.000 lei;

d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 25.000 lei la 45.000 lei;

d^1) închirierea sau desfăşurarea activităţilor în spaţiile care nu respectă cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6), cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei.

e) neafişarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3) şi (4), cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei;

f) desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil şi nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

f^1) nerespectarea de către administratorul pieţei a prevederilor art. 14 alin. (5), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;

g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;

h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

    ART. 17

    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 16 se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de agenţii şi ofiţerii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către poliţia locală şi de către persoanele împuternicite de primar.

    ART. 18

    Contravenţiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele provenite din aceste amenzi se fac venit integral la bugetele locale.

    CAP. VI

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 19

    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, cu modificările ulterioare.

    ART. 20

(1) După 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice utilizarea următoarelor documente la cumpărarea produselor agricole de la producători agricoli persoane fizice:

a) borderoul de achiziţie (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b) prevăzut la punctul VII, partea IV – Grupa a IV-a – Mijloace băneşti şi decontări, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completările ulterioare;

b) borderoul de achiziţie prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) produsele agricole reprezentând plata în natură a arendei/redevenţei primite de producătorii agricoli pentru suprafeţele de teren agricol arendate/concesionate, precum şi strugurii de vin.

    ART. 21

    Certificatele de producător emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 661/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. 22

    Prelucrările de date cu caracter personal realizate în temeiul prezentei legi se efectuează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23

    Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică activităţilor reglementate de prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

    ANEXA 1

    ANTET UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

    Nr. ……….. data ……………….

    Avizat

    (structura asociativă profesională/patronală/sindicală din agricultură …………………………….)

    (entitate teritorială din subordinea sau coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ……………………………………….)

    ADEVERINŢĂ

    (model)

    Se adevereşte prin prezenta că PFA/IF/II ……………………………, cu sediul în localitatea …………………., judeţul ………………………., înscrisă la registrul comerţului ……………………… cu nr. …………………, CUI/CIF…………………, cod CAEN …………….., reprezentată legal de ………………, CNP ……………………, legitimat cu C.I. seria …… nr. ……………., eliberată de ……………… la data de …………., desfăşoară activitate agricolă pe raza administrativ-teritorială a comunei/oraşului ………………….., judeţul ………………….., având următoarele date de identificare:

*T*

┌─────────┬─────────┬───────────────┬──────────┬

│         │         │               │          │Număr,  │               │

│         │         │               │          │efective│               │

│         │         │Producţia      │          │/specia/│Producţia      │

│         │Suprafaţa│estimată a fi  │          │cutii   │estimată a fi  │

│Produsul*│cultivată│destinată      │Produsul**│viermi  │destinată      │

│         │         │comercializării│          │de      │comercializării│

│         │         │(kg/buc.)      │          │mătase/ │(kg/buc.)      │

│         │         │               │          │familii │               │

│         │         │               │          │albine  │               │

├─────────┼───┬─────┼───────────────┼──────────┼

│         │Ha │Ari  │               │          │        │               │

├─────────┼───┼─────┼───────────────┼──────────┼

│         │   │     │               │          │        │               │

└─────────┴───┴─────┴───────────────┴──────────┴

*ST*

──────────

    * Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din activitatea agricolă, obţinute de titular şi destinate comercializării.

    ** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, sericicole, apicole, obţinute de titular şi destinate comercializării.

──────────

    Primar,

    ……………………………………….

    (prenume, nume, semnătură, sigiliu)

    Secretar,

    ……………………………………….

    (prenume, nume, semnătură)