Legea nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

    CAP. I

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    Prezenta lege stabileşte cadrul legal care stă la baza exercitării activităţii de amplasare a mijloacelor de publicitate în localităţi, inclusiv în zona drumurilor publice din România, în vederea asigurării condiţiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur şi sănătos, pentru protecţia valorilor mediului natural şi antropic, pentru prezervarea calităţii peisajului şi a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii.

    ART. 2

    Prevederile prezentei legi se aplică autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice implicate în activitatea de publicitate.

    ART. 3

    În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

   a) afiş – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj şi altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetică şi expus public;

    b) aviz – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administraţiei publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic şi a oportunităţii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundaţie;

    c) banner – suport pentru mesajul publicitar confecţionat din folie sintetică sau din material textil, în mod obişnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice;

    d) calcan – faţadă fără goluri a unei construcţii, situată pe limita de proprietate laterală sau posterioară, destinată de regulă să fie acoperită de zidul asemănător al unei clădiri vecine;

    e) ecran publicitar – ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi şi altele asemenea, cu conţinut dinamic şi de dimensiuni variabile;

    f) firmă – orice inscripţie, formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfăşoară în interiorul clădirii;

    g) incintă – suprafaţa de teren înconjurată din toate părţile de construcţii, de amenajări sau împrejmuiri;

    h) indicator publicitar direcţional (panou direcţional) – înscris, formă ori imagine care indică o direcţie, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfăşoară o anumită activitate. În aceeaşi categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăbliţa indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi şi altele asemenea;

    i) mesh – suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri;

    j) mijloace de publicitate – ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

    k) panou publicitar mobil – panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;

    l) panou publicitar – structură provizorie folosită pentru afişarea unui mesaj publicitar;

    m) proiect publicitar special – construcţie provizorie atipică, creată special în scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment şi care nu are în alcătuirea sa elemente de fundaţie şi/sau structuri publicitare clasice;

    n) promovare – ansamblu de activităţi şi mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe piaţă;

    o) publicitate – totalitatea modalităţilor şi instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinaţiei unor spaţii, lansări de produse, deschideri de magazine şi altele asemenea, precum şi orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii, de drepturi şi obligaţii;

    p) publicitate luminoasă – publicitate realizată prin corpuri luminoase, afişe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afişului, panoului ori corpului publicitar;

    q) publicitate pe vehicule – publicitate realizată prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;

    r) publicitate stradală (outdoor) – publicitate efectuată în spaţii deschise, în exteriorul clădirilor;

    s) publicitate temporară – publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestaţii culturale sau sportive, precum şi pentru acţiuni de promovare de produse sau activităţi;

    ş) reclamă publicitară – activitate prin care o persoană fizică sau juridică promovează un brand, marcă, serviciu, informaţie utilă, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute în scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atenţiona publicul larg;

    t) steag publicitar – piesă de stofă, pânză sau material plastic ataşată la un suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;

    ţ) structură de publicitate autoportantă – cadru suport amplasat la sol, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse feţe realizate din materiale uşoare de tip mesh, plasă fină, pânză şi altele asemenea, pe care se află imprimate reclame şi mesaje publicitare;

    u) mesh digital – suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafaţa exterioară a unui imobil şi care foloseşte modul electronic de afişare a reclamei.

    CAP. II

    Aprobarea executării lucrărilor  pentru amplasarea mijloacelor de publicitate

    ART. 4

    (1)  Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menţinerii mijloacelor de publicitate, respectiv desfiinţării acestora, pe faţadele clădirilor sau ale celor care au un sistem propriu de susţinere în raport cu pământul se poate realiza numai în condiţiile emiterii autorizaţiei de construire, respectiv de desfiinţare.

    (2)  În autorizaţia de construire, emitentul autorizaţiei va preciza caracterul provizoriu al construcţiei, precum şi durata de autorizare a suportului construcţiei mijlocului de publicitate.

    (3)  Mijloacele de publicitate amplasate pe schelele montate pe faţadele construcţiilor noi, aflate în diferite faze de execuţie, sau ale celor existente, aflate în reparaţie, ori pe elementele de împrejmuire a şantierului, inclusiv pe utilajele folosite la lucrările de construcţie, se autorizează odată cu autorizarea organizării de şantier şi este valabilă pe toată durata existenţei acesteia.

    (4)  Proprietarii imobilelor care şi-au dat acordul pentru amplasarea mijloacelor de publicitate sunt obligaţi, în condiţiile alin. (1), să solicite executantului construcţiei suportului publicitar autorizaţia de construire.

    ART. 5

    (1)  În cazul expirării termenului de autorizare provizorie a construcţiei publicitare, conform prevederilor art. 4 alin. (2), iar acest termen nu a fost prelungit, proprietarul suportului publicitar şi cel al imobilului, pe care este amplasată construcţia-suport, sunt obligaţi, sub sancţiunea legii, să desfiinţeze construcţia-suport pentru mijlocul de publicitate şi să aducă imobilul la starea iniţială, pe cheltuială proprie.

    (2)  Dacă până la data expirării termenului de autorizare sau a termenului de prelungire a autorizării, după caz, mijlocul de publicitate amplasat provizoriu nu este desfiinţat, în termen de cel mult 30 de zile primarul/primarul general al municipiului Bucureşti va dispune desfiinţarea construcţiei-suport pentru mijlocul de publicitate provizoriu, pe cale administrativă, indiferent de categoria de proprietate pe care aceste construcţii provizorii sunt amplasate, fără a se emite autorizaţii de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor de judecată.

    (3)  Cheltuielile rezultate ca urmare a acţiunilor prevăzute la alin. (2) sunt în sarcina proprietarului construcţiei şi vor fi recuperate ulterior de la acesta, în condiţiile legii.

    (4)  Sistemele de ancoraj ale mijloacelor de publicitate amplasate pe construcţii existente sunt supuse inspecţiilor obligatorii privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor pentru care, periodic, dar nu mai puţin de o dată la 2 ani, un specialist tehnic atestat ca expert pentru cerinţa rezistenţă mecanică şi stabilitate va întocmi un raport tehnic de inspecţie care, prin grija proprietarului, va fi comunicat inspectoratului judeţean în construcţii în a cărui arie teritorială este situată construcţia, din care să rezulte faptul că menţinerea utilizării acestora nu prezintă un grad de pericol public datorat factorilor de risc naturali, fenomene meteorologice periculoase, seisme şi altele, care să poată genera consecinţe grave: pierderi de vieţi omeneşti, vătămare gravă a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală sau parţială a unor bunuri ori alte consecinţe deosebit de grave care, potrivit dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, pot constitui infracţiuni.

    ART. 6

    În cazul amplasării mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundaţii, în cadrul unor campanii publicitare şi/sau activităţi de promovare ce nu depăşesc 30 de zile şi care se desfăşoară pe domeniul public sau privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, în condiţiile prezentei legi, autoritatea administraţiei publice locale poate aproba, la cererea solicitanţilor, amplasarea unor astfel de mijloace de publicitate temporară.

    ART. 7

    (1)  Aprobarea pentru construcţia mijlocului de publicitate temporară, potrivit dispoziţiilor art. 6, se poate da pentru o perioadă de cel mult 30 de zile şi poate fi prelungită doar o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată iniţial.

    (2)  La expirarea perioadei de aprobare a mijlocului de publicitate temporară, solicitantul are obligaţia de a desfiinţa construcţia şi de a aduce amplasamentul pe care a fost montată aceasta la starea lui iniţială; în caz contrar primarul/primarul general al municipiului Bucureşti va proceda potrivit prevederilor art. 5 alin. (2).

    CAP. III

    Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate

    ART. 8

    (1)  Autorităţile administraţiei publice locale din municipii şi oraşe, precum şi comunele cu monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial – UNESCO vor aproba prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, regulamentul local de publicitate, cuprinzând inclusiv delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă, în corelare cu documentaţiile de urbanism aprobate.

    (2)  Prin regulamentul local de publicitate se vor stabili, pe zone, atât amplasamentele, cât şi categoriile de mijloace de publicitate admise pe zonele respective.

    (3)  Autorităţile administraţiei publice locale din comune pot adopta regulamente locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate proprii sau pot controla această activitate în baza prevederilor prezentei legi.

    ART. 9

    (1)  Zonele de publicitate restrânsă sunt zone din localitate în care se impun restricţii speciale sau/şi sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate.

    (2)  Categoriile de mijloace de publicitate permise conform alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul local de publicitate, astfel încât prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu altereze caracteristicile arhitecturale şi ambientale ale zonei.

    (3)  Zonele de publicitate restrânsă sunt, dar fără a se limita la acestea: zonele construite protejate stabilite prin documentaţiile de urbanism aprobate în condiţiile legii, centrele istorice ale localităţilor, precum şi zonele de protecţie ale monumentelor istorice, monumentelor de for public şi/sau monumentelor naturii, zonele de protecţie ale obiectivelor cu valoare arhitecturală şi/sau ambientală deosebită.

    (4)  În cadrul zonelor de publicitate restrânsă pot fi delimitate spaţii în care este interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate, cu excepţia firmelor. În aceste spaţii, forma şi dimensiunea firmelor vor fi avizate de către arhitectul-şef şi/sau persoana cu atribuţii de urbanism din cadrul unităţii administrativ-teritoriale.

    ART. 10

    (1)  Zonele de publicitate lărgită sunt zone în care pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate.

    (2)  Pentru zonele de publicitate lărgită, potrivit regulamentelor locale de publicitate sau prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca, prin autorizaţiile de construire emise şi/sau aprobările date, să asigure coerenţa imaginii urbane.

    ART. 11

    (1)  În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, primarul/primarul general al municipiului Bucureşti, în aria sa de competenţă, prin direcţia specializată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, din aparatul de specialitate, are următoarele obligaţii:

    a) iniţiază, în baza documentaţiilor de urbanism aprobate, delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă, precum şi elaborarea regulamentului local de publicitate sau amendarea regulamentului local de publicitate deja aprobat;

    b) identifică şi propune amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone.

    (2)  În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1), se va constitui un grup de lucru ce va fi coordonat de primar/primarul general al municipiului Bucureşti.

    (3)  Grupul de lucru va fi constituit după cum urmează:

    a) pentru municipii, oraşe şi comunele cu monumente înscrise în lista patrimoniului naţional/UNESCO:

    –  3 reprezentanţi din instituţia arhitectului-şef/departamentul specializat privind amenajarea teritoriului şi urbanismul din aparatul de specialitate, direcţia tehnică, direcţia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;

    –  3 specialişti atestaţi după cum urmează: 2 arhitecţi cu drept de semnătură acordat, conform legii, de Ordinul Arhitecţilor din România, şi un specialist atestat de Registrul Urbaniştilor din România în domeniul urbanismului şi peisajului;

    –  un reprezentant al direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti;

    –  un reprezentant al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

    –  un reprezentant al poliţiei rutiere;

    b) pentru celelalte comune:

    –  un reprezentant din instituţia arhitectului-şef/ departamentul specializat privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, din aparatul de specialitate, direcţia tehnică, direcţia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;

    –  un specialist atestat de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului şi peisajului;

    –  un reprezentant al direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti;

    –  un reprezentant al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

    –  un reprezentant al poliţiei rutiere.

    (4)  Propunerile privind regulamentele locale de publicitate, a zonelor de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă, precum şi a amplasamentelor şi categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone, elaborate de grupul de lucru vor fi supuse consultării operatorilor economici din domeniul publicităţii.

    (5)  Regulamentele locale de publicitate elaborate în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), inclusiv delimitarea zonelor de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă, amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone vor fi avizate de către comisiile tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, aflate, după caz, în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene sau a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti.

    (6)  După obţinerea avizului menţionat la alin. (5), regulamentul local de publicitate, inclusiv stabilirea zonelor de publicitate restrânsă şi, respectiv, a zonelor de publicitate lărgită, amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone se supune spre aprobare consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

    ART. 12

    (1)  Concesionarea, închirierea sau asocierea în participaţie a amplasamentelor şi a mijloacelor de publicitate se va face de către autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile legii.

    (2)  Unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să organizeze procedura privind atribuirea prin concesionare, închiriere sau asociere în participaţie a amplasamentelor şi mijloacelor de publicitate stabilite prin regulamentele locale de publicitate, pe zone de publicitate şi/sau tipuri de mijloace de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

    (3)  Organizatorii procedurii de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie a spaţiilor comerciale în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt obligaţi să prevadă, în caietele de sarcini, obligaţia ofertanţilor declaraţi câştigători de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.

    CAP. IV

    Reguli generale privind amplasarea mijloacelor  de publicitate

    ART. 13

    (1)  Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atât pe domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu acordul acestora şi cu respectarea prevederilor legale.

    (2)  Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizării construcţiilor-suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul construcţiei-suport are obligaţia afişării permanente de materiale publicitare.

    (3)  În situaţia în care proprietarul construcţiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afişa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educaţionale, umanitare, sociale, culturale de interes public.

    (4)  Primarul sau primarul general al municipiului Bucureşti este obligat să ceară proprietarului mijlocului de publicitate desfiinţarea construcţiei-suport pentru mijlocul de publicitate, atunci când constată lipsa afişării materialelor publicitare pe o perioadă mai mare de 60 de zile.

    ART. 14

    Mijloacele de publicitate care se amplasează în zona drumurilor publice se autorizează şi se execută cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind regimul drumurilor şi circulaţia pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi ale legislaţiei ce reglementează domeniul public şi regimul proprietăţii.

    ART. 15

    (1)  Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situaţii:

    a) în ariile naturale protejate de interes naţional şi internaţional, cu excepţia intravilanelor incluse în acestea;

    b) în spaţii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită;

    c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuinţe colective;

    d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, precum şi ale instituţiilor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor;

    e) pe arbori;

    f) pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

    g) pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public;

    h) pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul clădirii şi a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ restaurare în condiţiile prezentei legi;

    i) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situaţia în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistenţă şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi decorative ale anvelopei clădirii;

    j) în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, troiţelor, scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice;

    k) în zonele în care a fost restricţionată sau interzisă publicitatea prin Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

    l) în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi perturbată;

    m) pe parapetele şi/sau pereţii pasajelor rutiere subterane şi supraterane ori sub poduri;

    n) pe semnele de circulaţie, inclusiv pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de susţinere a elementelor de transport public, pe stâlpii de telecomunicaţii sau orice alt tip de stâlpi amplasaţi în localităţi sau de-a lungul arterelor de circulaţie;

    o) în zona de protecţie a autostrăzilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circulaţie a autostrăzilor sau drumurilor naţionale expres, precum şi pe benzile laterale de protecţie a sensurilor de circulaţie;

    p) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluţii independente autoportante în traversarea drumului.

    (2)  Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafeţelor vitrate ale clădirilor.

    (3)  Se interzic amplasarea şi utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, cu excepţia vehiculelor publicitare utilizate în condiţiile prezentei legi.

    (4)  Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conţinut, dimensiuni şi culori în combinaţii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum şi a indicatoarelor de orientare şi informare.

    (5)  Atunci când, pe faţada sau calcanul unei clădiri, pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu excepţia firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune şi încadrare simetrică, pe faţada sau calcanul clădirii.

    ART. 16

    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă mai mică de 2,00 m faţă de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice şi/sau juridice, fără acordul scris al proprietarilor, şi numai dacă, prin această amplasare, nu se afectează accesul şi utilizarea fără îngrădire a proprietăţii şi/sau nu se estompează în niciun fel vizibilitatea din şi înspre proprietate.

    ART. 17

    (1)  În scopul asigurării siguranţei cetăţenilor şi integrităţii bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale şi sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcţii.

    (2)  Operatorii de publicitate au obligaţia să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripţionarea acestora cu informaţii privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire.

    CAP. V

    Reguli specifice pentru categoriile de mijloace  de publicitate

    SECŢIUNEA  1

    Reguli generale privind amplasarea firmelor

    ART. 18

    (1)  Firmele se amplasează pe faţadele clădirilor sau în locuri special amenajate, după cum urmează:

    a) pe clădirile de locuit având spaţii cu altă destinaţie la parter sau mezanin, se amplasează numai pe porţiunea de faţadă corespunzătoare acestor spaţii sau pe parapetul plin şi continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;

    b) firmele în consolă se amplasează la o înălţime minimă de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Faţă de planul vertical al faţadei, firmele vor putea ieşi în consolă maximum 1,20 m, dar păstrând o distanţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de aliniament;

    c) copertinele pe care se inscripţionează o firmă vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălţime faţă de nivelul trotuarului şi vor ieşi din planul faţadei maximum 1,50 m; ele vor păstra o distanţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de aliniament;

    d) în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuinţe colective sau pe parapetul plin al etajului I, după caz, firmele nu vor depăşi dimensiunile elementelor constructive-suport;

    e) în cazul apartamentelor în care se derulează activităţi cu caracter temporar situate în clădiri de locuinţe colective, firmele aferente se amplasează la parterul clădirii, cu acordul proprietarilor afectaţi.

    (2)  În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e), firmele se amplasează astfel:

    a) în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;

    b) fără a depăşi limita spaţiului respectiv, dacă apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

    ART. 19

    (1)  Amplasarea firmelor şi copertinelor inscripţionate se autorizează în condiţiile art. 4.

    (2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizaţia de construire nu este necesară în cazul firmelor inscripţionate pe vitrinele şi uşile de acces, în condiţiile prezentei legi.

    (3)  Firmele inscripţionate pe vitrinele/uşile de acces se pot amplasa în baza avizului emis de autorităţile administraţiei publice.

    (4)  Amplasarea materialelor publicitare prevăzute la alin. (3) se va face după achitarea taxelor de publicitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

    ART. 20

    (1)  Pe faţada spaţiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alături de firme, şi alte mijloace de publicitate, cu acordul proprietarilor şi cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea firmelor.

    (2)  Publicitatea amplasată pe faţada unui spaţiu comercial se va diferenţia faţă de firmă prin culoare, formă sau dimensiune.

    ART. 21

    (1)  În cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea şi care să nu deranjeze traficul auto şi pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcţiei sau firmei.

    (2)  Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.

    (3)  Firmele iluminate amplasate la mai puţin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora şi nici lumină intermitentă.

    SECŢIUNEA  a 2-a

    Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi publicităţii luminoase

    ART. 22

    (1)  Este interzisă amplasarea oricărui mijloc de publicitate pe stâlpii de telecomunicaţii din lemn şi/sau pe cei special destinaţi susţinerii semafoarelor.

    (2)  Este permisă amplasarea de mijloace publicitare pe stâlpii de iluminat, pe stâlpii special construiţi pentru susţinerea de cabluri de alimentare electrică a reţelei de transport în comun şi/sau pe alţi stâlpi ce permit amplasarea de mijloace publicitare, numai cu avizul autorităţii administraţiei publice locale şi avizul deţinătorului/proprietarului sau administratorului stâlpului.

    ART. 23

    (1)  Pot fi amplasate panouri publicitare şi publicitate luminoasă pe faţade, pe terase ori acoperişuri ale clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor.

    (2)  Pot fi amplasate ecrane publicitare, care să fie dotate cu sisteme care să permită modificarea intensităţii luminilor, pe calcane, pe faţade, pe terase ori acoperişuri ale clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor şi de asemenea, prin intensitatea luminii şi frecvenţa succedării imaginilor derulate, să nu existe riscul perturbării circulaţiei rutiere în zona în care sunt amplasate, în acest sens fiind obligatoriu avizul emis de poliţia rutieră.

    (3)  Proprietarii ecranelor publicitare amplasate potrivit alin. (2) sunt obligaţi ca, pe timp de noapte, să reducă intensitatea luminii acestor mijloace de publicitate cu 35%.

    (4)  Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi publicităţii luminoase pe clădiri se autorizează numai în baza unei expertize tehnice elaborate în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi, precum şi a documentaţiei tehnice pentru autorizare, verificată de verificatori de proiecte atestaţi pentru cerinţele esenţiale de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate“, „siguranţă în exploatare“ şi „securitate la incendiu“, prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.

    (5)  Verificarea construcţiei cu privire la respectarea cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute la alin. (4) se realizează prin reexpertizare tehnică, la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a acţiunilor factorilor de risc naturali/ antropici asupra construcţiei/elementului constructiv care susţine structura publicitară.

    (6)  Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau faţadele clădirilor nu vor depăşi limitele acestora.

    ART. 24

    (1) Proprietarii ecranelor publicitare au obligaţia transmiterii de informaţii de interes public şi local, precum şi informaţii de interes pentru populaţie în cazul unor situaţii de urgenţă.

    (2)  Conţinutul şi modul de transmitere a informaţiilor vor fi stabilite prin protocol încheiat între proprietarii ecranelor publicitare şi autorităţile administraţiei publice locale, respectiv alte instituţii abilitate ale statului.

    ART. 25

    În situaţia amplasării pe terasele sau acoperişurile construcţiilor, panourile publicitare, ecranele şi publicitatea luminoasă vor avea următoarele înălţimi:

    a) cel mult 3,00 m, dacă faţada construcţiei-suport are înălţimea mai mică de 15,00 m;

    b) cel mult 1/5 din înălţimea faţadei, dar nu mai mult de 6,00 m, dacă faţada construcţiei-suport are înălţimea mai mare de 15,00 m.

    ART. 26

    (1)  Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizări rutiere şi indicatoare de circulaţie se pot amplasa panouri peste cota minimă de +4,00 m de la sol.

    (2)  Pe un stâlp se pot amplasa maximum două mijloace publicitare, obligatoriu de aceeaşi dimensiune şi simetric aşezate de o parte şi de alta a stâlpului, iar proiecţia la sol a fiecărui mijloc de publicitate se va situa în afara gabaritului carosabilului.

    ART. 27

    (1)  Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulaţia rutieră şi/sau pietonală ori accesul pietonal şi/sau al autovehiculelor de intervenţie pe proprietăţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

    (2)  Ecranele publicitare amplasate pe sol trebuie să respecte condiţiile tehnice referitoare la luminozitate şi frecvenţa succedării imaginilor derulate pentru a nu exista riscul perturbării circulaţiei rutiere în zona în care sunt amplasate, fiind necesare un aviz de la poliţia rutieră şi respectarea condiţiilor tehnice prevăzute la art. 23 alin. (2) şi (3).

    (3)  Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel încât proiecţia la sol a acestora să fie în totalitate în interiorul proprietăţii pe care au fost autorizate.

    ART. 28

    (1)  Pe străzile de categoria I, II şi III, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare cu respectarea legii şi a regulamentelor locale de publicitate.

    (2)  Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaţă maximă de 2,20 mp, se amplasează la o distanţă de cel puţin 25,00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri).

    (3)  Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 36,00 mp, se amplasează la o distanţă de cel puţin 40,00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri).

    (4)  Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    ART. 29

    (1)  Se interzice montarea pe trotuare şi spaţii pietonale cu lăţimea mai mică de 2,25 m, precum şi pe zonele verzi dintre trotuar sau spaţiu pietonal şi carosabil a panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie.

    (2)  Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii panoului de reclamă publicitară se execută obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeţei solului/ trotuarului, până la nivelul solului.

    ART. 30

    De-a lungul drumurilor de interes naţional, judeţean, precum şi a arterelor de centură, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul zonei de protecţie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiţii:

    a) la minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafaţa utilă mai mare de 2,50 mp per faţă;

    b) cu distanţa de minimum 30,00 m între două panouri publicitare pe sectoarele de drum din intravilan;

    c) cu distanţa de minimum 50,00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;

    d) la minimum 50,00 m faţă de intersecţiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulaţie;

    e) în afara curbelor cu vizibilitate redusă;

    f) la minimum 50,00 m faţă de intersecţiile semaforizate.

    ART. 31

    Dispoziţiile art. 28-30 se completează cu prevederile instituite în aceeaşi materie de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 32

    (1)  Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul localităţilor vor putea avea suprafeţe diferite în funcţie de prevederile regulamentului local de publicitate.

    (2)  În extravilanul localităţilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecţie a drumurilor publice, având dimensiunea de 10,00 x 4,00 m.

    SECŢIUNEA  a 3-a

    Reguli generale privind amplasarea  panourilor publicitare mobile

    ART. 33

    Pe trotuarele/spaţiile pietonale cu o lăţime de cel puţin 2,00 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acţiuni promoţionale, specifice activităţii desfăşurate de beneficiarul publicităţii, în următoarele condiţii:

    a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;

    b) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spaţiului destinat activităţii care face obiectul publicităţii şi numai pe durata programului zilnic de funcţionare a acestuia.

    SECŢIUNEA  a 4-a

    Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban  ca suport publicitar

    ART. 34

    (1)  Pot fi utilizate ca suport publicitar următoarele tipuri de mobilier urban: adăposturile destinate publicului/staţiile de autobuz, chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale, coloanele port-afiş, cabinele telefonice şi altele asemenea, cu respectarea prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.

    (2)  Adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panourile amplasate pe acestea sau care fac parte din componenţa acestora.

    (3)  Sunt exceptate de la prevederile prezentei secţiuni suporturile/panourile publicitare care sunt incluse în adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz şi fac parte integrantă  din acestea şi care au fost autorizate împreună cu acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare la data autorizării.

    (4)  Chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate, dacă sistemul constructiv al chioşcurilor respective permite o astfel de utilizare; dacă publicitatea se face prin colantare, suprafaţa totală de publicitate poate fi egală cu suprafaţa chioşcului.

    (5)  Se pot instala panouri pe acoperişul adăposturilor destinate publicului, staţiilor de autobuz şi al chioşcurilor, dacă sistemul constructiv permite susţinerea unor elemente suplimentare care să nu pună în pericol siguranţa cetăţenilor.

    (6)  Coloanele port-afiş vor putea fi utilizate numai pentru afişe şi/sau anunţuri de spectacole şi manifestări culturale; este interzisă suprapunerea de afişe de spectacol în cazul în care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depăşit.

    SECŢIUNEA  a 5-a

    Reguli generale privind amplasarea bannerelor  şi steagurilor publicitare

    ART. 35

    Amplasarea de bannere care conţin anunţuri privind promovarea de evenimente culturale, economice, ştiinţifice, activităţi comerciale şi altele de această natură se avizează pe baza documentaţiei privind rezistenţa elementelor de susţinere, precum şi cu acordul proprietarului elementelor de susţinere utilizate în acest scop.

    ART. 36

    La amplasarea bannerelor se vor avea în vedere următoarele:

    a) nu este permisă amplasarea bannerelor în intersecţii, în zone în care împiedică vizibilitatea rutieră sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde există deja amplasate panouri publicitare;

    b) este interzisă amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de susţinere a bannerelor;

    c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o înălţime minimă de 5,00 m faţă de sol, astfel încât să nu afecteze vizibilitatea rutieră şi imaginea urbană;

    d) bannerele vor fi amplasate astfel încât distanţa între acestea să fie de minimum 50,00 m;

    e) bannerele se vor monta numai pe artere cu maximum 2 benzi pe sensul de mers (maximum 15,00 m deschidere între stâlpi);

    f) bannerele vor avea dimensiuni maxime de 7,00 m la bază, 1,5 m în înălţime şi vor avea sistem de prindere din materiale uşoare şi rezistente;

    g) se interzice amplasarea a mai mult de un banner pe aceiaşi stâlpi de susţinere;

    h) este permisă amplasarea bannerelor pe o durată de cel mult două luni calendaristice, după care autorizarea se poate prelungi o singură dată;

    i) nu este permisă amplasarea bannerelor care obturează panourile publicitare amplasate în zonă sau vizibilitatea asupra acestora;

    j) amplasarea bannerelor se face în baza unui aviz emis de autoritatea administraţiei publice locale conform regulamentului local de publicitate şi cu avizul/acordul scris al deţinătorului stâlpului;

    k) la finalul perioadei prevăzute în avizul de amplasare, deţinătorul avizului este obligat, sub sancţiunea interzicerii pe viitor a folosirii acestui mijloc de publicitate, să demonteze atât bannerul respectiv, cât şi elementele de susţinere ale acestuia.

    ART. 37

    (1)  Steagurile publicitare montate pe catarg şi pe stâlpi, la înălţimea minimă de 2,50 m de la cota terenului amenajat, se amplasează numai în locuri în care nu împiedică vizibilitatea circulaţiei rutiere.

    (2)  Pe un catarg sau stâlp se pot amplasa maximum două steaguri obligatoriu la aceeaşi înălţime faţă de sol, de aceiaşi dimensiune şi montate echilibrat pe ambele laturi ale catargului/stâlpului, în acelaşi plan.

    (3)  Durata de menţinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă o perioadă de 90 de zile.

    (4)  Amplasarea steagurilor publicitare se face în aceleaşi condiţii ca şi în cazul bannerelor.

    (5)  Suprafaţa fiecărui steag este mai mică sau egală cu 2,50 mp, iar baza acestuia nu va putea depăşi suprafaţa de 0,80 m.

    (6)  Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(5) steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia să nu afecteze vizibilitatea circulaţiei rutiere.

    SECŢIUNEA  a 6-a

    Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor

    ART. 38

    (1)  Este permisă amplasarea de mesh-uri şi mesh-uri digitale în următoarele situaţii:

    a) pe construcţii, inclusiv monumente istorice şi/sau amplasate în zone în care este interzisă publicitatea, în situaţia în care acestea constituie protecţie către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare;

    b) pe calcanele construcţiilor.

    (2)  Se pot amplasa mesh-uri şi mesh-uri digitale pe faţadele clădirilor de locuit, ale clădirilor cu funcţiuni comerciale şi de birouri, dar numai cu acordul proprietarilor clădirilor respective.

    SECŢIUNEA  a 7-a

    Reguli generale privind amplasarea  indicatoarelor publicitare direcţionale

    ART. 39

    (1)  Este permisă amplasarea indicatoarelor publicitare direcţionale şi a casetelor pe stâlpii de iluminat public, dacă pe aceştia nu sunt montate semnalizări rutiere, în următoarele condiţii:

    a) suprafaţa indicatorului publicitar direcţional sau a casetei este mai mică sau egală cu 1,50 mp;

    b) înălţimea de amplasare este de minimum 3,00 m;

    c) pe un stâlp se pot monta maximum două suporturi, dar obligatoriu de acelaşi tip, în acelaşi plan şi simetric amplasate pe stâlp.

    (2)  Amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoarele publicitare direcţionale şi a casetelor publicitare se va realiza în baza avizului emis de autorităţile publice locale şi în concordanţă cu regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.

    SECŢIUNEA  a 8-a

    Reguli generale privind publicitatea temporară  şi proiectele publicitare speciale

    ART. 40

    (1)  Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de dreptul la publicitate temporară, în condiţiile prezentei legi, a regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate, a contractelor pe care administraţia publică locală le are în derulare şi a hotărârilor consiliilor locale/consiliului general al municipiului Bucureşti.

    (2)  Amplasarea mijloacelor de publicitate temporară se va stabili în baza avizului sau a autorizaţiei de construire emise de autorităţile publice locale, în concordanţă cu regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.

    ART. 41

    În vederea obţinerii avizului pentru publicitate temporară, menţionat la art. 6, mijloacele de publicitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activităţi de promovare cu durată determinată şi precizată în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depusă de solicitant;

    b) să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară, în cel mult 72 de ore;

    c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară să fie aduse la starea iniţială, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară.

    ART. 42

    (1)  Autorităţile administraţiei publice locale vor identifica, împreună cu operatorii de publicitate care solicită avizul, amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporară şi pentru proiectele publicitare speciale.

    (2)  În situaţia în care la încheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară, în conformitate cu prevederile art. 7, există mai multe solicitări de amplasare de mijloace de publicitate temporară, autoritatea administraţiei publice locale va atribui amplasamentul primei solicitări primite în ordine cronologică la registratura autorităţii administraţiei publice locale, conform regulamentului local de publicitate.

    (3)  În cazul solicitării schimbării locaţiilor în alte amplasamente decât cele stabilite iniţial, se va obţine avizul pentru publicitate temporară al autorităţii administraţiei publice locale.

    (4)  Schimbarea locaţiilor prevăzute la alin. (3) se va face numai în situaţia în care locaţiile iniţial avizate nu mai pot fi puse la dispoziţia contractantului ca urmare a executării unor lucrări de interes public, cu respectarea regulamentului local de publicitate.

    ART. 43

    (1)  Structurile publicitare autoportante şi proiectele publicitare speciale se avizează cu respectarea prevederilor privind publicitatea temporară prevăzute în prezenta lege.

    (2)  Executarea şi amplasarea structurilor publicitare autoportante şi a proiectelor publicitare speciale se face în baza unei documentaţii tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semnătură.

    SECŢIUNEA  a 9-a

    Reguli generale privind amplasarea afişelor publicitare  şi a anunţurilor de mică publicitate

    ART. 44

    (1)  În vederea asigurării eficientei informări a cetăţenilor, a libertăţii de expresie şi esteticii urbane, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a instala în amplasamente cu vizibilitate, în condiţiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afişelor publicitare pentru spectacole publice, teatre, concerte şi altele asemenea şi a anunţurilor de mică publicitate.

    (2)  Panourile prevăzute la alin. (1) vor fi curăţate săptămânal prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul administraţiei publice locale.

    (3)  Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili prin regulamentul local de publicitate ziua din cursul săptămânii în care panourile cu anunţuri de mică publicitate vor fi curăţate în vederea actualizării anunţurilor.

    (4)  Autoritatea administraţiei publice locale poate stabili şi încasa taxa de afişaj de la persoanele fizice şi/sau juridice care afişează mesaje pe aceste sisteme de afişaj public.

    ART. 45

    Este interzisă amplasarea de afişe publicitare prin aplicarea lor directă pe orice suprafaţă neamenajată în scop publicitar sau care să acopere alte afişe publicitare deja existente, postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/acţiuni/campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.

    SECŢIUNEA  a 10-a

    Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare  şi pe mijloace de transport în comun

    ART. 46

    (1)  Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate, prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau inscripţionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi autorizate să circule pe teritoriul localităţii cu condiţia obţinerii avizului pentru publicitate temporară, pe o durată determinată şi pe un traseu stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, conform prevederilor conţinute în avizul pentru publicitate temporară.

    (2)  Staţionarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este interzisă.

    (3)  Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate nu vor circula în convoi mai mare de două maşini şi cu o viteză mai mare decât jumătate din viteza admisibilă pe tronsonul de stradă.

    (4)  Circulaţia convoaielor este permisă numai cu ocazia manifestărilor speciale, în baza avizului emis de autorităţile administraţiei publice, cu durata de valabilitate de o zi.

    ART. 47

    Este permisă utilizarea ca suport pentru afişe/reclame publicitare a mijloacelor de transport în comun, cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport.

    CAP. VI

    Sancţiuni

    ART. 48

    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială şi contravenţională, după caz.

    ART. 49

    (1)  Constituie contravenţii următoarele fapte:

    a) amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza eliberării avizului, precum şi montarea panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie, fără autorizaţie de construire;

    b) nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor şi dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

    c) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obţinut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto şi pietonal;

    d) nerespectarea obligaţiei de a readuce amplasamentul şi mediul înconjurător la starea iniţială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;

    e) nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea mijloacelor de publicitate şi afişarea permanentă a unor mesaje în cadru;

    f) amplasarea de afişe publice, a anunţurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora;

    g) nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a instala panouri speciale destinate afişelor publicitare pentru evenimente, spectacole şi concerte şi a anunţurilor de mică publicitate, precum şi de a identifica amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporară şi pentru proiectele publicitare speciale.

    (2)  Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează după cum urmează:

    a) cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b) şi f);

    b) cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d) şi g);

    c) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cea prevăzută la lit. e).

    ART. 50

    Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii intră în vigoare cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 51

    (1)  Controlul de stat privind respectarea aplicării prevederilor prezentei legi pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, de către autoritatea publică locală, prin intermediul regulamentelor locale, se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii.

    (2)  Primarii şi organele de control din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităţilor şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiunile prevăzute de prezenta lege.

    (3)  Constatarea contravenţiilor se face de către persoanele împuternicite din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru contravenţiile săvârşite de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către organele de control ale autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, de către poliţiştii locali în cazul contravenţiilor săvârşite de operatorii economici.

    (4)  Inspectoratul de Stat în Construcţii poate dispune oprirea executării lucrărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale.

    (5)  Inspectoratul de Stat în Construcţii aduce la cunoştinţa autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul constatările şi măsurile dispuse, iar organele de control ale autorităţii administraţiei publice locale au obligaţia să se conformeze celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii.

    (6)  Aplicarea sancţiunilor se face după cum urmează:

    a) de către agentul constatator, în cazul contravenţiilor constatate de către personalul împuternicit din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii;

    b) de către şeful compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, de către primarul localităţii în care s-a săvârşit contravenţia, în cazul contravenţiilor constatate de către organele de control ale autorităţilor administraţiei publice locale sau de către poliţiştii locali.