H.G. nr.156 din 6 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

    ART. 1

    (1) Prezentele norme metodologice sunt aplicabile vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite de Legea nr. 421/2002, denumita în continuare lege.

    (2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin vehicul se înţelege orice mijloc de transport pe o cale de comunicaţie terestra, subterana, aeriană sau pe apa, care este părăsit ori fără stăpân.

    ART. 2

    (1) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, primarul şi şeful poliţiei din unitatea administrativ-teritorială ori şeful postului de poliţie vor încheia un protocol de colaborare cu privire la aplicarea prevederilor legii şi a prezentelor norme metodologice, în care se vor stabili modalităţile concrete de conlucrare referitoare la:

    a) stabilirea planului comun de acţiune;

    b) informarea reciprocă;

    c) modalităţile de lucru;

    d) alte forme concrete de cooperare apreciate ca fiind eficiente.

    (2) În termenul prevăzut la alin. (1) primarul şi şeful poliţiei/postului de poliţie vor mandata prin dispoziţie, respectiv prin ordin, câte un angajat din aparatul propriu, însărcinat cu urmărirea modului de aplicare a legii.

    ART. 3

    (1) Sesizarea primarului sau a organului de poliţie cu privire la existenta unor vehicule stationate de cel puţin un an pe domeniul public se poate face în scris sau verbal. Sesizările scrise se înregistrează de îndată, iar cele verbale se consemnează într-un registru special.

    (2) Sesizarea se poate face şi telefonic, la un număr care va fi adus la cunostinta publica.

    ART. 4

    Prin grija primarului se vor identifica şi amenaja corespunzător un loc destinat depozitarii vehiculelor abandonate şi a celor fără stăpân, precum şi o încăpere pentru depozitarea bunurilor din interiorul vehiculelor.

    ART. 5

    (1) Sesizările înregistrate vor fi verificate pe teren de către împuternicitul primarului sau al organului de poliţie, după caz, care va încheia proces-verbal de constatare, semnat de 2 martori, de regula locatari ai unor imobile situate în vecinătatea terenului pe care se afla vehiculul fără stăpân sau abandonat.

    (2) Procesul-verbal de constatare va cuprinde date minime de identificare a vehiculului, astfel:

    a) număr de înmatriculare, dacă este cazul;

    b) categoria;

    c) marca şi tipul;

    d) seria motorului;

    e) starea fizica;

    f) seria de sasiu sau caroserie;

    g) culoarea.

    (3) În situaţia în care în interiorul vehiculului abandonat se afla unele bunuri, procesul-verbal de constatare va conţine şi inventarul acestora.

    (4) Modelul procesului-verbal de constatare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ART. 6

    (1) Pentru identificarea proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului fără stăpân, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare se aduc la cunostinta publica caracteristicile tehnice ale vehiculului, precum şi locul unde a fost identificat.

    (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin anunţ publicat într-un cotidian local şi prin afişarea listei cuprinzând descrierea vehiculului într-un loc special amenajat la sediul primăriei.

    ART. 7

    Pe baza procesului-verbal de constatare încheiat potrivit art. 5 alin. (1) şi a oricăror alte verificări făcute de agentul constatator şi de organele de poliţie, primarul emite o dispoziţie prin care declara vehiculul în cauza ca fiind fără stăpân ori, după caz, abandonat.

    ART. 8

    După întocmirea procesului-verbal de constatare şi declararea vehiculului în cauza, potrivit dispoziţiilor art. 6, ca fiind fără stăpân ori, după caz, abandonat, acesta şi eventualele bunuri aflate în interior vor fi transportate, prin grija agentului constatator şi a primarului, în locul de depozitare amenajat potrivit art. 4.

    ART. 9

    În situaţia în care proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului se prezintă la primar şi face dovada ca vehiculul este deţinut legal şi ca au fost achitate integral taxele, tarifele şi cheltuielile efectuate cu ocazia transportării şi depozitarii acestuia, vehiculul îi va fi restituit în condiţiile art. 7 din lege. Restituirea se face cu aprobarea primarului, pe baza de proces-verbal încheiat de împuternicitul acestuia.

    ART. 10

    În situaţia în care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de deţinătorul legal, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data anunţului, primarul emite o dispoziţie prin care vehiculul este trecut în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza a fost găsit, liber de orice sarcini, urmând a fi valorificat în condiţiile prevăzute la art. 8 din lege.

    ART. 11

    (1) Emiterea dispoziţiei prevăzute la art. 7 se poate face numai după efectuarea de cercetări, potrivit art. 4 din lege, pentru identificarea, după caz, a proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului abandonat.

    (2) În situaţia în care procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 5 alin. (1) a fost încheiat de împuternicitul primarului, un exemplar va fi transmis organului de poliţie pentru demararea unor cercetări de identificare specifice.

    ART. 12

    În cazul vehiculelor abandonate, primarul îl someaza în scris pe proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat, cerandu-i sa îşi ridice vehiculul de pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la primirea somaţiei.

    ART. 13

    Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu da curs somaţiei, la expirarea termenului prevăzut la art. 12 primarul va emite o dispoziţie prin care declara vehiculul abandonat, iar acesta, împreună cu bunurile aflate în interior, va fi transportat şi depozitat în locul special amenajat.

    ART. 14

    (1) După expirarea unui termen de 10 zile de la data transmiterii somaţiei prevăzute la art. 12, vehiculul trece de drept în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza a fost găsit. Constatarea trecerii vehiculului în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale se realizează prin dispoziţie a primarului.

    (2) Dispoziţia primarului se comunica de îndată proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului, care o poate ataca în termen de 5 zile de la data comunicării la instanta de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    (3) După pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care acţiunea proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului a fost respinsă, vehiculul abandonat este predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor.

    ART. 15

    (1) Dispoziţia primarului prevăzută la art. 14 alin. (1) devine fără obiect în situaţia în care, pana la rămânerea definitiva a hotărârii judecătoreşti sau pana la predarea vehiculului către unitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor, proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat se prezintă pentru ridicarea acestuia.

    (2) Vehiculul se restituie numai după ce proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia achită suma de 20.000.000 lei cu titlu de amenda.

    ART. 16

    (1) Valorificarea vehiculelor declarate fără stăpân prin dispoziţie a primarului, precum şi a bunurilor aflate în interiorul acestora, după caz, care au fost trecute în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza au fost găsite, se face prin vânzare, în condiţiile legii, sau prin valorificare la o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor.

    (2) În vederea valorificării se face evaluarea vehiculului, prin grija primarului, pe baza unei expertize de specialitate.

    (3) Vânzarea se poate face prin una dintre modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, astfel:

    a) vânzare la licitaţie;

    b) vânzare directa;

    c) alte modalităţi prevăzute de lege.

    ART. 17

    Vehiculele declarate prin dispoziţie a primarului ca fiind abandonate sunt transportate la o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor, în vederea valorificării.

    ART. 18

    Sumele obţinute din valorificarea vehiculelor abandonate sau a vehiculelor fără stăpân, precum şi cele obţinute din amenzile aplicate potrivit art. 11 alin. (1) şi art. 12 din lege se fac venit la bugetul comunei sau oraşului în a cărui raza teritorială au fost găsite vehiculele.

    ART. 19

    Cheltuielile ocazionate de inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculelor la locul de depozitare, precum şi cheltuielile de parcare pentru vehiculele ridicate din parcari se suporta, după caz, de proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului, în situaţia prevăzută la art. 7 din lege, sau de bugetul local în celelalte situaţii.

    ART. 20

    (1) Vehiculele fără stăpân sau abandonate care au putut fi identificate în evidenta nationala a vehiculelor înmatriculate, dar nu au fost restituite proprietarilor în condiţiile legii, se radiaza din circulaţie, din oficiu.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) primarul va transmite compartimentelor înmatriculare în a căror evidenta se afla vehiculele respective o copie a dispoziţiei prevăzute la art. 10 sau la art. 14 alin. (1).

    ANEXA 1

         ROMÂNIA

    ORGAN CONSTATATOR

    ………………

                         PROCES – VERBAL DE CONSTATARE

                            Seria ……. nr. ……

    Încheiat astăzi ………………. în localitatea …………….., judeţul …………….

    Agent constatator …(grad, nume, prenume)… din …(unitatea)…

    Constat ca vehiculul cu nr. de înmatriculare …………….., marca şi tipul …………………….., categoria …………….., seria motorului ……….., seria sasiului sau caroseriei ……………., culoarea ………., starea fizica ………, în legatura cu care am fost sesizati ca ar putea fi fără stăpân sau abandonat, a fost identificat în ziua de ……., ora ….., în localitatea ………………………, str. ……… nr. …., sectorul …, judeţul …., urmând a fi înştiinţate autorităţile abilitate pentru efectuarea verificărilor legale privind situaţia juridică a acestuia.

    Alte menţiuni (inventarul bunurilor aflate în vehicul): ………….

    ………………………………………………………….

    ………………………………………………………….

    ………………………………………………………….

    ………………………………………………………….

    ………………………………………………………….

    Fapt atestat de martorul ………………………….., domiciliat în ………………., str. …………………………….. nr. .., bl. …, judeţul …….., act de identitate … seria … nr. ….., emis de ……., C.N.P. …/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/.

    Fapt atestat de martorul ………………………….., domiciliat în ………………., str. …………………………….. nr. .., bl. …, judeţul …….., act de identitate … seria … nr. ….., emis de ……., C.N.P. …/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/.

    Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în baza art. 5 alin. (1), (2) şi (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2003.

           Agent constatator,                 Martori: