Legea nr. 421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

    CAP. 1

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    Prezenta lege stabileşte regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

    ART. 2

    In sensul prezentei legi, următoarele notiuni se definesc astfel:

    a) vehicul fără stăpân – vehiculul de orice categorie, fără placuta de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut;

    b) vehicul abandonat – vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă exista indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezulta intenţia neechivoca a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

    ART. 3

    (1) Pentru vehiculele în privinţa cărora exista indicii temeinice ca ar fi fără stăpân sau ca ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciţi de primar, precum şi agenţii aparţinând organelor de poliţie vor întocmi procese-verbale de constatare.

    (2) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afişa o somaţie pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile.

    (3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), primarul va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea autovehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.

    ART. 4

    (1) În termen de 10 zile de la încunoştinţarea organelor de poliţie de către agentul constatator privind datele de identificare a autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie motor, marcă, model, culoare), acestea efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deţinătorului legal al autovehiculului respectiv.

    (2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator, primarul emite, la propunerea organului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, potrivit art. 3, o dispoziţie prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.

    ART. 5

    Cheltuielile ocazionate de efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 3 alin. (3) se suportă de proprietarul sau de deţinătorul legal al vehiculului ori, în lipsa acestuia, din sumele obţinute în urma valorificării vehiculului şi a bunurilor găsite în interiorul acestuia.

    CAP. 2

    Vehiculele fără stăpân

    ART. 6

    (1) In vederea identificarii proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului fără stăpân, primarul aduce la cunoştinţa publica caracteristicile tehnice ale vehiculului şi locul de unde acesta a fost ridicat, prin anunţ publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare.

    (2) Lista cuprinzând vehiculele fără stăpân se afişează şi la primărie, într-un loc special amenajat.

    ART. 7

    (1) Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe baza de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclama vehiculul face dovada:

    a) calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia;

    b) achitării tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de lege;

    c) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului;

    d) plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcari.

    (2) O data cu predarea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se predau şi bunurile aflate în interiorul acestuia.

    ART. 8

    Dacă în termen de 10 zile de la data anunţului proprietarul sau deţinătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.

    CAP. 3

    Vehiculele abandonate

    ART. 9

    In cazul vehiculului abandonat primarul, la propunerea agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 3, îl someaza pe proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire sa ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale.

    ART. 10

    (1) Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somaţiei primite, devin aplicabile prevederile art. 4 alin. (2). După expirarea unui termen de 5 zile de la data somaţiei adresate proprietarului sau deţinătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află şi va fi predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor.

    (2) Trecerea vehiculului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale se constata prin dispoziţie a primarului. Dispoziţia se comunica de îndată proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului. Dispoziţia primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 11

    (1) In situaţia în care, pana la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat achită suma de 20.000.000 lei cu titlu de amenda, dispoziţia primarului rămâne fără obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se face venit la bugetul local.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplica şi în cazul în care amenda a fost plătită pana la predarea vehiculului către unitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor.

    CAP. 4

    Sancţiuni

    ART. 12

    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conformă somaţiei prevăzute la art. 9.

    (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către împuterniciţi ai primarului sau de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie. Amenzile se fac venit la bugetul local.

    ART. 13

    Contravenţiei prevăzute la art. 12 ii sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia prevederilor art. 28.

    CAP. 5

    Dispoziţii finale

    ART. 14

    Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplica în situaţiile reglementate de prezenta lege.

    ART. 15

    In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul de Interne vor elabora şi vor supune Guvernului spre aprobare norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.